دوشنبه 26 بهمن 1383

مدير مسوول نشريه دانشجويي "بينش" در دانشگاه قم به كيمته انضباطي احضار شد، ايلنا


تهران- خبرگزاري كار ايران

مدير مسوول نشريه مستقل دانشجويي "بينش" در دانشگاه قم، با دريافت احضاريه‌‏اي به كميته انضباطي دانشجويان فرا خوانده شد.
به گزارش "ايلنا" در اين برگه احضاريه؛ از مدير مسوول "بينش" خواسته شده است تا جهت اداي پاره‌‏اي از توضيحات به دبيرخانه كميته انضباطي دانشجويان دانشگاه قم مراجعه نمايد.
ابوالفضل افشاري؛ مدير مسوول و صاحب امتياز نشريه "بينش" با بيان اين خبر اظهار داشت: طبق اطلاعي كه به بنده داده شده است، احضار به كميته انضباطي به خاطر دريافت چند شكايت در مورد برخي از مطالب مندرج در نشريه بوده است كه خلاف آيين‌‏نامه‌‏هاي دانشگاهي مي‌‏باشد.
وي تصريح كرد: كميته انضباطي تنها در صورتي حق دخالت و رسيدگي به چنين شكاياتي را دارد كه پرونده نشريات دانشگاهي مشمول مواد24، 25، 26 و 27 قانون مطبوعات بوده و بنا به تشخيص كميته ناظر براي رسيدگي و برخورد قانون به كميته انضباطي ارسال شده باشد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

عضو كميته ناظر بر نشريات دانشگاه قم، خاطر نشان ساخت: براساس ماده شش آيين‌‏نامه كميته انضباطي كه حدود اختيارات و وظايف كميته هاي دانشگاه را مشخص ساخته است، رسيدگي به جرايم عمومي دانشجويان بر عهده كميته‌‏هاي انضباطي مي‌‏باشد.
وي گفت: از آنجايي كه تمامي شكايات واصله به كميته انضباطي مربوط به عملكرد نشريه و شخصيت حقوقي اينجانب به عنوان مدير مسوول آن مي‌‏باشد، اين شكايات و اعتراضات خصوصي از حيطه جرايم عمومي خارجي بوده، بايد در كميته ناظر بر نشريات رسيدگي شود، لذا كميته انضباطي طبق قانون صلاحيت بررسي و رسيدگي به آن را ندارد.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/18284

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مدير مسوول نشريه دانشجويي "بينش" در دانشگاه قم به كيمته انضباطي احضار شد، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016