شنبه 6 فروردین 1384

نوروز پيروز، زنده باد استقلال، بيانيه حزب ملت ایران

پاينده ايـران اي آفريدگار پاك
ترا پرستش مي كنم و از تو ياري مي جويم

هم ميهنان
نوروز پيروز، فرا رسيدن سال نو را شادباش گفته ، شادي ، شادماني و سربلندي ملت را از خداي بزرگ ايـران آرزومنديم .
زنان و مردان ايران زمين !
به رهبری مصدق بزرگ در 29 اسفندماه، پنجاه و پنجمين سالروز ملي شدن صنعت نفت به رهبري مصدق بزرگ نه تنها از منافع اقتصادي ملت ايـران پاسـداري و نگاهبانـي شد و پيروزي بزرگي را نصيب ميهنِ مان كرده است بلكه بن پايه نهضتي شد در راستاي آزاديخواهي، مردمسالاري و استقلال طلبي ( آنهم نه در شعار ). با اين حركت ملي، فصلي نو و راهي نو در رهايي ملت ها گشوده شد؛ با الهام از اين آموزه هاي رهايي بخش ، پس از 25 سال ، در اسفند ماه 83، آزادیخواهان كشور براي خروج از بن بست هاي پيش روي، طي بيانيه اي به راهكارهاي مشترك به دور از هرگونه خشونت كه به امضاي 565 نفر از انديشمندان، فعالان سياسي و دانشجويي در درون ميهن رسيده ، دست يافتند، كه خود گامي است در راه ايجاد همبستگي براي دفاع از منافع ملي، حاكميت ملت و رسيدن به جامعه اي مردمسالار .
حـوادث و رويـدادهاي سـال گذشـته، از آن جـمله تـجاوز و چشـمداشـت اسـتعمارگـران به درياي مازندران و شيخ نشين هاي جنوب خليج فارس به تحريك قدرتهاي آزمند نسبت به جزيره هاي هميشه ايراني، زمزمه هاي تجزيه طلبانه پيرامون ميهن عزيزمان و همسايه شدن با قدرت هاي بزرگ و توطئه هايي كه در ميان اقوام هميشه ايراني كرد، آذري، بلوچ، تركمن و . . . در اثر ندانـم كاري كاربدسـتان حكومـتي در حال شكل گـيري اسـت، هـمه و هـمه ميهن را از درون و برون در تهديد سياسي، اجتماعي و اقتصادي كه مي رود نظامي شود قرار داده است. اين همه در شرايطي است كه كاربدستان حاكم بر ايـران، كارايي و توانايي برخورد با اين نابساماني ها و حل آنها را ندارند و جز به بقاي خود نمي انديشـند. بارها در دفاع از حاكميت ملي و منافع ايـران كوتاه آمده اند؛ تا آنجا كه در بعد خارجي، ديپلماسـي كشـور با جهان خارج به بن بست رسيده و در بعد داخلي نيز ملت را به سيه روزي بي مانندي نشانده اند.
و اما مسأله انرژي هسته اي :
كشور ايـران، قرارداد NPT ( پادمان فن آوري هسته اي ) را امـضا كرده؛ بر مبناي اين قرارداد، داشتن و كاربرد فنآوري هسته اي حق مسـلم ايـران اسـت، ولي كاربدسـتان جمهوري اسلامـي با در پيش گرفتن ديپلماسي دشمن تراشي در سطح جهان چنان عمل كرده اند كه غالب کشورهای جهان را عليه ملت ايـران در جبهه واحدي قرار داده اند تا ايـران اجازه برخورداري از اين دانش را نداشته باشد. در حاليكه اين تجاوزي است آشكار به حقوق ملت ما. همانگونه كه در قرارداد دارسي و قرارداد 1312 ( قرارداد واگذاري 60 ساله نفت در زمان رضاشاه ) به حقوق ملت تجاوز و آنرا زيرِ پاي نهادند كه با مبارزات نهضت ملي به رهبري مصدق بزرگ جبران شد كه آنهم با اندوه فراوان با كودتاي مشترك بيگانه ساخته 28 امرداد، منجر به ايجاد كنسرسيوم گرديد و اهداف ملي شدن به كجراهه كشيده شد كه به استيلاي دوباره كمپاني هاي نفتي انجاميد .
درباره انرژي هسته اي هم شفاف نبودن خبرها حاكي از گزينش مسيري است كه استقلال كشور را با خطر مواجه خواهـد كرد. در شرايطي كه ميهن ما سرشار از كاني هاي اورانيوم است، استخراج و آماده سازي آن حق بي چون و چراي ايـران بوده و ثروت هنگفتي را نصيب ملتمان مي كـند و اين در حالي اسـت كه فرهيختگان اين سرزمين دانش كاربرد اين انرژي عظيم را دارا هستند. اكنون در اثر ديپلماسي “ شعار در درون ، تسليم در برون ” كاربدستان حكومتي، اين توانايي مادي و معنوي ما دستخوش بازيهاي سياسي بين المللي شده و مي رود كه ناوابستگي سياسي و علمي ايـران با خطر روبرو شود. به گواهي تاريخ ملت ايـران همواره مورد يورش بيگانگان قرار گرفته و هرگز مهاجم نبوده، ولي در دفاع از ميهن خود يكپارچه عمل كرده است.
اين بار هم ملت ايـران بدنبال جنگ افروزي نيست، ولي شرايط تحميل شده در زمينه ي انرژي هسته اي، تحقيرآميز و به گونه اي است كه استقلال مملكت را خدشه دار مي نمايد، زيرا اين چه استقلالي است كه وادار شويم سوخت خود را به بهاي گزاف از خارج وارد كنيم در حالي كه خود از وجود اين منابع و دانش آن برخورداريم و هرگاه فروشـندگان ( اين دايگان دلسـوزتر از مادر ) خواسـتند و اراده كردند نيروگاه ما را ( كه با اينهمه اجحاف و صرف هـزينه هاي بسـيار از سـرمايه ملي پس از سالها رو بـه اتمام اسـت ) تهـديد و يا مـتوقف كننـد و از سويي پس مانده هاي اتمي كه براي جلوه دادن، آنرا زباله اتمي مي نامند بايد با هزينه هنگفت به اين دايگان بازپس داده شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

بديهي است حاكمان جمهوري اسلامي مجاز نيستند حق مسلم ملت را در برابر چند روز بيشتر بر كرسي قدرت بودن، معامله كنند و به اين حقارت تن دهند، آنهم به بهانه احتمال استفاده نظامي؛ اين احتمال براي هر كشور كه داراي فن آوري انرژي اتمي است، وجود دارد. بايد مكانيسمي پديد آورد كه استفاده نظامي از انرژي هسته اي امكان پذير نباشد.
حزب ملت ايـران اسـتفاده از انرژي اتمـي در راسـتاي صلح آميز را حق مسلم ملت ایران مي داند و استفاده نظامي از اين نيرو را توسط هر كشوري محكوم مي كند و بار ديگر توجه كاربدسـتان را به وضع حساس ايـران جلب مـي نمايد كه با ادامه ندانم كاري هاي خود بهانه به دست زنگيان مست ندهند، به ملت روی آورند.
ما ضمن محكوم كردن برخوردهاي دوگانه كشورهاي اروپايي و آمريكايي اعلام مي داريم :
زيرساختهاي انرژي اتمي بخشي از توانايي هاي استراتژيك ايـران است؛ به بهانه عملكرد حكومتگران، تجاوز و يورش به اين تأسيسات از ديد ملت ايـران محكوم است و هرگونه يورش يا تعرض به آنها با مقاومت همه جانبه مردم و دفاع ملت روبرو خواهـد شد.
ملت ايـران به هيچ بيگانه اي اجازه دخالت در امور داخلي خود را نمي دهد. كاربدستان جمهوري اسلامي نيز بايد بدانند كه بخش بزرگي از اين تهديدها و بحرانها عليه ايـران و منافع ملي ما ، نتيجه عملكرد ضدّ ملي آنهاست و براي جلوگيري از پي آمدهاي جبران ناپذير آن بايد هر چه زودتر به اراده ملت و خواست ملي كه مردم سالاري، آزادي و ناوابستگي است، گردن نهند، چه فردا دير است.
خجسته باد نوروز ، پيروز باد ملت
29 اسفند روز پيروزي ملت بر استعمار گرامی باد
آزادي زندانيان سياسي يك خواست ملي است
همبستگی ملی تنها راه رهایی ایران

دبیر خانه حزب ملت ایران
تهران ـ 4 فروردين 1384 خورشيدي

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/19801

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نوروز پيروز، زنده باد استقلال، بيانيه حزب ملت ایران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016