دوشنبه 2 خرداد 1384

تونيا كبودوند دبير زنان پيام مردم دادگاهي مي شود

تهران- واحد خبر پيام مردم

دبير بخش زنان و عضو شوراي سردبيري هفته نامه توقيف شده پيام مردم روز چهارشنبه چهارم خرداد ماه درسنندج دادگاهي خواهد شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

تونيا كبودوند دبير زنان پيام مردم كه به شعبه اول دادگاه عمومي سنندج احضار شده در اين باره گفت: " از آنجا كه پيش از اين هيچگونه اطلاعي در رابطه با اتهام انتسابي، به من داده نشده و از موضوع آن مطلع نگرديده ام ، بدون شك جلسه دادگاه بايد درخصوص تفهيم اتهام باشد". عضو شوراي سردبيري پيام مردم كردستان در ادامه افزود: "دراحضاريه دريافتي علت احضار من انتشار مطالب الحادي قيد شده و قطعا اين اتهامي مطبوعاتي است، بنا براين دادگاه رسيدگي به اين اتهام بايد بصورت علني و با حضور هيات منصفه برگزار شود. دبير بخش زنان پيام مردم كه تنها 21 سال سن دارد و دانشجو نيز مي باشد درخاتمه گفت:" پس از جلسه تفهيم اتهام در روز چهارشنبه، جهت مطالعه پرونده و اطلاع از كميت و كيفيت اتهامات خود، وكيل اختيار مي كنم و درخواستم اين خواهد بود كه دادگاهم علني برگزار شود ".
يادآوري مي شود بجزء خانم تونيا كبودوند، آقايان اجلال قوامي و كاوه حسين پناهي از دبيران پيام مردم و 6 نويسنده ديگر در رابطه با اين نشريه به دادگاه احضار شده اند.

تاريخ تنظيم: 2 خرداد 1384

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/23088

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تونيا كبودوند دبير زنان پيام مردم دادگاهي مي شود' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016