پنجشنبه 5 خرداد 1384

گفتگوی علی کشتگر با رادیو بین المللی فرانسه درباره فراخوان گنجی به تحریم و مقاومت

فرید وهابی: اکبر گنجی بعد از فصل تازه مانیفست خود نامه ای دیگر در تشریح وضعیتش در زندان نوشته است در بخش اول چشم انداز گفتگوئی داریم به این مناسبت با علی کشتگر نویسنده و فعال سیاسی در پاریس.

اکبر گنجی در نامه ای دیگر که امروز از زندان اوین داده و اثر انگشت او را هم دارد به سخنان مقامات قضائی ایران پاسخ می دهد، گنجی اعتصاب غذا و بیماری خودش را تائید می کند و بعد در پایان نامه اشاره دارد به حرفهای آقای علیزاده رئیس دادگستری تهران که گفته بودند اگر اتفاقی رخ بدهد مسئولیتش به عهده خود گنجی است و گنجی در پاسخ می نویسد رخ دادن اتفاق به معنی مرگ این نویسنده است یعنی اگر من تا آخر ماه جاری بمیرم مسئولیتش با خودم می باشد خوب وقتی به گفته آقای علیزاده بیمار نیستم و به گفته سخنگوی قوه قضائیه اعتصاب غذا هم نکرده ام اگر بمیرم چرا مسئولیتش به گردن من است اگر عالم ناسوت را ترک گفته و راهی عالم ملکوت شوم همه مردم می دانند مسئولیت آن متوجه چه شخصی خواهد بود.

آقای کشتگر شما بطور کلی درگیری گنجی را با دستگاه قضائی ایران چگونه می بینید؟

علی کشتگر: می دانید که این مسئله تازه ای نیست، چند سال پیش سعید مرتضوی گفته بود گنجی نباید زنده از زندان بیرون بیاید درپاسخ به سخنان علیزاده هم باید گفت که حفظ جان زندانی به عهده زندانبان است، ازبیماری آسم گنجی همه خبر دارند و همه می دانند که مقامات قضائی تمام این مدت کوشش کردند که ایشان به دارو معالجه درست دسترسی پیدا نکند خود همین هم یعنی تلاش برای کشتن گنجی است و محکوم کردنش به مرگ تدریجی.

فریده وهابی : امروز سخنگوی قوه قضائیه هم درباره مانیفست تازه گنجی گفته است که مشغول تحقیق هستیم که بدانیم این متن را آیا خود او نوشته یا آن را به اسم او نوشته اند آیا به نظر شما این فرض اخیر می تواند پذیرفتنی باشد؟

علی کشتگر: نه این یک دروغ و تلاشی است برای اینکه اثر حرف گنجی را در جامعه ایران به خصوص در مورد تحریم کم بکنند. ببینید در شرایط کنونی دو نکته در این مانیفست جدید گنجی خیلی اهمیت دارد یکی اینکه آقای گنجی اشاره می کند به اهمیت تحریم انتخابات فرمایشی کنونی و می گوید که اساسا اگر این تحریم اتفاق بیفتد یک گام مهمی مردم در راه دموکراسی برداشته اند و بعدش هم حتی پیشنهاد دارد که بعد از این تحریم باید رفت به سمت اعتصابات عمومی و نافرمانی مدنی در برابر استبداد. نکته دومی که گنجی اشاره کرد، مسئله مقاومت در برابر استبداد است و می گوید که ما بایستی قهرمانانه در برابر استبداد مقاومت کنیم و خود او نشان داده که در این سالها سمبل مقاومت بوده و این سخن از زبان او بسیار مهم است که می گوید درسالهای گذشته کسانی کوشش کرده اند با گفتن این که ما به قهرمان نیاز نداریم یا بدبخت ملتی که به قهرمان نیاز دارد به نوعی بی عملی و تسلیم را توجیه کنند و نقد می کند این برخورد را در برابر استبداد. خوب همه اینها نشانه این است که گنجی دارد پیام تحریم انتخابات ومقاومت از درون زندان برای مردم ایران می فرستد وخب گنجی بعنوان بازتاب وجدان ملی ما در شرایط کنونی در زندان اوین حرفهایش فوق العاده مهم و اثرگذار است و به نظر من طبیعی است که اینها کوشش کنند وانمود شود که این حرفها از گنجی نیست که شاید جلوی اثرش را بگیرند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

فرید وهابی: شما خودتون به تاثیر حرفهای گنجی اشاره فرمودید فکر می کنید این تاثیر رفتار و سخنهای او اصولا در خارج از کشور تا چه حد باشد؟

علی کشتگر: من فکر می کنم سخنان گنجی هم بر تحریم اثر می گذارد و هم بر مقاومت همگانی در برابر استبداد، بخاطر اینکه در سالهای گذشته اصولا حرف و عملش کاملا با هم منطبق بوده به این اعتبار گنجی امروز نفوذ زیادی در میان همه گروههای سیاسی و روشنفکران و نیروهای ملی در داخل و خارج دارد. بنابراین فراخوان او همه نیروها را همدل تر می کند و بهم نزدیک تر می کند و اگر کسانی تردید داشته باشند در مورد تحریم به نظر من دعوت گنجی به تحریم این تردید ها را از بین می برد.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/23226

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گفتگوی علی کشتگر با رادیو بین المللی فرانسه درباره فراخوان گنجی به تحریم و مقاومت' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016