چهارشنبه 18 خرداد 1384

پشتيبانی اتحاد جمهوری خواهان از مبارزات زنان ايران در اعتراض به "نقض حقوق زنان در قانون اساسی"

در حرکت اعتراضی 22 خرداد ماه با شما و پشتيبان خواست های شمائيم

با درود به زنان میهن مان

اتحاد جمهوری خواهان ايران پشتيبانی خود را از حرکت مستقل زنان در اعتراض به «نقض حقوق زنان در قانون اساسی» اعلام می دارد.

قانون اساسی کشور که باید پاسدار حقوق همه شهروندان باشد، متاسفانه به ابزاری برای سرکوب زنان و توجیه گر اعمال تبعیض و خشونت علیه آنان تبدیل گشته است. ما هم آوا با زنان کشور خواهان تغییر قانون اساسی در جهت تامین برابری کامل حقوق زن و مرد، رفع هرگونه تبعیض براساس جنس، و ايجاد فرصت های برابر در همه زمینه های آموزشی، شغلی، اقتصادی، سیاسی، و مدیریت اجتماعی برای زنان و مردان هستیم.

اتحاد جمهوری خواهان ايران به استقلال مبارزات و جنبش های اجتماعی زنان از احزاب و نیروهای سیاسی احترام می گذارد و هیچگونه شرطی برای حمایت خود از حقوق فردی و اجتماعی آنان قائل نیست. ما نه تنها از حقوق انسانی زنان، بلکه به عنوان یک نیروی سیاسی جمهوری خواه از حقوق مدنی و سیاسی آنان دفاع می کنيم. از نظر ما تلاش در راه افزایش مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان، بخش مهمی از مبارزه نيروهای سياسی در راه دمکراسی است. چرا که در هيچ کجای جهان توسعه سياسی و تحقق دمکراسی بدون مشارکت زنان امکان پذير نيست.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

آزاد زنان مين ما هم اکنون در شکل گيری و موفقيت جنبش های اجتماعی برای آزادی و دمکراسی در ايران نقش بسيار مهم و حساسی بر عهده دارند. اعتراض آنان به نقض حقوق زن در قانون اساسی و قوانين مدنی و جزائی، برخاسته از آگاهی زنان به ريشه های استبداد و تبعيض، و اعتراض به سلطه نهادهای سنتی جامعه بر امر قانونگذاری در کشور است. اتحاد جمهوری خواهان ايران از اين ندای برحق اعتراض پشتيبانی می کند و خواهان تلاش مشترک و بی قيد و شرط همه مبارزان راه آزادی و دمکراسی برای موفقيت جنبش رفع تبعيض از زنان است.

شورای سیاسی اتحاد جمهوری خواهان ایران
چهارشنبه 18 خرداد 1384
8 ژوئن 2005

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/24067

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پشتيبانی اتحاد جمهوری خواهان از مبارزات زنان ايران در اعتراض به "نقض حقوق زنان در قانون اساسی"' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016