یکشنبه 8 خرداد 1384

قطعنامه پاياني تحصن انجمن دانشجويان جمهوري خواه دانشگاه يزد در اعتراض به فشارهاي غير قانوني عليه اين انجمن

از ابتداي تشكيل نظام جمهوري اسلامي اين نهاد برآمده از خون هزاران عزيزي كه آزاديخواهي را وجهه همت خويش قرار داده بودند.جزم انديشان اين مرز و بوم همواره به دنبال حذف ركن جمهوريت آن بودند. جمهوري و جمهوري خواهي در تفكر اين اقتدار گدايان طالبان مسلك گناهي است كه بايد درهدم آن تا پاي جان كوشيد.

اگر اكنون نظام جمهوري اسلامي حاضر به پذيرش تفكرات جمهوريخواهي دردرون خود و در چارچوب قانون نيست ناشي از وجود چنين تفكري در بدنه اين نظام است.

انجمن دانشجويان جمهوريخواه دانشگاه يزد نيز از ابتداي فعاليت خويش در اين دانشگاه همواره مورد هجوم اين تفكر قرار داشته است. زيرا هدف اين تشكل تاكيد بر ركن مغفول و مهجور مانده جمهوريت اين نظام بود.

اكنون روزي نيست كه اين انجمن مورد حمله نمايندگان اين تفكر ياد شده در دانشگاه قرار نگيرد. تعليق، فشار براي تغيير نام، شكايت هاي متعدد در مورد فعاليتهاي قانوني و پخش شب نامه هاي متعدد و سراسر دروغ و تهمت در تيراژ وسيع عليه انجمن در دانشگاه همگي نشان از عصبانيت مفرط مرتجعاني است كه از جمهوريخواهان به شدت وحشت دارند.

اما انجمن دانشجويان جمهوريخواه به اين گماشتگان اعلام مي كند تا آخرين نفس برآرمان جمهوريخواهي خود پافشاري خواهد كرد.

انجمن دانشجويان جمهوريخواه اعلام مي كند هيچگاه در دفاع از حقوق حقه و قانوني خويش حتي يك قدم نيز پاي به عقب نخواهد گذاشت.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ما اعضاي شوراي مركزي اين انجمن كه دراين تحصن شركت كرده ايم به اعضاي هيات رئيسه دانشگاه ومسئولين استان اعلام مي داريم چنانچه هيات نظارت دانشگاه در تاييد حقوق پايمال شده اين انجمن اهمال ورزد مسئوليت عواقب بعدي ناشي از اين امر متوجه آنها خواهد بود.

شوراي مركزي
انجمن دانشجویان جمهوري خواه دانشگاه يزد

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/23423

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'قطعنامه پاياني تحصن انجمن دانشجويان جمهوري خواه دانشگاه يزد در اعتراض به فشارهاي غير قانوني عليه اين انجمن' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016