پنجشنبه 19 خرداد 1384

اتحاد جمهوری خواهان ايران: دکتر ناصر زرافشان بايد فورا آزاد شود

هم ميهنان! آزاديخواهان!

اعتصاب غذای دکتر ناصر زرافشان در زندان اوين که از روز سه شنبه ١٧ خردادماه آغاز شده، جان وی را در معرض خطر جدی قرار داده است. او که بر اثر سه سال محروميت از معالجه در خارج از زندان به شدت بيمار است اعلام داشته که برای احقاق بديهی ترين حقوق خود يعنی معالجه موثر در خارج از زندان، دفاعی به جز ايستادگی بر سر جان خود ندارد.

اتحاد جمهوری خواهان ايران خواهان آزادی فوری دکتر ناصر زرافشان است و چنانچه اين کار صورت نگيرد اقدامات جديدی را در بعد ملی و بين المللی در دستور کار خود قرار خواهد داد. اتحاد جمهوری خواهان ايران اعلام می دارد که شخص آقای خامنه ای را مسئول درجه اول وضعيت زندانيان سياسی در ايران می داند و هر اتفاقی که در زندان برای دکتر زرافشان بيفتد از اين مسئوليت مستثنی نيست.

در جريان تحصن خانواده دکتر زرافشان و جمعی از نويسندگان و آزاديخواهان در برابر زندان اوين که خواستار نجات جان اين زندانی و آزادی فوری او بودند، همسر او خانم هما زرافشان و نيز خانم شهلا انتصاری سخنگوی اتحاد دمکراسی خواهان ايران و عضو شورای هماهنگی اتحاد جمهوری خواهان ايران و تعداد ديگری از متحصنان بازداشت شده اند. ما خواهان آزادی فوری همه بازداشت شدگان هستيم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

هم ميهنان!

همزمان با ناصر زرافشان، بيش از ده تن از زندانيان سياسی در زندان های رجائی شهر و فرديس کرج که از فعالان سياسی و فعالان جنبش دانشجوئی می باشند، در اعتراض به احکام عير قانونی و شرايط سخت خود در زندان دست به اعتصاب غذا زده و در حال اعتصاب مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند. همچنين تعداد ديگری از زندانيان اوين در همبستگی با ناصر زرافشان و ديگر زندانيان اعتصابی در زندان های ديگر، دست به اعتراض و اعتصاب غذا زده اند. هم اکنون بسيج گسترده ای در سطح جامعه و توسط آزاديخواهان در داخل و خارج از کشور برای آزادی همه زندانيان سياسی در حال شکل گيری است. ما خواهان هماهنگی هرچه بيشتر اين تلاش ها هستيم. ما توجه کسانی که آزادی زندانيان سياسی را از اهداف انتخاباتی خود و به عنوان وعده ای برای آينده اعلام می دارند، به اين توصيه زندانی سياسی اکبر گنجی جلب می کنيم که: آزادی زندانیان سياسی، نه برای آينده نامعلوم بلکه همين اکنون، و با اعمال فشار و صرف هزينه و ازجمله تحصن در برابر زندان ها!

شورای سياسی اتحاد جمهوری خواهان ايران
١٨ خرداد ١٣٨٤ – ٨ ژوئن ٢٠٠٥

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/24146

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اتحاد جمهوری خواهان ايران: دکتر ناصر زرافشان بايد فورا آزاد شود' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016