دوشنبه 23 خرداد 1384

اعلاميه مشترک چهار حزب و سازمان سياسي در پشتيبانی از اعتصاب غذای زندانيان سياسی

فردا خيلی د ير است،
همين امروز به حمايت از زندانيان سياسی برخيزيم

هم ميهنان آزاده ومبارز

اخبار رسيده از حرکت اعتراضی زندانيان سياسی بيانگر اوضاع حساس کشور ما در لحظات کنونی است. جان ناصرزرافشان وکيل مدافع خانواده های قربانيان قتل های زنجيره ای وشمار ديگری از زندانيان ودانشجويانی که در همبستگی بازندانيان در اعتصاب غذا به سر می برند در خطر جدی است.ناصر زرافشان ، اکبر گنجی وزندانيانی که شجاعانه با پرهيز از خوردن غذا به اعتراض عليه استبداد برخاسته اند، اعلام کرده اند که تا آزادی از زندان به اعتصاب غذا ادامه خواهند داد. با امتناع حکومت از آزادی زندانيان و مخالفت جمهوری اسلامی باخواست بديهی و انسانی زندانيان سياسی که قربانيان انتقام جويی آمران قتل های زنجيره ای ودشمنان آزادی هستند، ما با بروز يک فاجعه ملی ديگر ،فاصله ای نداريم. سران جمهوری اسلامی می خواهند با سکوت و طولانی کردن دوران اعتصاب غذا، اراده زندانيان اعتراضی را در هم بشکنند و از پيوستن اقشار مردم به اين حرکت اعتراضی که روز به روز فضای سياسی کشور را تحت تاثير قرار می دهد، جلوگيری کنند
.
ايرانيان آزاده
حکومت جمهوری اسلامی از تداوم مقاومت زندانيان در هراس است . در پرتو حرکت اعتراضی و مقاومت دليرانه اين فرزندان آزاده ايران ، انتخابات حکومت وادعای گشايش سياسی در کشور بيش از پيش در نگاه افکار عمومی رنگ باخته و رژيم در لحظه ای که قصد دارد مشروعيت خود را به رخ جهانيان بکشد ، غافلگير و افشاء شده است. آن هم توسط نيروهايی که حکومت گمان می کرد با دستگيری و به بند کشيدن آنان می تواند جناياتی را که مرتکب شده بايگانی کند واز جنبش بالنده دمکراسی چشم زهر بگيرد. همين زندانيان اکنون در اسارتگاههای حکومت با گذشتن از جان خود مشعل آزادی بر افروخته و خواب از چشم سرکوبگران ربوده اند.

آزاديخواهان
با پشتيبانی از اعتصاب غذای زندانيان ، مشعل آزاديخواهانه ای را که در زندان ها برافروخته اند ، فروزانتر کنيم . خواست اين زندانيان را با بهره گيری از تمامی امکانات و ابتکارات چنان بازتاب دهيم که طنين پزواک آن در ايران وجهان به گوش همگان برسد.اغراق نيست اگر بگوييم مبارزه ای هم اکنون برای آزادی زندانيان سياسی جريان دارد، چنانچه با پشتيبانی همگانی همراه شود، می تواند سرآغاز نقطه عطف مبارزه ما در راه استقرار دمکراسی در ايران باشد. اين مبارزه و آزادی ژندانيان سياسی در لحظه کنونی از چنان اهميتی برخوردار است که می تواند نقطه پيوند ما در درون و جلب همبستگی جهانی از مبارزه ما عليه استبداد باشد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

لحظه کنونی، فرصتی است که زمينه بسيج ميليونی دارد و ندای ما برای دعوت به همبستگی وهمراهی با زندانيان سياسی از سوی هيچ انسان آزاده ای بی پاسخ نمی ماند. در بسيج مردم برای دفاع از آزادی زندانيان سياسی حتیلحظه ای درنگ نکنيم . همين امروز به حمايت از زندانيان برخيزيم ، فردا خيلی دير است. لحظه کنونی فرصتی است که اگرمشترک عمل کنيم ، حکومت جز عقب نشستن چاره ای ندارد. بيايد دست در دست هم به پشتيبانی از زندانيان اعتصابی برخيزيم و خبر ايستادگی زندانيان دلاور را با تشکيل کميته های اعتراض ، اعتصاب ، نامه نويسی به مجامع بين المللی، جمع آوری امضا وهر اقدام موثر ديگر به گوش جهانيان برسانيم.

حزب دموکرات کردستان ایران
سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
کومه له – سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران
22 خرداد 1384 - 12 ژوئن 2005

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/24396

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اعلاميه مشترک چهار حزب و سازمان سياسي در پشتيبانی از اعتصاب غذای زندانيان سياسی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016