یکشنبه 12 تیر 1384

انصار حزب الله: ما هنگام جنگ اهل جنگ و هنگام صلح اهل صبريم اما نه دل به فراغت بسپاريم و از افق خونبار آينده غافل باشيم، جمهوري اسلامي

گروهي به نام جبهه فرهنگي انصار حزب الله در قم اطلاعيه اي خطاب به رئيس جمهور منتخب منتشر كرد. در اين اطلاعيه آمده است : رئيس جمهور نبايد ذكر خدا از يادش برود و به عنوان سرستون يگان نبايد پايش از معبر ولايت خارج شود. در اطلاعيه همچنين از قول صادر كنندگان آن تاكيد شده ما هنگام جنگ اهل جنگ و هنگام صلح اهل صبريم اما نه دل به فراغت بسپاريم و از افق خونبار آينده غافل باشيم . صادر كنندگان اين اطلاعيه هدف خود از فعاليتهاي جبهه فرهنگ حزب الله را حمايت از مراكز و نيروهاي فرهنگي , ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و اطلاع رساني فرهنگي و سياسي دانسته اند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016