یکشنبه 12 تیر 1384

در راستای اتحاد بزرگ برای مردم سالاری، بيانيه حزب ملت ايران

پاینده ایران ای آفریدگار پاک
تو را پرستش می کنم و از تو یاری می جویم


هم میهن! به جرات می توان گفت که میهن مان ایران، یکی از حساس ترین و پر مخاطره ترین برهه های تاریخی خود را می گذراند.
هم میهن! در جغرافیای سیاسی منطقه امکان دگر گشتی شگرف وجود دارد و زمزمه های شوم دگردیسی های مرزی و زاد و ولدهای جدید و دگرگونه شدن های جغرافیایی و سیاسی علائم هشدار دهند ه ای را به ملت می دهد. مبادا درغفلت بمانیم و رخداد جدا شدن شوم و خفت بار 17 شهر قفقاز (اران و شروان) ، بحرین و ..... تکرار شود . بهوش باشیم که در اطرافمان چه می گذرد! ملتی که از تاریخش پند نگیرد ناچار به تکرار آن خواهد بود.
هم میهن! با اندوه اگر خردگرایی جمعی در رویارویی با دغدغه های سیاسی- اجتماعی- فرهنگی – اقتصادی کارمایه حرکت هایمان بود و نسبت به سرنوشت ملت و میهن مان بی تفاوت نمی بودیم، امروز با بسیاری از بحرانهای پیش رو نیز دست به گریبان نمی بودیم.
هم میهن! نامه تاریخی 565 تن و به دنبال آن بیانیه 612 نفر که اتمام حجت دلسوزان بی ریای این بوم و بر که پیام سه نسل را در برداشت، تصویری بود از بحران ها و راهی بود برای برون شد از بن بست پیش رو. اکنون تنها راه باقی برای جلوگیری از هر گونه ویرانی، نابودی و شکست ایران، یگانگی تمامی ایرانیان است.
هم میهن! به یزدان پاک سوگند، دریغ است ایران ویران شود. بخود آی! برای رهایی از شرایط کنونی، به دور از دشمنی ها، دشمن ورزی ها، به دور از خشونت بنیان کن جامعه، به دور از مرده باد و زنده باد، حضور مردم در میدان پیکار آزادیخواهانه و استقلال طلبانه به صورت منسجم ضروری است. این امر در سایه یگانگی و پیرامون خواستهای مشترک تمامی ایرانیان زیر نام اتحادی بزرگ یا هر نام دیگری حول مردم سالاری، رعایت حقوق بشر، حاکمیت ملی، آزادی، ناوابستگی، جدایی دین از حکومت و به دور از هرگونه تبعیض قومی و جنسیتی و دوستی با تمام ملتهای جهان بر پایه احترام متقابل امکان پذیر خواهد بود و تنها در این صورت است که ملت ، دولت و دین جایگاه و احترام خود را خواهند یافت.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

هم میهن! همانگونه که شادروان داریوش فروهر سالها پیش اتحاد نیروها و شخصیت ها را مطرح کرد امروز نیز این نیاز بیش از همیشه ضروری می نماید. از این رو از همه حزب ها، سازمانها، سندیکاها، شخصیت های فرهنگی سیاسی و گروه های اجتماعی، به دیگر سخن همه ایرانیان که به ایران می اندیشند، می خواهیم همبستگی خود را در راستای ساماندهی، سامانی همگانی پیرامون بنیادین ترین اصول مردم سالاری برقرار نمایند. باشد در پرتوی شکل گیری چنین اتحادی، ایران آزاد، سربلند، ناوابسته و در راه توسعه و شکوفایی اقتصادی در جهان ملتها گام بردارد.
حزب ملت ایران ضمن رد هرگونه دخالت بیگانگان در امور داخلی ایران در راستای اتحادی بزرگ، در برگیرنده تمامی ایرانیان که به آزادی ، ناوابستگی و مردم سالاری در ایران می اندیشند دستهایتان را صمیمانه می فشارد.


همبستگی، مقاومت، مردم سالاری
دبیرخانه حزب ملت ایران
تهران، 10 تیرماه 1384 خورشیدی

Email: hezbmellatiran2005@yahoo.com

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'در راستای اتحاد بزرگ برای مردم سالاری، بيانيه حزب ملت ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016