یکشنبه 12 تیر 1384

ﺁيا دادرسی هست؟ پيام ابوالحسن بني صدر به سازمانهای مدافع حقوق بشر درباره زندانيان سياسی

در ایران ، سازمان ترور دولت را تصرف کرده است . تجاوزها به حقوق انسان همچنان وسعت و شدت می گیرند . با توجه به اعتصاب غذای زندانی سیاسی ، ﺁقای اکبر گنجی، در عین بیماری، که سبب شده است 19 کیلو وزن از دست بدهد و بیم مرگ او وبا توجه به سخن قاضی مرتضوی به همسر گنجی : دهها تن در زندانها می میرند گنجی هم یکی از ﺁنها ، این طور پیدا است که قرار است ریاست جمهوری یک تروریست با مرگ یک زندانی ﺁغاز شود که جرأت کرده است سازمان ترور و رهبران ﺁن ، ﺁقایان خامنه ای و هاشمی رفسنجانی و فلاحیان را افشا کند . در حقیقت، به دنبال قتلهای سیاسی که مردم ایران را از شهیدان داریوش فروهر و پروانه اسکندری و محمد جعفر پوینده و محمد مختاری و مجید شریف و پیروز دوانی ، محروم کردند، او از کسانی بود که سازمان ترور و رهبری ﺁن را افشا کردند .
به جرم افشای این سازمان و رهبری ﺁن که اینک قوای سه گانه قضائیه و مقننه و مجریه را تصرف کرده است، یکچند از افشا کنندگان ، از جمله ﺁقای اکبر گنجی دستگیر و در محاکمه ای فرمایشی محکوم شدند . محکومیت گنجی شدید تر بود زیرا او در افشای رهبری این سازمان شرکت کرده بود . در تازه ترین نامه خود، او می نویسد سخت رفتاری با او، بدستور خامنه ای انجام می گیرد و در صورتی که بمیرد، مسئول مرگش شخص خامنه ای است . در همین نامه از زندانیانی خبر می دهد که کسی از وجودشان در زندانهای رژیم خبر نیز ندارد .
با توجه به وسعت سرکوب و شدت رفتار با زندانیان سیاسی و با توجه به پرده برافتادن از ماهیت رژیم ترور، این بر سازمانهای بین المللی و ملی مدافع حقوق بشر است که فریاد دادخواهی قربانیان سرکوب در ایران را بشنوند و با برخاستن به دفاع از حقوق این قربانیان و مردم ایران، وجدان جهانی را به یاری مردم ایران در مبارزه بزرگشان برای ﺁزادی ، حقوق انسان و مردم سالاری برانگیزند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

قیام به دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و مردمی که قربانی یک دولت در ید سازمان ترور هستند، از این نظر که تجاوز حکومت ﺁقای بوش به حقوق انسان در زندانهایش، در عراق و در افغانستان و حتی در کشورهای اروپائی - ﺁدم ربائی ها - ، نیز، ضرور است . چرا که دیگر برای دولتهای غرب ، از لحاظ دفاع از حقوق انسان، اعتباری برجا نمانده است .
موقع ﺁنست که سازمانهای بین المللی به دو کار ، یکی ﺁگاه کردن انسانها از حقوق ذاتی خویش و دیگری مقابله جدی با تجاوزها به حقوق انسان برخیزند . بخصوص به وسائل ارتباط جمعی بخاطر تقصیرشان در کم پرداختن به تجاوزها به حقوق انسان و مبارزه با تجاوزکنندگان ، مدام هشدار دهند . بدون کمترین تردید مبارزه جهانی با تجاوزها به حقوق انسان در جهان ، کارسازترین مبارزه با ترور در جهان است و این مبارزه را مدافعان حقوق انسان ، به دستیاری رسانه های گروهی می توانند به پیروزی رسانند .

2 ژوئیه 2005 برابر 12 تیر 1384

Copyright: gooya.com 2016