شنبه 18 تیر 1384

معصومه شفيعى: اكبر گنجى توبه نمی كند! صداي آلمان

اكبر گنجى از چهار هفته پيش تا بحال در اعتصاب غذا به سر ميبرد. خواست او ديگر گرفتن مرخصى استعلاجى نيست بلكه آزادى بدون قيد وشرط است. به او گفته اند اگر از مقام رهبرى طلب عفو كنى، فورا آزاد ميشوى. اگر مانيفست جمهورى خواهى را نقد كرده وحرفهايت را پس بگيرى، مرخص ميشوى. گنجى رنجور و زرد شده، بيمارى تنفسى اش نيز به دليل مصرف نكردن دارو اوج گرفته اما مصمم است به مقاومت خود ادامه دهد.

خانم معصومه شفيعى همسر اكبر گنجى در مصاحبه با راديو دويچه وله از اوضاع عمومى همسرش و شروطى كه مقامات براى آزادى گنجى بميان كشيده اند، گفت.

مصاحبه: مهيندخت مصباح

دويچه وله: خانم شفيعى چه خبر تازه از وضعيت همسرتان داريد؟

معصومه شفيعى: من پنجشنبه ۱۶ تيرماه همسرم را ملاقات كردم. همچنان در اعتصاب غذاست و وزن اش ۵۶ كيلوست كه دو كيلو به نسبت چند روز قبل كاهش داشته و فشارش هم نه روى شش است. خيلى از بين رفته و چهره اش به شدت زرد شده ، پوست و استخوان شده. نگاهش كه ميكنيد، نمى شناسيدش. كسانى كه رد ميشوند و او را مى بينند اصلا به جا نمياورند. بعد ميگويند: اكبر اين تويى؟ بعد ميايند ديده بوسى ميكنند و ناراحت ميشوند كه او به اين وضعيت افتاده. اما روحيه اش همچنان مقاوم است و مصمم است كه به اين اعتصاب ادامه بدهد. ميگويد من الان آزادى بدون قيد و شرط ميخواهم. به مرخصى استعلاجى بسنده نميكنم.

همسر من ميگويد اين آقايان اصلا برخوردشان قضايى و حقوقي نيست و وقتى هم اين چند ماهه باقيمانده از محكوميت ام تمام شود، پرونده ديگرى برايم درست ميكنند يا كرده اند. لذا خواسته ام آزادى بدون قيد و شرط است.

دويچه وله: آقاى گنجى الان فقط مايعات مصرف ميكنند؟

معصومه شفيعى: بله. فقط آب و چايى. قند هم گاهى اوقات ميخورد. وقتى من مى پرسم چرا قند مصرف نميكنى ميگويد هر موقع كه حس ميكنم سرم خيلى گيج ميرود و فشارم افت ميكند، قند ميخورم وگرنه در اعتصاب اش مصرف قند در برنامه اش نيست.

دويچه وله: هنوز هم در سلول انفرادى اند؟

معصومه شفيعى: نه از هفته قبل به بند عمومى منتقل شده است.

دويچه وله: ميدانيد اتحاديه اروپا فراخوان به دولت ايران داده تا بخاطر ملاحظات انسانى آقاى گنجى را آزاد كند؟ آيا همسر شما اطلاع دارد كه چه كارزارى براى پيگيرى خواسته هايش به راه افتاده؟

معصومه شفيعى: من اين خبر را الان دارم از شما ميشنوم و واقعا باعث اميدواريم شد. اخبار را ما هر وقت ميرويم به ايشان ميرسانيم. روزنامه هم هرچند گزينشى در اختيار ايشان قرار ميگيرد اما در همان حد هم بهرحال از اوضاع مطلع ميشود. در بند عمومى هم هست و افرادى هستند آنجا كه از اخبار روز خبر دارند و به گوش آقاى گنجى ميرسانند.

دويچه وله: وكلاى آقاى گنجى اخيرا چه اقداماتى كرده اند؟

معصومه شفيعى: آقاى مولايى تا وقتى اينجا بودند، خيلى پيگيرى ميكردند و الان خارج از كشورهستند. فعلا خانم عبادى هستند و پيگيرى هاى خانم عبادى و من در حد نامه نگارى به خارج از كشوربا سازمانهاى بين المللى حقوق بشر، اتحاديه اروپا و كليه كسانى است كه در حل اين مسئله ميتوانند به ما كمك كنند. جواب هايى به ما داده اند و پيگيرى هايى شده كه ما خيلى ممنون هستيم. ما داخل را اميدى نداريم و حتى قوه قضاييه روزنامه ها را بطور شفاهى برحذر داشته از انعكاس اخبار مربوط به اكبر گنجى. اخبار قوه قضاييه در مورد همسرم به طور يكطرفه در روزنامه ها چاپ ميشود ولى پاسخ هاى ما اصلا منعكس نميشود.

دويچه وله: خانم شفيعى بهرحال حفظ جان آقاى گنجى از همه چيز مهمتر است. اما اگر يكدندگى مقامات قضايى ادامه پيدا كند چى؟

معصومه شفيعى: گنجى رسيده به اين كه براى نجات جانش به آخرين چيزى كه ميتواند، دست بزند. من فكر ميكنم هر انسانى وقتي به نقطه اى برسد كه همه درها را به روى خود بسته ببيند به روش غير متعارف روى مياورد. گنجى هم همينطور. البته بگويم كه خواسته گنجى در اين مرحله ديگر مرخصى استعلاجى نيست بلكه آزادى بى قيد و شرط است. من از او پرسيدم چرا خواسته ات را تغيير دادى، گفت هرچه فكر ميكنم ميبينم اينها دايما در مذاكراتى كه اين پنج سال و نيمه با من داشتندؤ براى من شرط گذاشته اند. اول ميگفتند يك جمله بنويس و طلب عفو از مقام رهبرى كن تا همين امروز آزاد شوى و بروى نزد زن و بچه ات. ايشان قبول نكرده است. به خود من هم ميگفتند اگر گنجى اينكار را بكند آزاد ميشود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

بعد از مانيفست جمهوري خواهى موضع شان تغيير كرد. گفتند الان بيا مانيفست جمهورى خواهى را نقد كن و منظورشان هم از نقد پس گرفتن همه حرفها و ديدگاههايى است كه از در اين كتاب مطرح كرده. او زير بار نرفت و گفت ديگران بايد كتاب را نقد كنند نه خودم كه آن را نوشته ام و به آن اعتقاد دارم. حتى در جلسه اى كه در دفتر آقاى شريعتمدارى وزير بازرگانى، با حضور عبدالله رمضان زاده سخنگوى دولت و آقاى مرتضوى زآقاى گنجى برگزار شد، آقاى شريعتمدارى ميگفت آقاى گنجى! اين موضع مرتضوى نيست، موضع نظام است كه شما تا زمانى كه مانيفست جمهورى خواهى را نقد نكنى و حرفهايت را پس نگيرى، در زندان ميمانى. وقتى اينها به صراحت ميگويند كه اين موضع نظام است و تو تا حرفهايت را پس نگيرى زندان ميمانى، اين حكم شش سال هم بهانه است و وقتى تمام شود، ايشان همچنان در زندان ميماند.

به ايشان گفته اند تو پرونده هاى زيادى دارى. بعدا هر يك از آنهارا به جريان مي اندازيم و يك دادگاه ديگرتشكيل ميدهيم تو را دوباره محكوم ميكنيم. آقاي گنجى ميگويد وقتى موضع نظام اين است كه من در زندان بمانم، اين چه درخواستى است كه مرخصى استعلاجى بگيرم. من تا آخر محكوميت ام هم زندان بمانم تنها زمانى كه حرفهايم را پس بگيرم، آزاد ميشود. يعنى مادام العمربايد در زندان باشم. لذا خواست ايشان در اين مرحله آزادى بدون قيد و شرط است. با روحيه اى كه من از همسرم سراغ دارم، با وجوديكه رنجور و ضعيف است و بيمارى اش هم تشديد شده چون دارو مصرف نميكند، ولى همچنان مقاوم است و سر خواسته اش ايستاده است.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'معصومه شفيعى: اكبر گنجى توبه نمی كند! صداي آلمان' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016