چهارشنبه 22 تیر 1384

نامه برخی از فعالين سياسی و اساتيد دانشگاه به آقای كوفی عنان درباره وضعيت اکبر گنجي

به نام خدا


نامه برخی از فعالين سياسی و اساتيد دانشگاه به آقای كوفی عنان

دبير كل محترم سازمان ملل متحد
جناب آقای كوفی عنان
با سلام و تقديم احترامات فائقه
چنانكه می‌دانيد رعايت حقوق بشر و آزاديهای اساسی يكی از اهداف والای اعلام شده در منشور ملل متحد است. كميسيون حقوق بشر و كميته‌های مرتبط با ميثاق‌نامه ، مسئوليت پيگيری و رفع نقض فاحش حقوق بشر در هريك از كشورهای عضو را برعهده دارند.
آقای دبيركل ، اينك يكی از نويسندگان و روزنامه‌نگاران برجسته ايران به دليل افكار و عقايد سياسی - اجتماعی خود بيش از پنج سال است كه در زندان می‌باشد و به علت محدوديتها و تضييقات ناعادلانه وارده از طرف مسئولين دستگاه قضايی افزون بر ٣٠ روز است كه در اعتصاب غذا بسر می‌برد و حيات ايشان در آستانه فنا است و تقاضاهای مكرر ايشان برای انتقال به بيمارستان با واكنش‌های منفی روبرو گرديده است. از اين رو ما امضاكنندگان زير در راستای پای‌بندی به مضامين حقوق بشر، برای نجات حيات اين نويسنده سياسی برجسته تقاضای دخالت مستقيم حضرتعالی را داريم كه در اين زمان بعنوان موضوع حقوق بشری به فوريت مورد مطالعه قرار گيرد.

با تقديم بهترين آرزوهاHis Excellency Mr. Kofi Annan , Secretary General of the united Nations
Hello,
As you are well aware human rights and fundamental freedoms is one of the basic purpose of the Charter of U.N. The commission of Human Rights and committees, corresponding to the too important Covenants, have assumed special responsibility for observation and implementation of the said fundamental freedoms on behalf of the member – states of the United Nations.
Dear Mr. secretary General , Nowadays , one of the well- known political writers and Journalist, Mr. Akbar Ganji for the sake of his socio-political opinions has been under arrest for five years and has been subjected to cruel treatments on behalf of the corresponding Judicial authorities , so that he has been forced undergone life-struck forever thirty days , and repeated efforts for his medical treatments have been of no avail. Consequently his life is in an imminent danger. In the name of humanity the under signed individuals are demanding for direct intervention for saving the life of the said eminent political writer , which at the same time , would be regarded , the very observation of Human Rights as well.

Please Sir ,the accept of best wishes


The list of demand ants


تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

1. Engineer Behaeddin Adab , Former member of parliament from Kordestan 2. Mr. Adib Broumand, Attorney at Law , President of the central council of The National Front of Iran 3. Dr.Mahlagha Ardalan , University Professor 4. Engineer Ali Afshari , The Member of Central Council of Daftare Tahkim Vahdat 5. Engineer Abas Amirentezam , Deputy of Prime minister of Transient Government & the Member of central council of The National Front of Iran 6. Mr. Mehdi Aminizadeh ,The Member of Central Council of Daftare Tahkim Vahdat 7. Dr.Saeed Ale Agha , University Professor 8. Dr. Hermidas Bavand , University Professor & the Member of central council of The National Front of Iran 9. Ms.Simin Behbehani , Famous Poet & the Member of Iranian writers Institute 10. Dr. Fateme Haghighatjoo , University Professor & Former member of parliament from Tehran 11. Mr. Ali Ashrafe Darvishian , Famous writer & the Member of Iranian writers Institute 12. Engineer Reza Delbari , The Member of Central Council of Daftare Tahkim Vahdat 13. Dr.Fariborze Raies Dana , University Professor & & the Member of Iranian writers Institute 14. Dr.Rashidi , Economist , University Professor & Under Secretary of the Central Bank Under Transient Government 15. Dr.Ahmad zeidabadi , University Professor & Journalist 16 Mr.Abdolfatah Soltani , Attorney at Law 17. Mr.Khosro Seif , President of melate Iran Party & Deputy of labor minister Under Transient government 18. Mr. Hosein Shah- hosiny , Deputy of Prime minister of Transient Government & the Head of Iranian Athletic Organization RowNameposition 19. Engineer Hosien Shah-ovesi , Former Government of Kordestan 20. Major General Nasser Farbud , Chief of Staff Under Transient government & the Member of central council of The National Front of Iran 21. Engineer Aligholi Bayani , The Chief of Mardom Iran Party 22. Engineer Aliakbar Moienfar , Minister of Oil Under Transient government 23. Dr.Mohamad Maleki , Former Chief of Tehran University 24. Engineer Movahed , Deputy of Minister of Road Under Transient government & the Member of central council of The National Front of Iran 25. Engineer Aliakbar Mousavi Khoieni , Former member of parliament from Tehran & President of Central Council of Advare Daftare Tahkim Vahdat 26. Dr. Hosian Mousavian , Physician & The Head of Executive Board of The National Front of Iran 27. Dr.Yosef Molaei , University Professor & Attorney at Law 28. Mr.Abdollahe Momeni , The Member of Central Council of Daftare Tahkim Vahdat 29. Dr.Mehdi Moayedzadeh , University Professor 30. Engineer Bahram Namazi , The Member of mellat Iran Party 31. Dr.Parviz Varjavand , University Professor & Minister of Culture Under Transient government & the Member of central council of The National Front of Iran 32. Engineer Korosh Zaim , Writer & & The Member of Executive Board of The National Front of Iran 33. Engineer Reza Khojasteh , Journalist

Copyright: gooya.com 2016