جمعه 24 تیر 1384

این روزها گنجی تنهاست! انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده علوم دانشگاه اصفهان

این روزها گنجی دارد می میرد...صدای حرفهای گفته ونا گفته دارد ریزه ریزه جان می دهد...این روزها انگار که جز عده قلیلی همه خوابیده اند , کسی از فعالین سیاسی کنار نرده های دانشگاه نمی ایستد...این روزها جنبش دانشجویی خوابیده است ...این روزها همه گیج وآشفته اند...این روزها ترس دارد رخنه می کند...ابهام دارد رخنه می کند...نا امیدی دارد رخنه می کند....مرد تاریکخانه 33 روز است در اعتصاب غذا به سر می برد... ذره ذره بی جان می شود... دستگاه بد آدخ قضایی کشورکه گویاهنوزبه مفهوم آیه شریفه ی (الملک یبغی مع الکفرولایبغی مع الظلم) پی نبرده ویا نمی خواهد پی ببرد, مشخص نیست که دانسته یا نادانسته دارد چه بلایی بر سر خود و نظام می آورد. قاضی مرتضوی درادامه ی تاخت و تازهای بی حدوحصر خود همچنان بر مسند تهی از عدل خود تکیه زده ونعل های اسب سرکش خود را بر سر عدالت می کوبد ودرعین حال می شنویم که بزودی نیز ارتقا درجه می یابد!! تراژدی های دیگری همچنان در حال تکرارند و انگار که این سریال شوم قصد پایان ندارد...
اکبر گنجی که به جرات می توان گفت شجاع ترین مرد مبارزه سیاسی کشور در این چند سال اخیر بوده وهست , این روزها به جرم بیا ن نظرا ت شخصی خود و همچنین افشا گریهایش که بسیاری مسا یل پشت پرده را به روی همگا ن گشو د, ناجوانمردانه تحت بد ترین فشارهاست و حالا مد ت زیادیست که برای داشتن ابتدایی ترین حقوق خود, دست به اعتصاب غذا زده. اعتصابی که اگر حمایت و پشتیبانی بیرون زندان را نداشته باشد, مسلم است که ارزش واقعی خود را بدست نمی آورد. این روزها به چیزی بیشتر از بیانیه و مقاله و تحصن های کوتاه مدت نیاز است.دیگر باید بدانیم که این دستگاه به این حرکتها,هیچگونه توجهی نمی کند و چه این روش ها تاثیر گذار باشد و چه نباشد, دانسته که چگونه با آنها مقابله کند.این روزها به حرکتهای تند تری نیاز است که متاسفانه آن گونه که باید و شاید دیده نمی شود.پس کجایند آزادی خواهان؟؟؟چراتمام هنرمان نوشتن بیانیه و نامه به این و آن است؟؟چرااین روزها مرد عملی نیست؟؟چرا فعالین سیاسی آنسوی نرده ها , بیرون از زندان دست به اعتصاب نمی زنند؟؟چرا فقط تلاشمان را روی کاغذ بیاوریم؟ که چه؟که مردم ببینند؟مگربا وجوداین خفقا ن گسترده ودسترسی عده ی معدودی به اینترنت چند در صد مردم می توانند در جریان این مسا یل قرار گیرند؟
این مردم اگر هم بتوانند از اینترنت استفاده کنند گاه گداری سرشان به این اخبار می افتد. نه دوستان من.نه!!! اینگونه مبارزه کافی نیست ...امروزه که سانسور خبری تا به آنجا رسیده که حتی کوچکترین خبری از گنجی در روزنامه نمی بینیم ( تلویزیون حکو متی که جای خود را دارد). امروزه که اکثریت قریب به اتفاق سایت های خبری فیلتر شده و دسترسی به اطلاعات واخباربرای همگان مشکل گشته,چه باید کرد؟گنجی در زندان اعتصاب نکرد که ما بنشینیم و فقط اخبار او را دنبال کنیم و در باره اش مقاله و نامه بنویسیم , بلکه باید خود نیز مستقیما وارد عرصه مبارزه شویم و از تنها راه مدنی موجود در این نظام برای رساندن صدای خود به مردم و جهانیان استفاده کنیم.....

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

2 سال پیش زمانی که محسن سازگارا در زندان بود صدایش را شنیدیم که با اعتصابش به ما فهماند که حالا زمان عمل شماست.آن روزها که دوستانمان را در انجمن های مختلف کشور به زندان انداخته بودند و شرایط بسیار سخت و دشوار تر از اکنون بود .ما دانستیم و قدم در راه سازگارا نهادیم و نتیجه اثر بخش آن را نبز مشاهده کردیم که فشار به روی دستگاه قضایی آنچنان زیاد شد که پس از مدت کوتاهی بسیاری از زندانیان آزاد شدند.اکنون شرایط بسیار بهتر از آن روزهاست. امروز با ید و می توان متحد تر بود.امروز با عنایت به اینکه مسا له ی گنجی مورد توجه زیاد دولت ها, رسانه های خارجی وهمچنین سازمانها وگروه های حامی حقوق بشر قرار گرفته است, اعتصا ب نیرو های سیاسی و غیره مسلما بسیار کارگشاتر از آن روزهاست.
دوستان بی کار ننشینید ... امروز روز عمل است ... شاید فردا بسیار دیر باشد ... این روزها گنجی تنهاست ... این روزها باید با او بود ودرخلوت مبارزه اش با بی عدالتی و سیاهی همراه او شد ... این روزها خوردن حرام است ... این روزها باید برخاست و مبارزه را از سر گرفت ... این روزها گنجی تنهاست ...
انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده علوم دانشگاه اصفهان (عضودفترتحکیم وحدت)

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'این روزها گنجی تنهاست! انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده علوم دانشگاه اصفهان' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016