چهارشنبه 22 تیر 1384

پاسخ سازمان کانادایی حقوق ودمکراسی به هماهنگ کننده فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکای شمالی در مورد حقوق بشر و گنجي

آقای حسین ماهوتيهای گرامی

از اطلاعاتی که در باره وضعيت حقوق بشر در ايران، به ويژه در رابطه با وضعيت اکبر گنجی و اعتصاب غذای وی برای ما ارسال ميکنيد، سپاسگزارم.
سازمان حقوق و دمکراسی (کانادا) عميقاً نگران سرنوشت اکبر گنجی است. ما از مقامات دولت ايران ميخواهيم اقدامات فوری به عمل آورند تا اکبر گنجی از مراقبت های پزشکی مناسب در خارج از زندان برخوردار گردد و نيز خواستار آزادی فوری و بدون قيد و شرط وی ميباشيم.
متأسفانه دستگيری و زندان متعافب اکبر گنجی موردی منحصر به فرد نيست. ما واقف هستيم که در ايران زندانيان سياسی وجود دارند که به دليل عقايدشان و مخالفت مسالمت آميز با رژيمی که حقوق انسانی ايرانيان را نقض می کند، در بند هستند.
مطابق قوانين و استانداردهای بين المللی حقوق بشر، اين بازداشت ها، زندانی کردن ها و اذيت و آزارها کاملاً غير قابل قبول می باشند.
سازمان حقوق و دمکراسی( کانادا) نظارت بر وضعيت حقوق بشر در ايران را پيگيری نموده و حداکثر تلاش را در حمايت از فعاليتهائی که در راستای دموکراتيزه شدن کشور و بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران به عمل می آيد خواهد کرد.

در همبستگی با مردم ايران
رازنيک پانوسيان
دبير سياسی سازمان حقوق و دمکراسی
مونترال- کانادا

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

جهت اطلاعات بیشتر در رابطه با فعالیت سازمان کانادایی حقوق و دمکراسی می توان به این آدرس مراجعه نمود.
Rights & Democracy / Droits et Démocratie
www.dd-rd.ca

ihrnena@gmail.com

فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکای شمالی

Copyright: gooya.com 2016