جمعه 24 تیر 1384

اتحاد جمهوری خواهان ايران: مسئول مستقيم فاجعه در آستانه وقوع برای اکبر گنجی شخص آقای خامنه ای است

با گذشت 35 روز از اعتصاب غذای آقای اکبر گنجی، خطر از دست رفتن اين روزنامه نگار دگرانديش و شجاع، خطری در آستانه وقوع است. در حالی که افکار عمومی ايران و جهان در جريان اخبار اين اعتصاب غذا قرار دارد و بشدت از وخامت حال او متاثر است و در حالی که تا کنون بسياری از آزاد انديشان جهان، شخصيت ها و نيروهای آزاديخواه ايرانی در داخل و خارج از کشور، احزاب سياسی و مقامات رسمی دولت های اروپا و آمريکا و همه مجامع فعال بين المللی دفاع از حقوق بشر مصرانه خواستار آزادی و تحت معالجه قرار گرفتن اين دگرانديش ايرانی شده اند، بی تفاوتی مسئولان قضائی و لجاجت سران جمهوری اسلامی در تبديل اين مسئله به يک فاجعه ديگر حقوق بشری در ايران، شگفتی بسياری را برانگيخته است.

اتحاد جمهوری خواهان ايران ضمن تاکيد مجدد بر ضرورت آزادی هرچه سريعتر اکبر گنجی و تحت درمان قرار گرفتن او، مسئوليت هر اتفاق ناگواری در اين زمينه را متوجه هيئت حاکمه جمهوری اسلامی و بويژه شخص آقای خامنه ای که کنترل وضعيت زندانها و چگونگی رفتار با زندانيان سياسی را مدتهاست شخصا بر عهده گرفته است، می داند. برخورد خشونت آميز نيروی انتظامی با شرکت کنندگان در تظاهرات مسالمت آميز روز سه شنبه گذشته و ضرب و شتم مردمی که خواستار آزادی اکبر گنجی بودند نيز جلوه ديگری از همين سياست هدايت شده در قبال آزاديخواهان و زندانيان سياسی است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اکنون جهان شاهد و ناظر ساعات و دقايقی است که بر اکبر گنجی در زندان می گذرد. انگيزه اعتصاب غذای اين روزنامه نگار شجاع نيز بر همگان روشن است. آزاديخواهان ايران و جهان می دانند که گنجی بيش از پنج سال است که به جرم تعهد به وجدان حرفه روزنامه نگاری خود و افکندن پرتوی از روشنائی بر تاريکخانه جنايات و فجايع ضد حقوق بشری در جمهوری اسلامی در زندان بسر می برد و در درون زندان نيز با انواع دسيسه مرگ دست به گريبان بوده است. خواست اين روزنامه نگار دگرانديش يعنی آزادی بی قيد و شرط و معالجه بيماری مزمن و خطرناک او در خارج از زندان نيز خواستی روشن و منطقی و قابل دفاع در هر دادگاه بيطرف ملی و بين المللی است. بنابراين نه تنها هيچ توجيه حقوقی و قضائی برای عدم پاسخ به درخواست او وجود ندارد بلکه نامه های افشاگرانه اخير آقای گنجی از درون زندان جای ترديدی باقی نمی گذارد که دستگاه قضائی کشور تحت رهبری مستقيم ولی فقيه بطور عمد بر ادامه اعتصاب غذای او و در انتظار مرگ اين روزنامه نگار لحظه شماری می کند.

اتحاد جمهری خواهان ايران بار ديگر مصرانه خواستار آزادی هر چه سريعتر اين زندانی سياسی و نجات زندگی او از چنگال مرگی قريب الوقوع است و صريحا اعلام می دارد که از دست رفتن او در زندان در شمار ارتکاب جنايتی ديگر عليه بشريت در جمهوری اسلامی و قابل تعقيب قضائی است.

شورای سياسی اتحاد جمهوری خواهان ايران
23 تيرماه 1384- 14 ژوئيه 2005

Copyright: gooya.com 2016