شنبه 25 تیر 1384

بیانیه فراکسیون دموکراسی خواه ملی دفتر تحکیم وحدت در اعتراض به حبس غیر قانونی اکبر گنجی

به نام خدا

((الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم ))
حکومت با کفر می ماند و با ظلم نمی ماند

پنج سال از محکومیت گنجی و زنداني شدن او مي گذرد.از همان ابتدا مشخص بود كه اراده اي در كار است تا گنجي تاوان شجاعت و صراحت قلم خود را پس دهد.چرا که طبق قانون مطبوعات جهت رسیدگی به تخلفات مطبوعاتی بايد هیئت منصفه تشکیل گردد و همگان می دانند هرگز هیئت منصفه ای تشکیل نگردید.اما هیئت منصفه اي به فراگيري ملت ايران در ساليان گذشته در برابر بي عدالتيها قضاوت كرده است.
عصیان و اعتراض گنجی نسبت به حاکمیت سیاسی که خود زمانی از عناصر تاثیر گذار آن محسوب می شد حاکی از روندی رو به انحطاط است که بخشی از حاکمیت (جناح راست وحشی ) بدنبال آن مي رود. گنجي پرده تزوير و ريا را دريد و ماهيت سلطه را به بهترين وجه شكافت.و اينك در واپسين تلاش خود چهره از ظلمي ديگر برگرفته است.او با عمل شجاعانه خود نشان داد طلب كردن عشق مولوي و عدل علوي از فقه فرسوده صفوي باد در قفس كردن و دريا به كف پيمودن است.
براستي گناه گنجي وگنجیها چيست؟آيا جز اين است كه نسبت به کج روی ها و به انحراف رفتن شعارها و اهداف نخستين انقلاب به صراحت انتقاد نموده و وعده هايي كه مردم مفتون آن شدند را تكرار و طلب مي كند.آيا پدران ما انقلاب كردند تا مناسبات كهن با افراد جديد باز توليد شود؟آيا آزادي انديشه و قلم را ملت در سال 57 فرياد نزد؟
متاسفيم براي حاكماني كه ما را مجبور كرده اند تا باز هم شعار پدرانمان را تكرار كنيم.و با صدايي رسا مي گوييم گنجي امروز نماد صداهاي در گلو مانده وتن هاي خسته از جور است.گنجي شعله اي در تاريكي و رعدي در سكوت است.خدا كند كه بماند.او به تنهايي اينك نگهبان لاله در مسير باد است.براي پاسداري از لاله آزادي و لاله وجود گنجي همه بايد بكوشند.يك صدا به تنهايي به جايي نخواهد رسيد هر چند بسيار پر طنين باشد.فراكسيون دموكراسي خواه ملي دفتر تحكيم وحدت از همه آزاديخواهان در خواست مي كند تا با اقدامي مشترك مانع تداوم حبس ناعادلانه اكبر گنجي شوند.اينك شرايط براي سنجش صداقت و شجاعت اصلاح طلبان و كوشندگان راه آزادي فراهم است.تا دير نشده بايد كاري كرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

عاملان در بند ماندن گنجي نيز بدانند ادامه وضعيت فعلي به هيچ وجه به نفع ملك و آيين نيست پس تا ضربات بيشتري وارد نكرده ايد دست از لجات و عناد برداريد و گنجي را براي خدمت بيشتر به دموكراسي به آغوش پر مهر ملت باز گردانيد.تا ببينيد زندان براي ديگران حصار است نه آزاديخواهان.
ما هشدار مي دهيم اگر كوچكترين آسيبي به گنجي برسد در برابر مسببان آن ساكت نخواهيم نشست و از تمام توان خود براي احياي حق استفاده خواهيم كرد.پس تا دير نشده او را بي هيچ قيد و شرطي آزاد كنيد.


شوراي هماهنگي
فراكسيون دموكراسي خواه ملي
دفتر تحكيم وحدت

Copyright: gooya.com 2016