پنجشنبه 30 تیر 1384

پروژه شریعتمداری، مرتضوی، در اعزام گنجی به بیمارستان، ع. مسیح

با انتقال اکبر گنجی به بیمارستان میلاد تمامی فشارهای وارده بر جمهوری اسلامی به نحو چشمگیری فروکش نمود. بدیهی است که با توجه به موافقت دادستانی در اعزام گنجی به بیمارستان تقریبا شرایط انگونه که گنجی میخواست رقم خورد. اما این پایان ماجرا نیست، مرتضوی ضلع اصلی کمیته سه نفره ای است که با همکاری گروه کیهان از یک سو ذوالقدر از سوی دیگر برنامه وسیعی را برای گنجی تدارک دیده اند. با توجه به خاتمه نیافتن وضعیت اعتصاب گنجی بار دیگر تمامی ازادیخواهان باید نسبت به فشار بر جمهوری اسلامی اقدام نمایند. ایرانیان مبارز همان برنامه غیر هماهنگ را باید تداوم دهند. جان گنجی در خطر است به دلیلی که هر وقت روزنامه کیهان نسبت به چیزی افشاگری میکندرا باید منتظر اتفاقاتی بود.

برنامه شریعتمداری اماده سازی اذهان برای حذف گنجی است با این برنامه ریزی میتوانند به راحتی پس از حذف او دیگرانی را نیز به دلایلی که خود گفته اند به زندان بفرستند. جان گنجی در خطر است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

خوش بین نباشیم بترسیم ! فشارهائی که در این مدت بر دادستانی بصورت خاص و رهبر به صورت عام میامد را باید تداوم داد. بیمارستان برای اکبر گنجی خطرناکتر از زندان اوین است! قضیه زهرا کاظمی را فراموش ننمائیم. اینها در بیمارستانی که از سلولهای اوین هم خطرناکتر شده است در حال بازی با گنجی هستند انها در پی این هستند که گنجی از انجا سالم برنگردد. میثاق نانوشته دفاع از گنجی را فراموش نکنيم.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پروژه شریعتمداری، مرتضوی، در اعزام گنجی به بیمارستان، ع. مسیح' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016