چهارشنبه 12 مرداد 1384

اطلاعيه دفتر تحكيم وحدت در محكوميت ترور و خشونت

خشونت و ترور به شهادت تاريخ هيچگاه به تاسيس و تثبيت دموكراسي منجر نگشته است. جريانات دموكراتيك همواره مخالف برقراري منطق خشونت در عرصه سياست بوده و خشونت را سم مهلك براي گذار به دموكراسي دانسته اند. ترور يكي از قضات دادگستري(قاضي مقدس) كه منجر به فوت ايشان گرديد اقدامي تروريستي و مغاير با بديهي ترين اصول انساني يعني حق حيات انسان ها بوده و در تضاد با خواست ملت ايران براي داشتن جامعه اي انساني،دموكراتيك و به دور از خشونت است. دفتر تحكيم وحدت ضمن ابراز انزجار از ترور قاضي مقدس ، اين عمل غير انساني را با هرانگيزه و هدفي كه صورت گرفته محكوم مي نمايد.

شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت
11/5/84

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اطلاعيه دفتر تحكيم وحدت در محكوميت ترور و خشونت' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016