سه شنبه 11 مرداد 1384

اطلاعيه سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي(ادوار تحكيم وحدت) در محكوميت ترور قاضي مقدس

جامعه ايران هزينه هاي سنگيني به علت حاكم شدن فضاي خشونت در كشور پرداخته است و هنوز نيز فشار سنگين خشونت و ترور را تحمل مي كند. ترور غير انساني قاضي مقدس از سوي هرجرياني كه صورت گرفته است منجر به حاكم شدن فضاي اختناق مي شود.
مطمئنا ريشه دموكراسي توسط خشونت و ترور خشك خواهد شد و تمام اركان جامعه نسبت به اين گونه حركات شنيع بايد حساس باشند.
سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي(ادوار تحكيم وحدت) ضمن محكوم كردن خشونت و ترور قاضي مقدس، انزجار خود را نسبت اين موضوع اعلام مي دارد.

سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي
(ادوار تحكيم وحدت)

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


Copyright: gooya.com 2016