چهارشنبه 19 مرداد 1384

اطلاعيه کانون نويسندگان ايران در مورد حوادث استان هاي کردنشين کشورمان

مردم شريف و آزاده ايران

چنان که مي دانيد در هفته هاي اخير حوادثي در چندين شهر استان هاي کردنشين ايران اتفاق افتاده است که قلب همه مردم آزاديخواه ايران و جهان را به درد آورده است. در اين حوادث شاهد برخوردهاي خونين با هم ميهنان کرد خود، که در پي تظاهرات مسالمت آميز، خواست هاي برحق خود را مطرح مي کردند، بوده ايم.

کانون نويسندگان ايران هرگونه اعمال خشونت را نسبت به مردم ايران در هر منطقه اي که باشد محکوم مي کند و آن را به زيان منافع ملي مي داند. کانون بنا به اصول منشور خود بر دفاع از آزادي انديشه و بيان و قلم و مخالفت با سانسور تاکيد مي ورزد و درباره توقيف دو روزنامه وهفته نامه محلي ناسو ناشتي اعتراض دارد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

کانون نويسندگان ايران خواستار رفع توقيف از اين دو نشريه، متوقف ساختن فوري هرگونه برخورد خشونت آميز و پاسخ به خواست هاي هم ميهنان کرد است که سال هاي سال از ستم و محروميت اقتصادي و اجتماعي رنج برده اند.

کانون نويسندگان ايران

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اطلاعيه کانون نويسندگان ايران در مورد حوادث استان هاي کردنشين کشورمان' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016