پنجشنبه 16 تیر 1384

بيانيه کانون نويسندگان ايران درباره اکبر گنجی

مردم آزاده ی ايران
اکبر گنجی به اتهام اظهار پاره ای از عقايد و ابراز بعضی دانسته ها، در حال اعتصاب غذا بر لبه ی پرتگاه مرگ قرار دارد. کانون نويسندگان ايران که عقيده دارد، آزادی بيان حق مسلم همگان است، نجات او و همه ی زندانيان سياسی را با قيد فوريت خواستار است.

کانون نويسندگان ايران
14/4/1384

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بيانيه کانون نويسندگان ايران درباره اکبر گنجی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016