جمعه 18 شهریور 1384

بررسي وضعيت زندانيان سياسی در ايران در پالتاک، فعالين ايراني حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی

« وضعيت زندانيان سياسی در ايران »


" فعالين ايراني حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی" برگزار می کند:


« وضعيت زندانيان سياسی در ايران »
با حضور آقای حسن زارع زاده اردشير
مسئول"کميته دانشجوئی دفاع از زندانيان سياسی در ايران"


Paltalk / محل


Category: By Language/Nationality/Other
Room: Faaline Irani Hogooghe Bashar / Zendanian Siassi

تاريخ :يکشنبه 11 سپتامبر 2005 مصادف با 20 شهريور 1384
ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


Copyright: gooya.com 2016