پنجشنبه 31 شهریور 1384

اطلاعيه مطبوعاتي سمينار وسيع اعضای فعال جبهه ملی ايران در اروپا و امريکا

با توجه به شرائط سيا سی ، اجتماعی واقتصادی کشورمان وبا احساس مسئوليت در مقابل نابسامانی و هرج ومرج سازمانهای جبهه ملی ايران در خارج از کشورعده ای از فعالين قديمی و با تجربه جبهه ملی ايران در اروپا و آمريکا بدنبال مذاکرات با افراد ي که اعتقاد راستين به راه و خط مشی سياسی ، اجتماعی و اخلاقی دکتر مصدق دارند. به برگزاری يک سمينار در تاريخ 8 و9 اکتبر 2005 در شهر کلن ـ آلمان برای احياء اهداف زيراقدام می کنند.

اهداف سمينار

اين سمينار بايد بتواند پيشنهادات زير رابه کنگره آتی ارائه دهد :

1 : تشکل يک واحد فعال و هماهنگ و همفکر از افراد با سابقه جبهه ملی که به راه مصدق اعتقاد دارند و حاضرند مسئووليت برگزاری يک کنگره سراسری جبهه ملی در خارج از کشور را با يک برنامه ريزی عملياتی مشخص و زمانبندی شده بعهده بگيرند.

2 : تعيين مناسبترين طرح سازماندهی بر اساس تجربيات گذشته و معيارهای با کيفيت امروزی که بتواند پاسخگوی چنين تشکل عظيمی باشد. اين طرح به کنگره پيشنهاد خواهد شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

3 : شناسائی و مذاکره با افراد ، سازمانها و نيروهای فعال سياسی که ظرفيت پيوستن يا همکاری يا اتحاد عمل با سازمانهای سراسری جبهه ملی ايران در خارج از کشور را دارند.

4 : ايجاد و بکارگرفتن سالمترين نيروهای فکری که بتواند ضامن تداوم فعاليت اين سازمان تا ايجاد محيط مناسب برای استقرار آزادی ، دموکراسی ، عدالت اجتماعی ، حفظ تماميت ارضی و برقراری حکومت ملی لائيک و جمهوری باشد.


کميته موقت برگزاری سمينار جبهه ملی ايران در خارج از کشور
منوچهر تقوی بيات . بيژن دادگری . دکتر پرويز داورپناه .
کامبيز قائم مقام . فرشيد ياسائی

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اطلاعيه مطبوعاتي سمينار وسيع اعضای فعال جبهه ملی ايران در اروپا و امريکا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016