یکشنبه 3 مهر 1384

معصومه شفيعى: با گنجى چه كرده اند كه پنهان اش مي كنند؟ صداي آلمان

خانم معصومه شفيعى در آخرين تلاش خود، نامه اى به رييس قوه قضاييه نوشته و ايشان را مورد خطاب اين سوال قرار داده كه چرا در زندانى كه تحت نظارت مستقيم شماست، برخورد ها با اكبر گنجى قانونى نيست و خانواده اش را نيز با بيخبري از او شكنجه ميكنند؟

يكماه است كه كسى از اكبر گنجى پس از انتقال از بيمارستان به زندان، خبر ندارد. ميگويند او در قرنطينه بهداشتى درمانى زندان اوين است و اجازه ملاقات نيز تنها با مجوز دادستان مرتضوى ميسر است كه صادر نمى شود. دويچه وله، با خانم معصومه شفيعى در همين رابطه گفتگويى تلفنى داشت.

مصاحبه: مهيندخت مصباح

دويچه وله: خانم شفيعى با اين تكاپوى جديدى كه در محافل براى آقاى گنجى به راه افتاده، آقاى ليگابو نامه نوشت، گزارشگران بدون مرز اعلاميه داد، خودتان نامه به رييس قوه قضاييه نوشتيد ، فكر ميكنيد واقعا چه شده كه هيچ جوابى نميدهند؟

معصومه شفيعى: والله اصلا اطلاعىنداريم و همين نگرانى هاى ما را زيادتر ميكند. امروز دقيقا يكماه تمام است كه آقاى گنجى را نديده و خبرى از ايشان ندارم. روز پنجشنبه هم دوباره براى ملاقات به زندان رفتم اما بازهم به ما گفتند بايد مجوز دادستانى باشد.


دويچه وله: نامه خطاب به آقاى شاهرودى را رييس دفتر ايشان ثبت كرده اند كه دريافت كرده اند؟

معصومه شفيعى: اين نامه را من مستقيما به دبيرخانه قوه قضاييه دادم و شماره ثبت هم گرفتم.


دويچه وله: بطور معمول روش چگونه است؟ وقتى نامه اى داده ميشود، قرار ملاقاتى با آقاى شاهرودى ميدهند؟

معصومه شفيعى: اين نامه را بخود دبير خانه هم تحويل ندادم، بلكه به آن قسمتى دادم كه معمولا نامه هاى خيلى فورى را ميدهند تا سريع به آقاى شاهرودى برسد. شماره اش را هم گرفتم تا مطمئن شوم فورا به دست ايشان ميرسد و بعد آمدم.براى نامه هاى قبلى هم همينكار را كرده بودم اما متاسفانه هيچ خبرى به ما نميدهند و همين نگرانى خانواده را خيلى زياد كرده. امروز سال تحصيلى شروع شد. بچه هاى من با روحيه ى خيلى بدى به مدرسه رفتند. اينكه پدرشان را نمى بينند و اين كه هيچ مقام مسئولى بما جواب نميدهد، ما را خيلى آشفته كرده. آقايان نه تنها آقاى گنجى را دارند اينگونه عذاب ميدهند، بلكه خانواده اش را هم عذاب مضاعف ميدهند و اين ما را خيلى اذيت ميكند.


دويچه وله: خيلى صحبت است كه اينگونه بيخبر گذاشتن عمدى است. خود شما چه فكر ميكنيد؟

معصومه شفيعى: من فكر ميكنم ايشان را به انفرادى برده اند. آن انفرادى كه زير نظر مسئول زندان نيست بلكه دست گروه ويژه اى هست كه ايشان را در بيمارستان تحت نظر داشتند. همانها كه جوى را در بيمارستان ساخته بودند و نمى گذاشتند هيچكس آقاى گنجى را ملاقات كند و ما را هم سرگردان و اذيت ميكردند، الان هم اينها آقاى گنجى را نگهداري ميكنند. اينكه هيج خبرى از ايشان نيست، نشان ميدهد كه در انفرادى است و من مطمئن ام همسرم از اخبار بيرون مطلع نيست و ما هم از ايشان مطلع نيستيم و اين بيخبرى دو طرفه است. حالا اينكه منظور افراد از اين كارها چيست، من نميدانم. ما حدس ميزنيم اتفاقى افتاده و اينها دارند از ما پنهان ميكنند و ميخواهند جوابى برايش پيدا كنند و بعد موضع را علنى كنند. من خيلى سر اين مسئله نگرانم.


دويچه وله: چند ماه ديگر از حكم آقاى گنجى باقى است؟

معصومه شفيعى: دقيقا شش ماه مانده. آنطور كه خود آقاى مرتضوى اعلام كرده، گفته اول فرودين ۸۵ محكوميت گنجى تمام ميشود.


دويچه وله: آيا ممكن نيست كه مثلا خواسته باشند ايشان در قرنطينه باشد و ارتباطى با جايى نداشته باشد و بعد آزادش كنند؟

معصومه شفيعى: اينها خيلى ميخواهند گنجى با جايى ارتباط نداشته باشد و هيچ خبرى از او بيرون نباشد و او هم از اوضاع بيرون چيزى نداند اما مسئله اينست كه آيا اين عملكرد وجهه قانونى دارد؟ آيا قانون به اينها اين اجازه را ميدهد كه خانواده را اينقدر عذاب بدهند. آيا قانون اجازه ميدهد با زندانى بيمار با آن شرايط و وضعيت كه ۳۰ كيلو وزن كم كرده بود بعد از اعتصاب غذاى هفتاد روزه چنين رفتارى بكنند؟ تازه با امثال آقاى گنجى در چنين شرايطى بايد رفتار ويژه اى داشته باشند تا قوه جسمانى شان بهبود پيدا كند اما متاسفانه در مورد ايشان برعكس است.


دويچه وله: خانم شفيعى شما در نامه تان افكار عمومى را به كمك در اينمورد فراخوانده ايد. اين دعوت با چه انعكاسى مواجه شده؟

معصومه شفيعى: والله ببينيد متاسفانه روزنامه ها اخبار را درج نميكنند. اگر من چهار صفحه نامه بدهم ممكن است چهار خط آن را درج كنند. روزنامه ها را منع كرده اند از اخبار مربوط به آقاى گنجى. روزنامه هايى هم كه اخبارى ميزدند يا با تهديد مواجه شدند يا تعطيل شان كردند. لذا من نميدانم افكار داخلى از چنين اوضاع و شرايطى در مورد آقاى گنجى مطلع هست يا نه؟ من كه افكار عمومى را به كمك طلبيدم دليل اصلى اش اين بود كه واقعا از نامه نوشتن به آقاى شاهرودى خسته شدم. ايشان جواب نميدهد.


دويچه وله: قبل از اينكه آقاى گنجى از بيمارستان مرخص شود يا قبل از رفتن به آنجا، شخصيت هااز جمله آقايان كروبى و رفسنجانى خواسته بودند وساطت كنند. ممكن است اين بار هم آنها واسطه شوند؟

معصومه شفيعى: براى حل قضيه منظورتان است؟

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دويچه وله: بله!

معصومه شفيعى: والله هر كس واسطه شود براى حل موضوع به خانواده خيلى كمك كرده. مسئله اينست كه ما هيچ خبرى نداريم حتى اگر شخصيت ها هم كارى كنند، چون روزنامه ها و رسانه ها منعكس نميكنند، ما بى خبر ميمانيم. اگر هم شده باشد من در جريان نيستم.


دويچه وله: منظور اين است كه آيا خودتان شخصا نخواسته ايد از اين طريق اقدام كنيد؟

معصومه شفيعى: نه! من از اين طريق اقدام نكرده ام. اما بهر حال اين يك امر انسانى است و هر كس قدم پيش بگذارد به خانواده ايشان و به مادر پير و بيمار ايشان كمك كرده. من در شرايطى گير كرده ام كه خيلى مستاصل هستم. من بعنوان يك شهروند و همسر يك زندانى همه راهها را رفته ام. ولى نتيجه اى نگرفته ام. سر گنجى چه بلايى آمده كه اينها پنهان اش ميكنند. درست است كه رييس قوه مجريه تغيير كرده و درسته است كه شرايط در داخل تغيير كرده، ولى اين دليل نمى شود كه اينجا هر كس هركارى خواست بكند. كشور قانونى هم دارد. خط قرمز آقايان بايد قانون باشد اما متاسفانه قانون رعايت نميشود. و ما كه دستمان به هيج كجا بند نيست، وضع مان اينگونه است.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'معصومه شفيعى: با گنجى چه كرده اند كه پنهان اش مي كنند؟ صداي آلمان' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016