چهارشنبه 27 مهر 1384

ایران یکی از خطرناک ترین کشورهای جهان برای تشکل های کارگری، گزارش سالانه کنفدراسیون جهانی اتحادیه های آزاد کارگری، راديو فردا

گزارش سالانه کنفدراسیون جهانی اتحادیه های آزاد کارگری منتشر شد که در آن نام ایران در شمار کشورهای خطرناک قرار دارد. همزمان با انتشار این گزارش و دو روز پس از حرکت اعتراضی سندیکای کارگران شرکت واحد، رئیس تشکلهای اسلامی کارگری مورد تایید حکومت به روند تشکیل سندیکاها و تشکلهای مستقل اعتراض کرد. رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تشکلهای مستقل کارگری را برخلاف مصالح انقلاب دانست. از سوی دیگر به گفته وی تشکل های مورد تایید حکومت در دوره اخیر رشد منفی 26 درصد داشتند. در کنفدراسیون اتحادیه های کارگری بیش از 150 کشور عضویت دارند و بیش از 145 میلیون نفر عضو این کنفدراسیون جهانی اند.
بهمن باستانی
---------------------------------------------------

بهمن باستانی (رادیو فردا): سندیکای کارگران شرکت واحد را که حدود چهار ماه پیش تشکیل شد نخستین سندیکای مستقل کارگری در ایران در سالهای اخیر شمرده اند. به دعوت این سندیکا رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به نشانه اعتراض به بی توجهی مسئولان به خواستهای کارگران شرکت واحد از مسافران بلیت نگرفتند که نتیجه این حرکت بازگرداندن سه تن از کارگران اخراجی شرکت واحد بود و قول رسیدگی مسئولان به بقیه خواسته ها.
پیشتر هم این سندیکا حرکت یکپارچه ای را سازمان داده بود در ششم شهریورماه که اتوبوس ها در روز با چراغ روشن حرکت کردند و به این ترتیب کوشیده شد که توجه عمومی به وضعیت رانندگان و کارگران شرکت واحد واعتراضهای آنان جلب شود. از حرکت دو روز گذشته این سندیکا کارگران ایران خودرو هم حمایت کردند و در بیانیه حمایتی شان گفتند کارگران شرکت واحد تنها نیستند. آنان بر ضرورت تشکیل تشکل های مستقل کارگری و سندیکاهای بیشتر تاکید کردند و نوشتند هیچ کارگری را نباید در تشکیلاتی که مایل نیست عضو کرد.

دیروز سه شنبه حسن صادقی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور که بعنوان تشکلی غیر مستقل و وابسته به حکومت نگریسته می شود علیه سندیکاها سخن گفت و آنها را تشکلات دست سازی خواند که تشکیل آنها برخلاف مصالح انقلاب است. حسن صادقی گفت شوراهای اسلامی کار یعنی تشکل های مورد تایید حکومت در دوره اخیر رشد منفی 26 درصد داشتند. یعنی به فقط شوراهای اسلامی کار جیدی تشکیل نشده بلکه شوراهای اسلامی کار قدیم هم در بسیاری از جاها از فعالیت باز ماندند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

همزمان با این اظهار تاسف از رشد منفی تشکل های غیر مستقل و اعتراض به تشکیل تشکلهای مستقل کارگری و سندیکا ها در ایران گزارش سالانه کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری که محل آن در بروکسل است منتشرشد که در آن از ایران بعنوان یکی از خطرناک ترین کشورهای جهان برای سندیکا ها و اتحادیه های کارگری نام برده شده است. در این کنفدراسیون اتحادیه های کارگری بیش از 150 کشور عضویت دارند و بیش از 145 میلیون نفر عضو این کنفدراسیون جهانی اند.

Copyright: gooya.com 2016