شنبه 30 مهر 1384

اطلاعيه جبهه متحد بلوچستان ايران در مورد كنفرانس موسسه امريكن اينترپرايز

در روزهاي اخير در مطبوعات و رسانه هاي ايراني خبر يك جلسه نود دقيقه اي توسط موسسه راستگراي امريكن اينترپرايز كه قرار است روز چهارشنبه 26 اكتبر منعقد شود منتشر گشته كه حضور يك نماينده از طرف جبهه متحد بلوچستان ايران نيز در آن درج شده است. جبهه متحد بلوچستان ايران بدينوسله به اطلاع عموم مي رساند كه نه تنها هيچگونه نماينده اي را براي شركت در اين جلسه تعيين نكرده است ، بلكه استفاده از پلاتفرم هاي نامطلوب و شبه انگيز بيگانه و عوامل خارجي را براي بررسي راه حل هاي داخلي ايران مردود مي شمارد. جبهه متحد بلوچستان ايران مراتب اعتراض خود را به دليل استعمال نام جبهه به مسئولين اين موسسه رسانده است. اما متاسفانه آنها گويا طبق برنامه خود به پيش خواهند رفت.

متاسفانه دولت هاي مركزي ايران كه همواره بنيادشان بر اساس سركوب و تمركز قدرت مطلقه در پايتخت بوده و است، مكررا حقوق حقه خلق هاي ايران نظير بلوچ و كرد و غيره را پايمال كرده و مي كنند. مردم اين مناطق از حقوق سياسي، اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي محروم بوده و هستند. خفقان و سركوب آشكار در خوزستان، كردستان و بلوچستان مثال هاي زنده اي هستند كه ستم و ظلم مضاعف را عريان مي كند. در كشوري كه آموختن زبان خارجي نظير فرانسوي، ايتاليائي، روسي و غيره در انستيتوها و آموزشگاههاي پايتخت و شهرهاي بزرگ باعث افتخار مي باشد، تلاش براي آموختن زبان مادري بلوچي و كردي و غيره، جرم بزرگ امنيتي محسوب مي شود و پاداش آن بجاي مدرك و ديپلم زبان ، گوشه زندان و شكنجه خواهد بود. بعنوان مثال در طي سالهاي گذشته ، عليرغم عقب ماندگي تاريخي، محروميت هاي غير قابل باور و قحطسالي و خشكسالي بي سابقه، بودجه اختصاصي براي آباداني و توسعه بلوچستان فقط يكهزارم كل بودجه كشور مي باشد. آري ! يك هزارم ! اين است سهم بلوچستان. در عصر انرژي هسته اي كودكان بلوچ از بيمارهاي قرون وسطائي نظير مالاريا، وبا، سل، سوءتغذيه و غيره مي ميرند؛ اين اگر ستم مضاعف نيست پس چيست؟

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

عليرغم تبعيض و سركوب توسط حاكمان مستبد، ما معتقد به گزينه « اژدها» يا « مارغاشيه» نيستيم و بهترين چاره را به دور از هر دو در استقرار دمكراسي واقعي با حكومتي مردمي و غير متمركز بر اساس منشور جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي الحاقي آن در كشورمان ايران مي دانيم . با حفظ احترام و ابراز تشكر از تمام كساني كه از مبارزه آزاديبخش مردم ايران حمايت مي كنند، ما بايد خودمان در پي چاره دردهايمان باشيم و از تشويق، مداخله و همياري بيگانه در امور داخلي كشورمان دوري بنمائيم.

مسئله ستم مضاعف بر كرد و بلوچ و عرب و غيره بايد در يك محيط آزاد و دمكراتيك و بدور از تعصب و احساسات بيمورد همانند مسائل ديگر نظير برابري زن و مرد ايراني، بخشي از گفتمان ملي ايرانيان باشد. ما معتقديم كه پلاتفرم هايي كه مشوق اهمال خشونت و مبلغ حمله نظامي به كشورمان مي باشند، نمي توانند كانالي موجهه و مناسب براي پبشبرد ديالوگ و گفتمان در مورد فدراليسم و يا ساختار سياسي نظام آينده كشورمان باشد. استعمال ابزارها و پلاتفرم هاي جنجال برانگيز بيگانه براي ابراز خواسته هاي مشروع و بر حق نه تنها سياستي است سترون بلكه محتملا نتيجه اي نامطلوب خواهد داشت و ممكن است حقانيت نداي مشروع را لوث نمايد.


جبهه متحد بلوچستان ايران
contact@balochfront.org
جمعه، بيست و نهم مهر ١٣٨٤
www.balochfront.com

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اطلاعيه جبهه متحد بلوچستان ايران در مورد كنفرانس موسسه امريكن اينترپرايز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016