جمعه 6 آبان 1384

چهار سال حبس براي رييس انجمن فرهنگيان اصفهان به اتهام تشويش اذهان عمومي، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي


رييس انجمن فرهنگيان اصفهان از طرف دادگاه عمومي اصفهان به چهار سال حبس تعليقي محكوم شد.


محمدعلي دادخواه، وكيل مدافع يوسفي با اعلام اين خبر به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) افزود: اتهام يوسفي در اين پرونده، تشويش اذهان عمومي ذكر شده كه هفته‌ي گذشته حكم مذكور از سوي دادگاه مربوطه صادر شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي، همچنين درخصوص پرونده‌ي حامد ايرانشاهي گفت: خوشبختانه با توضيحاتي كه در جلسه‌ي اين هفته‌ي دادگاه توسط من ارائه شد و نيز به اين دليل كه مواردي از سوي دادستان در اين جلسه ذكر شد كه در كيفرخواست نيامده بود، رياست دادگاه از صدور رأي خودداري كرد و تصميم بر اين گرفت كه بعد از بررسي و تحقيقات بيشتر در جلسه‌ي آينده‌ي دادگاه، اقدام به صدور رأي كند.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'چهار سال حبس براي رييس انجمن فرهنگيان اصفهان به اتهام تشويش اذهان عمومي، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016