پنجشنبه 12 آبان 1384

کمیته حمایت از جنبش رفراندم، تجربه ای جديد در نزديکی نيروهای سياسی ايرانی در هلند

1- میهنمان در شرایط بسیار حساس و سرنوشت سازی بسر میبرد، رژیم ولایت فقیه به انسداد سیاسی رسیده و فاقد کمترین مشروعیت (چه از منظر داخلی و خارجی) برای ادامه حیات است. وضعیت جناح بندیهای داخلی جمهوری اسلامی در انتخابات آینده ریاست جمهوری و مواضع و شعارهای کاندیداهای احتمالی گواه این بن بست و انسداد سیاسی است. شعارهای انتخاباتی دور اول ریاست جمهوری خاتمی بار دیگر توسط کاندیدای "اصلاح طلبان" بکار گرفته شده اند، توانایی وموقعیت اجتماعی و سیاسی "تدارکچیان" آینده به مراتب کمتر از خاتمی است و هیچیک از جناحهای حاکم تا کنون نتوانسته اند حول شخصیت واحد و توانمندی متحد شوند.

2- اپوزیسیون خارج کشوراما با تجربه گیری از گذشته خود به نظر میرسد که در حال عبور به فاز جدیدی است. آماده است که بجای حسابرسیهای گذشته وارد پروسه همکاری و یا حداقل بحث و تبادل نظرهای دمکراتیک گردد؛ و بجای طرحهای مبهم، انفعالی و تحریم گونه راه حلهای جدی، عملی و منطبق برشرایط ارائه نماید. از سوی دیگر مرزهای تاریخأ شکل گرفته بین اپوزیسیون داخل و خارج کشور درحال از بین رفتنند و بتدریج دیدگاهها به یکدیگر نزدیک و دستهای همکاری بسوی هم دراز میشوند.

3- جنبش دمکراسی خواهی مردم ایران نیز در راستای مبارزه برای تغییرات ساختاری و بنیادی در نظام جمهوری اسلامی با اقداماتی از جمله طرح فراخوان رفراندم، نامه 565 نفره، میثاق ملی عباس امیرانتظام، تظاهرات 12 فروردین ( روز "نه" به جمهوری اسلامی) و حمایتهای گسترده از هریک از آنها؛ در حال عبور به مرحله جدیدی است. این اقدامات دمکراتيک ، که در دو ساله اخير صورت گرفته ، دراساس خود يک حرکت ساختارشکنانه را برای استقرار دموکراسی در ايران به نمایش میگذارند که بدون تردید در آینده نزدیک با انتخابات رياست جمهوری پيوند خواهند خورد. اما همانگونه که همگان بر آن اذعان دارند نقص اساسی این جنبش عدم سازمان یافتگی و نبود یک رهبری دمکراتیک است. به همین علت است که در آستانه ورود به این مرحلهء نوین بیش از هرزمان دیگری برضرورت سازماندهی و رهبری این جنبش و ایجاد تشکلهای گسترده تاکید میشود.

5- پس از شکست جنبش اصلاح طلبان دوم خرداد و به پایان رسیدن پروژه اصلاحات در چهارچوب نظام ولایت فقیه، اکنون این جنبش ساختارشکنانه از طریق " طرح فراخوان رفراندم" و شکل گیری نهادها و کمیته های حمایت کننده از آن، نامه سنت شکنانه 565 نفره و اقداماتی از این نوع؛ مراحل تکاملی خود را طی میکند و گام بگام ویژگیها و مشخصات خود را آشکارتر میسازد که برجسته ترین آنها را بد ینگونه میتوان بیان کرد:

* خصلت ساختار شکنانه اما در عین حال مسالمت آمیز این جنبش.
* مبارزه و تلاش برای برقراری یک حکومت دمکراتیک ، ملی و مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر.
* احترام عمیق و خالصانه به رای مردم و تلاش در جهت گذار دمکراتیک از نظام جمهوری اسلامی به نظام منتخب آحاد ملت ایران.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

* همکاری و اتحاد بین سازمانها ، احزاب ، نهادهای سیاسی و قشرهای گوناگون اجتماعی در راستای اهداف این جنبش؛ و البته با حفظ تمامی مرزبند یها و اختلافات اصولی.
* انتظار همبستگی بین المللی ، با مبارزات مردم کشور ما ، همچنین درخواست عدم دخالت مستقیم دیگر کشورها در روند تحولات میهن ما (دخالت نظامی و یا کمک به ایجاد الترناتیو غیر دمکرات)
* خواهان فعال شدن ارگانهای بین المللی ، در راستای دستیابی مردم ما به آزادی ، دمکراسی و عدالت .


6- اما جنبش دمکراسی خواهی و ساختار شکنانه مردم ایران( با ویژگیهایی که برشمرده شد) میرود که خودرا دریک غا لب و استراتژی مشخص (که بیانگر چشم انداز آینده آن است) به نمایش بگذارد. فرهنگ و واژگان سیاسی این دوران عنوان دیگری جز "جنبش رفراندم" که بازگوکننده تمامی اهداف و ویژگیهای یاد شده است نمی شناسد. زیرا رفراندوم یک شیوه و روش مراجعه به آراء عمومی و اعمال دمکراسی مستقیم در حق تعیین سرنوشت است. این عنوان و استراتژی نمایشگرآمال و آرزوهای مردم ایران است که می خواهند بمانند ملل تازه رها شده از بند استبداد، نظام مطلوب خود را به شیوه دمکراتیک ، مسالمت آمیز، با رای مستقیم خود و با روشهای تجربه شده انتخاب کنند. به همین دلیل است که این استراتژی به آسانی هواخواهان گسترده خود را پیدا کرده که فارق از وابستگیهای سازمانی به تلاش برای تشکیل کمیته ها و نهادهای حمایت کننده از جنبش رفراندم برخاسته اند.

7- تعدادی ازفعالین سیاسی در هلند (از جبهه ملی برونمرز، اتحاد جمهوری خواهان واحد هلند، سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت، دانشجویان 18 تیر و انجمن زندانیان سیاسی) پس از جلسه مشورتی اولیه تصمیم گرفتند تحت عنوان هیئت موسس کمیته حمایت از جنبش رفراندم (هلند) کار خود را آغاز و با تهیه سند اولیه از همه علاقه مندان و معتقدین به این جنبش دعوت به عمل آورند تا در راستای تشکیل رسمی این کمیته در اولین جلسه عمومی این کمیته حضور به عمل آورند.

کمیته حمایت از جنبش رفراندم

Copyright: gooya.com 2016