سه شنبه 17 آبان 1384

‌اطلاعيه‌ى دفتر سياسى حزب دمكرات كردستان ايران به مناسبت اختتام ششمين پلنوم كميته‌ى مركزى

هم ميهنان گرامى!
مردم مبارز كردستان!
اعضا و هواداران حزب دمكرات كردستان ايران!

با خرسندى اعلام مى‌نماييم كه كميته‌ى مركزى حزب دمكرات كردستان ايران، منتخب كنگره‌ى سيزدهم حزب، ساعت 30/9 دقيقه پيش ازظهر روز شنبه تاريخ 7 آبان ماه سال 1384، برابر با 29 اكتبر 2005 ميلادى، ششمين پلنوم خود را با شركت اعضاى اصلى، على البدل و مشاوران كميته‌ى مركزى برگزار نمود و پس از 3 روز كار مداوم، ساعت 20/7 دقيقه‌ى عصر روز دوشنبه 9 آبان ماه به كارهاى خود پايان داد.
ششمين پلنوم كميته‌ى مركزى با رعايت يك دقيقه سكوت از سوى حاضرين جهت اداى احترام به روان پاك همه‌ى شهدا و به ويژه شهداى حركات اعتراضى اخير كردستان آغاز گرديد. سپس برنامه‌ى كار پلنوم تقديم حاضرين در پلنوم گرديد و پس از تصويب دستور كار پلنوم آقاى مصطفى هجرى دبيركل حزب دمكرات كردستان ايران تحليلى سياسى از وضعيت ايران و كردستان ايران را به نيابت از دفتر سياسى تقديم نمود.
در تحليل دفتر سياسى در رابطه با وضعيت سياسى ايران به بخش عمدهاى از مسائل مهم و تحولات كشور از جمله انتخابات محمود احمدى نژاد بعنوان رئيس جمهور و اهداف رژيم از تعيين مهره‌اى امنيتى ـ نظامى براى رياست جمهورى و يكدست كردن مراكز تصميم گيرى رژيم و نتيجه و عواقب اين انتخاب در داخل و خارج كشور، به طور همه جانبه اشاره شده بود. تحليل مزبور اشاره بر اين داشت كه با تعيين احمدى نژاد بعنوان رئيس جمهور رژيم سيماى واقعى خود را به جهان خارج نشان داد و ثابت نمود كه خيمه شب بازى اصلاحات و اصلاح طلبى بخشى از رژيم به پايان رسيده و روند بازگشت به دوران تأسيس رژيم جمهورى اسلامى آغاز گرديده است. اين روند نيز هر چند احتمالاً اعمال خشونت رژيم نسبت به مردم و سركوب آزاديخواهان را در پى داشته باشد، در همان حال اين توهم را هم زدود كه گويا بخشى از حاكميت جمهورى اسلامى خواستار اصلاحات مى‌باشد. اين به نوبه‌ى خود يكپارچگى مردم در برابر رژيم را بيشتر و ميدان مبارزه را گسترده‌تر مى‌سازد.
در تحليل دفتر سياسى همچنين به بحرانهايى كه رژيم جمهورى اسلامى ايران در داخل و خارج از كشور با آنها روبرو گشته به ويژه مسئله‌ى رژيم با آژانس بين‌المللى انرژى اتمى و كشورهاى اروپايى و مواضع مشترك اين كشورها در قبال رژيم بطور مفصل اشاره شده است.
در اين تحليل با مدنظر قراردادن وضعيت كشور و سياستهاى رژيم جمهورى اسلامى و عزم راسخ مردم كشورمان در مبارزه براى رسيدن به آزادى، افق مبارزه روشنتر از گـذشته توصيف گرديده است و اميد به يكصدايى و اتحاد ملتهاى ايران بيش از پيش خود را نمايان ساخته است. در همين رابطه تحليل مزبور ضرورت همكارى نيروهاى سياسى ايران در اين شرايط ويژه را امرى انكار ناپـذير دانسته و به همين خاطر تقويت و گسترش كنگره ملل ايران فدرال را وظيفه‌اى خطيرى بر شمرده است.
تحليل مزبور در رابطه با وضعيت عمومى كردستان، جوانب مختلف زندگى و مبارزه‌ى مردم كردستان را مورد تجزيه و تحليل قرار داده است به ويژه حركات اعتراضى مردم كردستان در سالهاى اخير، هم از نظر اتحاد و يكپارچگى مردم كردستان و هم وسعت و تداوم حركت بى‌نظير، مهم تأثيرگـذار بر مبارزه مدنى مردم كردستان ارزيابى نموده است. حركتى كه هم اكثر شهرهاى كردستان را دربر گرفت، هم بيش از يك ماه طول كشيد و هم مطالبات سياسى و ملى ملت كرد در آن تجلى يافت.
پلنوم در رابطه با اين حركت گسترده و مؤثر يكبار ديگر از طرف خود و كليه‌ى مبارزان حزب مراتب سپاسگـذارى و قدردانى خود را تقديم توده‌هاى مردم كردستان نمود و اين اتحاد و همصدايى و از خود گـذشتگى مردم كردستان را در مبارزه براى رسيدن به آزادى و حقوق ملى اميد بخش دانست. همچنين به روان پاك كليه‌ى شهدايى كه در اين حركت جانشان را از دست دادند درود فرستاد.
پلنوم همچنبن مراتب قدردانى ويژه‌ى خود را به هواداران و دلسوزان حزب دمكرات كردستان ايران تقديم داشت كه در اين حركات اعتراضى نقش چشمگيرى ايفا نمودند و در خروشاندن و به حركت درآوردن اين قيام نقشى اساسى داشتند.
تحليل دفتر سياسى پيرامون وضعيت ايران و كردستان از سوى شركت كنندگان در پلنوم مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پس از تكميل به تصويب رسيد.
در بخش ديگرى از كار پلنوم آقاى تيمور مصطفايى عضو دفتر سياسى، گزارش مفصلى از وضعيت تشكيلاتى حزب را به حاضرين تقديم نمود. در اين گزارش بطور واقعبينانه به نقاط ضعف و قوت كار تشكيلاتى اشاره رفته بود.
شركت كنندگان در پلنوم در رابطه با اين گزارش هم فعالانه در مباحث شركت نمودند و ديدگاه و نظرات خود را ابراز داشتند و گزارش را واقعبينانه ارزيابى نمودند و بر لزوم تقويت و هرچه فعالتر نمودن بخش تشكيلات حزب و همچنين امور تبليغاتى حزب تأكيد ورزيدند و جهت اجراى اين كارها پلنوم نقطه نظرات ويژه‌ى خود را به دفتر سياسى توصيه نمود.
در بخش ديگرى از برنامه‌ى پلنوم، آقاى شاهو حسينى عضو كميته‌ى مركزى حزب ونماينده‌ى حزب در خارج از كشور، گزارش همه جانبه‌اى از امور تشكيلاتى، ديپلماسى و تبليغاتى و ديگر وظايف كميته‌ى اجرايى امور حزب در خارج از كشور را تقديم به پلنوم نمود. در اين گزارش به آن قسمت از كار و وظايفى كه به انجام رسيده بودند و به وظايفى كه براى آينده در نظر گرفته شده‌اند اشاره شده بود. پلنوم پس از اين گزارش و تصويب نمودنش، سفارشات و توصيه‌هاى خود را به منظور هرچه بيشتر فعال نمودن ارگانهاى حزب در خارج از كشور، به دفتر سياسى تقديم نمود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


بخش ديگرى از كارهاى پلنوم، به بحث سياسى مطرح شده از سوى دفتر سياسى در رابطه با مسئله‌ى كرد اختصاص يافته بود. كه دبيركل حزب بحث مذكور را تقديم پلنوم نمود. در اين مقوله وضعيت كرد در افكار عمومى و از منظر و چشم انداز كشورهاى غرب و منطقه، مورد تجزيه وتحليل واقع گشته و همچنين وضعيت كردها در هر كدام از بخشهاى كردستان بطور جداگانه به مورد بحث گـذاشته شد و نقاط قوت و ضعف مبارزات فرزندان ملت كرد در هر بخش مشخص شده و در نتيجه‌ى افق موفقيت و ترقى ملت كرد روشنتر از پيش به تصوير كشيده شد.
در همين رابطه دستاوردهاى ملت كرد در كردستان عراق و نقش نيروهاى سياسى كرد در اين بخش از كردستان و تأثيرات مثبت آن از لحاظ روند رويدادهاى عراق و نهادينه كردن دمكراسى در اين كشور مثبت ارزيابى گرديد و با ديده‌ى احترام به آن نگريسته شد. . در اين بحث همكارى و روابط دوستانه‌ى تمام نيروهاى سياسى در همه‌ى بخشهاى كردستان وظيفه و مسئوليتى ميهنى و ملى قلمداد گرديد و هرگونه اقدامى در اين زمينه را وظيفه ى همگانى بشمار آورد.
در اين بخش، حضار نيز مشاركت فعال داشته، نقطه نظرات دفتر سياسى در رابطه با مبارزات كردها در هر بخشى از كردستان و اوضاع نيروهاى سياسى كردها در ديگر بخشهاى كردستان را نگرشى واقعبينانه ارزيابى نمودند.
در بخشى ديگر از كار و فعاليت پلنوم و در محدوده و چهارچوب وظايف و صلاحيتهايى كه كنگره سيزدهم به كميته‌ى مركزى داده بود، سه تن از اعضاى حزب در خارج از كشور به اتفاق آراى اعضاى كميته‌ى مركزى بعنوان عضو على‌البدل كميته‌ى مركزى انتخاب شدند.
بخش پايانى كارهاى پلنوم اختصاص يافته بود به پايبند بودن به اجرا ورعايت اصول حزبى و فعالتر نمودن ارگانها در زمينه‌هاى مختلف. شركت كنندگان در پلنوم عموماً و با احساس مسئوليت در اين زمينه‌ها نقطه نظرات خو درا مطرح و پيشنهادات پلنوم را به دفتر سياسى حزب ارائه دادند.
همچنانكه اشاره گرديد: پلنوم ششم كميته‌ى مركزى حزب دمكرات كردستان ايران، رأس ساعت 30/7 بعدازظهر روز دوشنبه 9ى آذرماه سال 1384 شمسى، پس از اجراى تمام وظايف كه دستورات تعيين شده‌اش، به كار خود پايان داد.

دفتر سياسى حزب دمكرات كردستان ايران
10/8/1384 ، 1/11/2005

Copyright: gooya.com 2016