چهارشنبه 18 آبان 1384

بيانيه شوراي تهران دفتر تحکيم وحدت در حمايت از فراکسيون دموکراسي خواه انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشکي تهران

فعاليت مستقل جنبش دانشجوئي ضامن بقاي کشور است . در جامعه ايران و در غياب احزاب تاثير گذار و گردش اطلاعات آزاد ، جنبش دانشجوئي به عنوان چشم تيز بين ملت و نقاد قدرت ، عهده دار مسئوليتي است که صرفا با فعاليت آزاد و مستقل آن از روابط قدرت و حکومت قابل استيفاست .
دفتر تحکيم وحدت نيز با عزمي جزم سعي در فعاليت جدي نقادانه در دانشگاه هاي کشور را دارد . توجه به اين وظيفه خطير ايجاب ميکند که جنبش دانشجوئي به هيچ عنوان و تحت هيچ شرايطي ميدان نقد را ترک نکرده و در مقابل تمام موانعي که در پيش رو دارد ايستادگي نمايد . اين موانع البته گستره وسيعي داشته و کماکان دارد. انواع فشارهاي تحصيلي تا قضائي که بر اعضاي تشکلهاي دانشجوئي وارد آمده است ، عدم همکاري مسئولين دانشگاهها با تشکلهاي دانشجوئي ، لغو امتياز نشريات دانشجوئي و نهايتا جلوگيري غير قانوني از فعاليت تشکلهاي مستقل از جمله اين فشارهاي پيدا و پنهان است .در چند صباح اخير بخصوص مانع تراشي هاي متعددي براي فرونشاندن اينگونه فعاليتها مشاهده شده است . يکي از مهمترين حربه هاي بکار رفته در اين مدت ايجاد محدوديت براي تشکلهاي مستقل دانشجوئي بطور عام و انجمنهاي اسلامي دانشجويان بطور خاص بوده است.
در همين راستا مطلع شديم که محدوديتهائي براي فعاليت انجمنهاي اسلامي دانشکده های عضو فراکسيون دموکراسي خواه انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشکي تهران به بهانه هاي واهي به وجود آمده است که از آن جمله مي توان به لغو عضويت يکطرفه وغير قانوني نمايندگان فراکسيون توسط طيف سنتي ،تلاش براي تعليق فعاليت تعدادي از انجمنهاي عضو فراکسيون (مديريت،علوم اجتماعي،هنرهاي زيبا ،زبانهاي خارجه،روانشناسي) با کمک مسئولين دانشگاه اشاره نمود که اوج اين اقدامات برگزاري نشستي بدون توجه به اساسنامه و فاقد حد نصاب تشکيلاتي در هفته گذشته مي باشد. اقدامات فوق براي بسياري از فعالان دانشجويي خاطره نشست شيراز را که با کمک نهادهاي امنيتي وانتصابي برگزار گرديد تداعي نمود و بي شک اقدامات طيف سنتي دانشگاه تهران نيز بدون حمايت نهادهاي امنيتي و انتصابي ميسرنمي باشد و ازاين رو مي توان آن را شروع هجمه اي ديگربر عليه جنبش دانشجويي در برهه حساس فعلي دانست.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

شوراي تهران دفتر تحکيم وحدت به عنوان نماينده دانشجويان دانشگاههاي تهران ، ضمن اعتراض شديد نسبت به اينگونه دخالتها و محدودسازيها صراحتا اعلام ميدارد که از حقوق دوستان دانشجوي خود در دانشگاه تهران - که به حق نماد آموزش عالي ايران است - با جديت حمايت نموده و چون گذشته پشتيبان آنان خواهند بود . وبه طيف سنتي دانشگاه تهران نيز اخطار مي نماييم که تا دير نشده است با تصيح اشتباهات خويش راه رابر دخالت عناصر امنيتي وانتصابي در جريان دانشجويي ببندند که در غير اين صورت نصيبي جز شرمندگي وپشيماني نصيب آنها نخواهد شد ضمن اينکه اطمينان داريم که دانشجويان آگاه دانشگاه تهران نيز که اشراف کامل بر روابطي که منجر به اتخاذ چنين تصميمات نامعقولي ميشود ، دارند ، نمايندگان خود را در انجمنهاي مزبور ياري و همراهي مينمايند .
از آنجا که سکوت در قبال اين نابهنجاري بي شک موجب گسترش اين فتنه خواهد گرديد ، از يکايک دانشجويان ايران نيز دعوت ميکنيم که با پيگيري مجدانه خود ، در برابر اين انحراف که امروز در دانشگاه تهران رخ داده است و مي رود تا فردا در دانشگاههاي ديگر صورت پذيرد ، بايستند . از سوي ديگر به مسئولان دانشگاه تهران نيز توصيه اکيد مينمائيم تا با تامل و درايت از تضييع حقوق تشکلهاي دانشجوئي که البته از حقوق اوليه دانشجويان است جلوگيري نموده و تسليم فشارهاي نابجاي داخل يا خارج از دانشگاه نگشته و نام نيکي از خود به يادگار نهند.

شوراي تهران دفتر تحکيم وحدت

Copyright: gooya.com 2016