دوشنبه 23 آبان 1384

سخنی با ملت، هشداری به حاكميت! بيانيه ٦٧٤ نفر فعال سياسی، فرهنگی، اجتماعی و دانشجويی

به نام خدا
آبان ماه ١٣٨٤

سرانجام روند تلاشهای هشت ساله‌ی اصلاح‌طلبی از درون حاكميت به نافرجامی انجاميد و از راه انتخابات سازمان يافته و پادگانی به سوی بنيادگرايی سوق داده شد و ايران ديرينه سال، امروز در گرانيگاه سياسی - اجتماعی بس خطيری با ترديدها، دغدغه‌ها و نگرانی‌های ويژه و پريشانيهای اجتماعی و آشفتگی‌های اقتصادی بنيادينی روبرو است. به دنبال نشر بيانيه‌های مشهور به ٥٦٥ و ٦١٥ امضايی و پس از معرفی كابينه جديد، در راستای عمل به وظيفه‌ی ملی - ميهنی خود، ضروری است مواردی را به استحضار ملت بزرگ ايران برسانيم.

هموطنان عزيز!
شرايط امروز ميهن، درستی مواضع اتخاذشده در دو بيانبه‌ی ياد شده بويژه ٦١٥ امضايی را به اثبات می‌رساند، در انتخابات رياست جمهوری، بازی گردانان نمايش برای برروی پرده آوردن نمايشنامه‌ی خود، با سناريوی پيچيده و چند لايه‌ی تدارك ديده شده و سايه شوم نوميدی كه طی ساليان گذشته بر سر ملت ايران گسترانيده‌اند، پايان نمايش را از پيش می‌دانستند. آنان در اين راه برای ظاهر رقابتی دادن به انتخابات از چهره‌هايی از جريان منتقد درون حاكميت بهره‌گيری كردند و بدون توجه و رسيدگی به تخلفات گزارش شده و اعتراض‌های مطرح شده و با تعجيل در اعلام نتايج شبهه‌ناك مرحله اول انتخابات (كه چه بسا می‌توانست سرنوشت انتخابات را تغيير دهد) در عمل جايگاه رياست جمهوری را به رياست دفتر مقامات تنزل دادند و پازل مجلس و دولت مطيع و فرمايشی را كامل نمودند. اين در حاليست كه ملت ايران در سال ١٣٥٧ كه از بيداد، نابرابری، تحقير و رانت خواری هزارفاميل و حاكميت استبداد وابسته به ستوه آمده بود، انقلاب كرد تا دمكراسی، مردم سالاری و حاكميت ملت جايگزين استبداد گردد و عدالت اجتماعی بجای تحقير و تبعيض برقرار شده، جامعه مدنی و حكومت قانون مستقر شود. با دريغ پس ازگذشت بيش از ربع قرن مبارزه برای استقرار مردم سالاری، پاسداری از منافع ملی و حاكميت ملی، خواسته‌ها و شعارهای انقلاب محقق نشد و با وجود ساختار حقوقی موجود، مراكز قدرت فراقانونی، روحيه قانون‌گريزی و حاكميت فردی و فقهايی آميخته با سرشت خودكامگی، امكان تحقق آن خواسته‌ها ميسر نمی‌باشد و شرايط روز به روز بدتر می‌شود.

هموطنان!
ساختار حقوقی به گونه‌ای است كه علاوه برعدم رعايت حقوق ملت در انتخاب نمايندگان مردم حق گزينش آزاد رئيس جمهوری نيز از ملت سلب شده است و در چارچوب اين ساختار، شمار زيادی از هم ميهنان از جمله
بانوان و پيروان ساير اديان و مذاهب، اصولاً ازحق انتخاب شدن محرومند و به سايرين نيز با همه شايستگی‌ها از سدهزارتوی شورای نگهبان اجازه عبور نمی‌دهند و كسانی كه آمادگی تن دادن به حكم حكومتی را ندارند، بايد به ليست بلند محرومان از حقوق شهروندی افزود. حاكميت بايكدست كردن قوای سه گانه بر آنست با دنبال كردن سياست تنش‌زا در روابط خارجی و تنگ و امنيتی كردن فضای سياسی و كاربرد تهديد و خشونت هرروز بحرانی بيآفريند و با سركوب آنگونه كه در استان خوزستان و مناطق كردنشين ميهن‌مان شاهد بوديم به سلطه خود ادامه دهد. حاكميت بدون توجه به حق شهروندی، آزاديهای اساسی، تعهدات بين المللی، اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر و ميثاق‌های مدنی، سياسی و اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و با ناديده انگاشتن حقوق و آزاديهای پيش بينی شده‌ی ملت در قانون اساسی مورد قبول و ادعای خود و با مصالحه و مصادره به مطلوب حقوق و منافع ملی به حيات امنيتی خود ادامه ميدهد. غافل از اينكه در عصر اطلاعات، ارتباطات، بيداری ملتها و آشنائی آنها با حقوق خود، ديگر دوران اين سياست‌ها و تاكتيكها به سر آمده است.

هم ميهنان!
امروز رسانه‌های همگانی دولتی كه با برخورداری از امكانات ملت دايرند، در امر تبليغ يكسويه و كسل‌كننده به تمجيد حاكميت مشغولند به اين اميد واهی كه در شستشوی مغزی ملت موفق شوند، اكثر مطبوعات، رسانه‌ها و سايت‌های نقدكننده حاكميت به محاق توقيف يا سانسور حكومتی (فيلترينگ) دچار شده و روزنامه‌های وابسته به حاكميت آزادند، اندك روزنامه‌های موجود نيز يا زير تيغ سانسور دولتی هستند و يادست به خودسانسوری زده از ترس مرگ، خودكشی می‌كنند. بنيان باورهای دينی مردم بدليل دروغگويی، اعمال خلاف حق و حقيقت دكانداران دين حكومتی يا ازبين رفته و يا سست شده است. رواج افسارگسيخته اعتياد، سقوط ارزشهای اخلاقی و خانوادگی، تجاوز به عنف، قتلها، خودكشی‌ها، ترورهای سياسی (قتلهای زنجيره‌ای)، تجاوز به حقوق شهروندی يكديگر در برخوردها و دست اندازی به حوزه خصوصی افراد، ياس و نوميدی حاكم برنسل جوان و بسياری ناهنجاری‌های ديگر نتيجه‌ی عملكرد حاكميت در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی‌ست. در بعد اقتصادی نيز رواج انحصارات، اشاعه بيكاری، تورم، فرار مغزها، پول شوئی، فساد گسترده مالی بويژه در نزديكان هرم قدرت، برخوردهای قضايی گزينشی و دوگانه باحيف و ميل كنندگان ثروتهای ملی و در بعد بين‌المللی، ديپلماسی واكنشی و دشمن‌تراش، بی‌برنامه و ضدملی همه و همه نشان از ناكارآمدی ساختار حاكميت دارد.

هموطن!
كاربرد واژگان دولت و يا حكومت اسلامی در گفتگوها، سخنرانی‌های اخير و حتی در متن پاره‌ای از احكام صادره به جای جمهوری اسلامی، آيا نشان از بی اعتقادی بر كرسی قدرت نشستگان جديد به جمهور مردم نيست؟ آيا با شعار، می‌توان بر معضلات غلبه كرد؟ ولی حاكميت كه از دادن شعار ابايی ندارد، به راستی كلاه چپ نهاده و راست می‌رود. آيا كابينه‌ی نظامی - امنيتی با تفتيش عقايد قادر به مهرورزی خواهد بود؟ آيا مبارزه با فساد بوسيله برخی از كسانی كه در، درازای ساليان گذشته نبض اقتصاد كشور را در بنيادهای غير پاسخگو به ملت و ديگر مراكز اقتصادی در سايه، در دست داشته‌اند می‌تواند انجام گيرد؟ آيا آنان كه از مزيت فرودگاهها و اسكله‌های پنهان و آشكار و قاچاق بهره برده‌اند و نتيجه عملكردشان، مردم را به تباهی و سيه روزی نشانده است! می‌توانند در نيل به عدالت و رفع محروميت‌ها نقش ايفا كنند؟ هرگز.

هم ميهن!
پرونده‌ی فعاليتهای هسته‌ای ايران به گونه‌ی شمشير داموكلس بر بالای سر ايرانيان درآمده است، جاه‌طلبی، ندانم‌كاری و پنهان‌كاری كاربدستان سبب گرديد كه حقوق ملت ايران تضييع شود و تعليق مندرج در قطعنامه‌ی ٢ سپتامبر ٢٠٠٣ كه معنای موقتی بودن آن را بهمراه داشت اينك در سايه رفتار نسنجيده به توقف كامل و دائمی غنی سازی منتهی شده است. ناپختگی‌های بركرسی قدرت نشستگان بعدی و كاربرد شعار به جای شعور، برندگی اين شمشير را تيزتر و حيات و تماميت ارضی كشور را در معرض مخاطره قرار داده است. ما هرگز با زورگوئی قدرتهای بزرگ خارجی به ويژه در فعاليتهای هسته‌ای موافق نبوده و استانداردهای دوگانه را نيز به رسميت نمی‌شناسيم ولی با اينكه خربزه را عده‌ای می‌خورند و لرز آن را ملت شريف ايران تحمل كند نيز موافق نيستيم. آنچه روشن است اين بحران‌سازی از سوی قدرتمندان داخلی نه به منظور استيفای حقوق ملت ايران، بلكه برای مصرف داخلی و انحراف مبارزان ايرانی در احقاق حقوق اوليه‌ی خود در تأمين آزادی و دموكراسی است. همه آگاهند كه برای ملت ايران مهمتر از مسأله اتمی و هرگونه اقدام ديگر، تأمين آزادی و استقرار حكومتی مردم سالار هدف اصلی است. با استقرار حكومت ملی منبعث از مردم نه نگرانی‌های ادعايی قدرتمندان جهانی موردی خواهد داشت و نه اولويت‌های اصلی برنامه‌های پيشرفت علمی و عمرانی كشور زير سؤال خواهد رفت و امكان دسترسی به بخشهای گوناگون علوم و فنون را فراهم خواهد آورد.

هموطنان عزيز!
لازم است به حاكميت هشدار دهيم كه حكومتگران، خدمتگزاران مردم‌اند و هيچكس در هيچ مقامی مجاز نيست خود را حكمران مطلق مردم بداند و امور مقننه، قضائی و اجرائی كشور را يكجا در اختيار گرفته و در ريز و درشت كليه‌ی مسائل دخالت كند ولی به هيچ مرجعی پاسخگو نباشد و هر از گاه نقش اپوزيسيون به خود گرفته، از ديگران انتقاد كند.
ما امضاكنندگان بدور از هرگونه خشونت، برای جلوگيری از عميق‌تر شدن اين زخمهای ژرف و خروج كشور از بن‌بست‌های پيش‌رو، خواستار اعمال اصلاحات راستين ساختاری برمبنای اعلاميه‌های جهانی حقوق بشر و الحاقيه‌های آن و تأمين آزادی‌های اساسی، عدالت و حكومت قانون با همكاری و حضور دلسوزان ملت كه خارج از هرم قدرت حاكميت هستند، می‌باشيم و از تمامی آزاديخواهان ايران كه به استقلال و آزادی ايران می‌انديشند، می‌خواهيم، در فرصت باقيمانده پيش از آنكه در اثر سياست‌های ويرانگر و واپسگرايانه‌ی حاكميت، تماميت ارضی، استقلال، آزادی و امنيت كشور در معرض خطر بيشتر قرارگيرد، از آنجمله در برخورد با پرونده‌های هسته‌ای و حقوق بشر (كه اجماع بين المللی بی‌سابقه‌ای را عليه ميهن‌مان شكل داده است) و خسارات جبران ناپذيری بوجود آورد، به تلاش همه جانبه در اين راه برخيزند.


١. مصطفی آجودانی - فعال سياسی
٢. بابك آذرپاد - فعال سياسی
٣. آرش آذرپيک - فعال دانشجويی دانشگاه رازی کرمانشاه
٤. قاسم آذين فر - نويسنده، فعال سياسی
٥. فاطمه آرام نژاد - فعال دانشجويی دانشگاه علامه طباطبايی
٦. جعفر آروينی - فعال سياسی
٧. مهدی آزادی - فعال سياسی دانشجويی
٨. سامان آزادی - فعال سياسی دانشجويی
٩. مهندس فريدون آقاسی - فعال سياسی
١٠. ساسان آقايی - روزنامه نگار
١١. دکتر سعيد آل آقا - استاد دانشگاه، فعال سياسی
١٢. رضا آل محمد - فعال دانشجويی دانشگاه شيراز
١٣. حامد ابراهيمی - فعال دانشجويی دانشگاه اميرکبير
١٤. محمدرضا ابراهيمی - فعال اجتماعی
١٥. يوسف ابناوی - فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار
١٦. ريحانه ابريشمی - فعال دانشجويی دانشگاه زابل
١٧. دكتر محمد ابوالحسنی - فعال سياسی
١٨. سحر ابونصر - فعال دانشجويی دانشکده اقتصاد
١٩. جلال احسانی راد - فعال دانشجويی دانشگاه علم و صنعت
٢٠. رضا احمدی - فعال دانشجويی دانشگاه علوم پزشكی ايران
٢١. قربان احمدی - فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم
٢٢. امين احمديان - فعال سياسی دانشجويی
٢٣. خشنود احمدی فر - فعال سياسی دانشجويی
٢٤. آيدين اخوان - فعال دانشجويی دانشگاه علم و صنعت
٢٥. مهندس بهاءالدين ادب - نماينده دوره ششم مجلس
٢٦. عبدالعلی اديب برومند - رييس شورای مرکزی جبهه ملی ايران
٢٧. دکتر مه لقا اردلان - استاد دانشگاه، فعال سياسی
٢٨. عليرضا ارشادی - فعال دانشجويی دانشگاه علم و صنعت
٢٩. مهندس بامداد ارفع زاده - فعال سياسی
٣٠. احمد ارمغان - فعال دانشجويی دانشگاه مازندران
٣١. عبدالله ازدوجينی - دبير، فعال سياسی
٣٢. سهش اسانلو - فعال اجتماعی
٣٣. منصور اسانلو - فعال كارگری
٣٤. سيامك اسانلو - فعال اجتماعی
٣٥. ليلا اسدنژاد - فعال دانشجويی دانشگاه الزهرا
٣٦. مرتضی اسدی - فعال دانشجويی دانشگاه علامه طباطبايی
٣٧. حسن اسدی زيدآبادی - فعال سياسی دانشجويی
٣٨. عباس اسفندياری - فعال سياسی
٣٩. فرزانه اسکندری - فعال سياسی
٤٠. جمال اسكويی - فعال سياسی
٤١. سيدمحمدباقر اسكويی - فعال دانشجويی دانشگاه علم و صنعت
٤٢. صدراله اسماعيلی - فعال سياسی دانشجويی
٤٣. ناصر اشجاری - فعال سياسی
٤٤. مجيد اشرف نژاد - فعال دانشجويی دانشگاه شهيد رجائی
٤٥. توحيد علی اشرفی - فعال دانشجويی دانشگاه اميرکبير
٤٦. مرتضی اصلاح چی - فعال دانشجويی دانشگاه علامه طباطبايی
٤٧. دکتر حسين اعرابی - فعال سياسی
٤٨. فرهاد اعرابی - فعال سياسی
٤٩. علی اصغر افشاركهن - فعال سياسی
٥٠. مهندس علی افشاری - فعال سياسی
٥١. عليرضا افشاری - فعال سياسی
٥٢. امير اقتناعی - فعال دانشجويی دانشگاه مشهد
٥٣. محمود اكبرزاده - فعال اجتماعی
٥٤. آزاده اكبری - فعال دانشجويی دانشگاه علم و صنعت
٥٥. سيف الله اكبری - فعال سياسی
٥٦. جلال احسانی راد - فعال دانشجوئی دانشگاه علم و صنعت
٥٧. علی احمد الفتی - فعال سياسی دانشجويی
٥٨. كيومرث الفتی - فعال سنديكای شركت واحد
٥٩. ميثم امانی - فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار
٦٠. امير اميدی - فعال دانشجويی دانشگاه شيراز
٦١. مهندس عباس اميرانتظام - سخنگوی دولت موقت
٦٢. اميررضا اميربختيار - فعال سياسی
٦٣. بهروز اميرخيزی - فعال سياسی
٦٤. علی اميری - فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم
٦٥. پويا امين - فعال دانشجويی دانشگاه اميرکبير
٦٦. مهدی امين زاده - فعال سياسی
٦٧. امير امينی - فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار
٦٨. ستار امينی - فعال سياسی
٦٩. احمد امينی - فعال دانشجويی دانشگاه شهيد رجائی
٧٠. شهلا انتصاری - فعال سياسی و اجتماعی
٧١. احمد انصاری - فعال سياسی
٧٢. حسن انصاری - فعال دانشجويی دانشگاه صنعتی اصفهان
٧٣. کيوان انصاری - فعال سياسی دانشجويي
٧٤. اکرم ايبک آبادی - فعال دانشجويی دانشگاه الزهرا
٧٥. ناصر ايجادی - فعال سياسی
٧٦. عليرضا ايران منش - فعال دانشجويی دانشگاه شيراز
٧٧. مائده ايزدی - فعال دانشجويی دانشگاه صنعتی اصفهان
٧٨. سعيد ايزدبخش - فعال دانشجويی دانشگاه علم و صنعت
٧٩. دکتر اکبر ايمانيان - راديولوژيست، فعال سياسی
٨٠. احمد بابايی - فعال كارگری
٨١. سعيد بابايی - فعال دانشجويی دانشگاه علوم پزشكی ايران
٨٢. عليرضا بابايی - فعال سياسی دانشجويی
٨٣. احسان باقرزاده - فعال دانشجويی دانشگاه مشهد
٨٤. مهدی باقری - فعال سياسی دانشجويی
٨٥. دکتر داود هرميداس باوند - استاد دانشگاه، فعال سياسی
٨٦. پروين بختيارنژاد - روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی
٨٧. مجتبی بخشنده - فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم
٨٨. علی اصغر بدری - فعال سياسی
٨٩. منصور بدری - فعال سياسی
٩٠. مهندس مرتضی بديعی - فعال سياسی
٩١. ايمان براتيان - فعال سياسی دانشجويی
٩٢. پوريا براتيان - فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار
٩٣. دکتر بهروز برومند - رئيس سابق دانشگاه علوم پزشكی ايران
٩٤. دکتر جهانشاه برومند - استاد دانشگاه و فعال سياسی
٩٥. عليرضا بريمان - دندانپزشك، استاد دانشگاه، فعال سياسی
٩٦. مقداد بريمانی - فعال دانشجويی دانشگاه سيستان
٩٧. منوچهر بصير - فعال سياسی
٩٨. مجيد بگ نظری - فعال دانشجويی دانشگاه ايلام
٩٩. اميرحسين بلالی - فعال سياسی دانشجويی
١٠٠. رحيم بنايی - فعال سياسی
١٠١. تيرداد بنکدار - فعال اجتماعی
١٠٢. سيروس بنه گزی - فعال سياسی
١٠٣. مهندس عماد بهاور - فعال دانشجويی دانشگاه يزد
١٠٤. سيمين بهبهانی - شاعر و عضو كانون نويسندگان
١٠٥. دكتر فرهاد بهبهانی - نويسنده و فعال سياسی
١٠٦. اسماعيل بهتويی - دانشجو و فعال سياسی
١٠٧. سجاد بهرامی مقدم - فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم
١٠٨. اميرحسين بهروز - فعال دانشجويی دانشگاه علم و صنعت
١٠٩. پگاه بهزادی - فعال دانشجويی دانشگاه رازی کرمانشاه
١١٠. حاج جواد بهشتی - فعال دانشجوئی دانشگاه شيراز
١١١. علی اکبر بهمنش - وکيل دادگستری
١١٢. دکتر احمد بهنيا - پزشك، فعال سياسی
١١٣. دکتر افشين بيابانی - فعال سياسی
١١٤. دکتر بهرام بيابانی - فعال سياسی
١١٥. مهندس عليقلی بيانی - رييس شورای مرکزی حزب ايران
١١٦. باقر بيشه‌ای - فعال سياسی
١١٧. فرهاد بيشه‌ای - فعال سياسی
١١٨. صديقه بيگدلی - فعال دانشجويی دانشگاه اميرکبير
١١٩. فاطمه بيگی - فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار
١٢٠. علی بی كس - روزنامه نگار
١٢١. تهمينه بی آزار - فعال دانشجويی
١٢٢. حميد بی آزار - فعال سياسی
١٢٣. مصطفی پاپی - فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار
١٢٤. فرشته پاكنژاد - فعال عرصه زنان
١٢٥. جعفر پريزاد - فعال سياسی
١٢٦. يوسف پژوم - فعال دانشجويی دانشگاه ايلام
١٢٧. صادق پورقاسم - فعال سياسی
١٢٨. نيكان پورتيموری - فعال دانشجويی دانشگاه مازندران
١٢٩. احسان پورنگ - فعال دانشجويی دانشگاه خواجه نصيرطوسی
١٣٠. ابوذر پوزش - فعال دانشجويی دانشگاه شهيدرجائی
١٣١. احمد پولادزاده - فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار
١٣٢. روح الله پورنوروز - فعال سياسی دانشجويی
١٣٣. مصطفی پهلوانی - فعال دانشجويی دانشگاه همدان
١٣٤. پيمان پيران - فعال سياسی
١٣٥. محمود پيرزادنيا - فعال سياسی
١٣٦. ناهيد تاج رستمی - فعال اجتماعی
١٣٧. محمدرضا تبريزی شيرازی - استاددانشگاه، فعال سياسی
١٣٨. علی تراب - فعال دانشجويی دانشگاه شيراز
١٣٩. کامران ترابی جهرمی - فعال دانشجويی دانشگاه شيراز
١٤٠. رحيم ترابی نژاد - فعال سياسی
١٤١. مهدی ترکان - وكيل دادگستری
١٤٢. دكتر حميدرضا تركمان ترابی - دندانپزشك، استاد دانشگاه، فعال سياسی
١٤٣. محمد تقديری - فعال دانشجويی دانشگاه شهرکرد
١٤٤. محسن تقوی - فعال دانشجويی دانشگاه مازندران
١٤٥. عابد توانچه - فعال دانشجويی دانشگاه اميرکبير
١٤٦. مسعود توانگر - فعال دانشجويی دانشگاه ايلام
١٤٧. محمد رئوف توكلی - فعال سياسی
١٤٨. نصرالله توكلی نيشابوری - سرهنگ بازنشسته
١٤٩. عليرضا ثقفی - فعال سياسی
١٥٠. الهه جادران - فعال دانشجويی دانشگاه ايلام
١٥١. ايمان جانباز - فعال دانشجويی دانشگاه مازندران
١٥٢. مجيد جانی پور - فعال دانشجويی دانشگاه علم و صنعت
١٥٣. مژگان جاويدان - فعال دانشجويی دانشگاه رازی کرمانشاه
١٥٤. رضا جاويد - فعال دانشجويی دانشگاه شيراز
١٥٥. الهه جاويدان - فعال سياسی
١٥٦. عليرضا جباری - عضو كانون نويسندگان و فعال سياسی
١٥٧. شهاب جزايری - فعال دانشجويی دانشگاه شيراز
١٥٨. رضی جعفرزاده - فعال سياسی
١٥٩. محمد جعفرزاده - فعال كارگری
١٦٠. عزت الله جعفری - فعال سياسی
١٦١. حميدرضا جلال زاده - فعال دانشجويی
١٦٢. جمشيد جليل نژاد - فعال اجتماعی
١٦٣. امين جليليان - فعال دانشجويی دانشگاه رازی کرمانشاه
١٦٤. ابوالفضل جمالی - فعال سياسی دانشجويی
١٦٥. زينب جمالی - فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار
١٦٦. علی جمالی - فعال سياسی
١٦٧. دکتر نصراله جمشيدی - پزشك، فعال سياسی
١٦٨.‌هادی جمشيدی - فعال دانشجويی دانشگاه زابل
١٦٩. صادق جمشيديان - فعال دانشجويی دانشگاه شهرکرد
١٧٠. دکتر کمال جناب - رييس پيشين دانشکده علوم دانشگاه تهران
١٧١. محمدصادق جوادی حصار - فعال سياسی
١٧٢. سجاد جوکار - فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار
١٧٣. دكتر جهانبخش - فعال سياسی
١٧٤. علی محمد جهانگيری - فعال سياسی
١٧٥. اقدس چرونده - فعال اجتماعی
١٧٦. ماندانا جگرچی - فعال دانشجويی دانشگاه علم و صنعت
١٧٧. حميد چمن - فعال سياسی دانشجويی
١٧٨. حامد چولکی - فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار
١٧٩. عيسی خان حاتمی - سردبير مجله ايرانمهر، فعال سياسی
١٨٠. محسن حاتمی - فعال سياسی
١٨١. ياسين حاتمی ميلانكو - فعال دانشجوئی
١٨٢. حميد حاجی آبادی - فعال دانشجوئی دانشگاه علم و صنعت
١٨٣. مهندس اسماعيل حاجی قاسمعلی - فعال سياسی
١٨٤. دکتر علی حاجی قاسمعلی - پزشك، فعال سياسی
١٨٥. دکتر جعفر حاکم زاده - پزشك، فعال سياسی
١٨٦. مهدی حبيبی - فعال سياسی دانشجويي
١٨٧. جلال الدين حجتی - فعال سياسی دانشجويي
١٨٨. دکتر محمد حريری - استاد دانشگاه تبريز
١٨٩. حامد حسن دوست - فعال دانشجويی دانشگاه صنعتی اصفهان
١٩٠. بهمن حسنوند - فعال دانشجويی دانشگاه لرستان
١٩١. کاظم حسين زاده - فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار
١٩٢. مهدی حسين نژاد - فعال دانشجويی
١٩٣. احسان حسينی - فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم
١٩٤. علی حقانی - فعال دانشجويی دانشگاه سيستان
١٩٥. محسن حقانی - فعال دانشجويی دانشگاه سيستان
١٩٦. دکتر فاطمه حقيقت جو - نماينده دوره ششم مجلس شورای اسلامی
١٩٧. پيمان حقيقی - فعال دانشجويی دانشگاه رازی کرمانشاه
١٩٨. عليرضا حقی - فعال سياسی
١٩٩. الهه حکاميان - فعال دانشجويی دانشگاه الزهرا
٢٠٠. مهشيد حمزه - فعال دانشجويی دانشگاه رازی کرمانشاه
٢٠١. بابک حيدری - فعال دانشجويی دانشگاه علوم پزشكی ایران
٢٠٢. اعظم خاتم - جامعه شناس و فعال سياسی
٢٠٣. محسن خاتمی - فعال سياسی
٢٠٤. علی اکبر خادم - فعال دانشجويی دانشگاه هرمزگان
٢٠٥. رضا خادمی - فعال سياسی دانشجويي
٢٠٦. صابر خالدی - فعال دانشجويی دانشگاه سيستان
٢٠٧. آرش خاندل - فعال دانشجويی دانشگاه لرستان
٢٠٨. كيومرث خان محمديان - فعال سياسی دانشجويی
٢٠٩. مهدی خباز - فعال سياسی
٢١٠. رضا خجسته - روزنامه نگار
٢١١. امير خدابنده - فعال دانشجويی دانشگاه مشهد
٢١٢. محمدتقی خرسنديان - فعال سياسی
٢١٣. حسن خرمشاهی - فعال سياسی
٢١٤. روزبه خسروخاور - فعال سياسی دانشجويی
٢١٥. مصطفی خسروی - فعال دانشجويی دانشگاه علم و صنعت
٢١٦. ميثم خسروی - فعال دانشجويی دانشگاه صنعتی اصفهان
٢١٧. حسين خشايار دوست - فعال سياسی
٢١٨. دکتر منوچهر خليل زاده مقدم - پزشك، فعال سياسی
٢١٩. مهدی خليلی - فعال دانشجويی دانشگاه شيراز
٢٢٠. دكتر مهيار خليلی - فعال سياسی
٢٢١. خليل خليلی پور - فعال سياسی
٢٢٢. حسين خواجوی - فعال سياسی
٢٢٣. ابراهيم خوش سيرت تسليمی - فعال سياسی
٢٢٤. زهرا خوشنويس - فعال دانشجويی دانشگاه علم و صنعت
٢٢٥. علی خياط زاده - فعال سياسی
٢٢٦. رضا خيرالعموم - فعال سياسی
٢٢٧. حسين خيری فام - فعال دانشجويی دانشگاه زنجان
٢٢٨. اكرم دادخواه - فعال دانشجويی دانشگاه اميركبير
٢٢٩. مهندس عليرضا دادخواه - فعال سياسی
٢٣٠. داود دادرس - فعال سياسی
٢٣١. مزدك دانشور - روزنامه نگار
٢٣٢. مسعود داوران - فعال سياسی
٢٣٣. احسان داوری - فعال دانشجويی دانشگاه شهيد عباسپور
٢٣٤. هدی داوری - فعال دانشجويی دانشگاه مشهد
٢٣٥. فريبا داوودی مهاجر - فعال سياسی
٢٣٦. دکتر پرويز دبيری - استاد دانشگاه اصفهان و فعال سياسی
٢٣٧. خيراله درخشنده - فعال سياسی
٢٣٨. جواد دردکشان - فعال دانشجويی دانشگاه لرستان
٢٣٩. رضا درودی - فعال سياسی
٢٤٠. سيدجمال الدين درودی - فعال سياسی
٢٤١. فريبا درودی - فعال سياسی
٢٤٢. علی اشرف درويشيان - نويسنده و عضو كانون نويسندگان
٢٤٣. پروين دخت دفتری - فعال اجتماعی
٢٤٤. علی دلبری - فعال دانشجويی دانشگاه اميرکبير
٢٤٥. رضا دلبری - فعال سياسی
٢٤٦. رضا دهقان - فعال كارگری
٢٤٧. مسعود دهقان - فعال دانشجويی دانشگاه اميرکبير
٢٤٨. فرهاد ذاتعلی فرد - فعال دانشجويی دانشگاه علم و صنعت
٢٤٩. دکتر عباس راشد محصل - پزشك، استاد دانشگاه، فعال سياسی
٢٥٠. پری راضی - فعال سياسی
٢٥١. حسين راضی - دبيرکل حزب مردم ايران
٢٥٢. دکتر احمدعلی رجايی - فعال سياسی
٢٥٣. داريوش رجايی - فعال كارگری
٢٥٤. علی رجبی - مديرداخلی روزنامه توس
٢٥٥. الهام رجب پور - فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم
٢٥٦. مهندس آرش رحمانی - فعال سياسی
٢٥٧. بهرام رحمانی وحيد - فعال سياسی دانشجويی
٢٥٨. دکتر فاطمه رحمانی - پزشك، فعال سياسی
٢٥٩. ميرحسين رحمانی - فعال دانشجويی دانشگاه علوم پزشكی ايران
٢٦٠. محمد رحمانی نصرآبادی - فعال دانشجويی دانشگاه مشهد
٢٦١. بهگام رحمانی - فعال دانشجوئی
٢٦٢. ابراهيم رحمتی - فعال دانشجويی دانشگاه علامه طباطبايی
٢٦٣. حسين رحمتی - فعال دانشجويی دانشگاه صنعتی شريف
٢٦٤. مجيد رحمتی - فعال دانشجويی دانشگاه زنجان
٢٦٥. غلامرضا رحيم - قاضی بازنشسته دادگستری
٢٦٦. اميرمهدی رحيمی - فعال دانشجويی دانشگاه شيراز
٢٦٧. نجف رحيمی - فعال سياسی
٢٦٨. علی رحيمی پور - فعال سياسی
٢٦٩. محمدرضا رحيمی راد - فعال دانشجويی علامه طباطبايی
٢٧٠. محمد رخيده - فعال كارگری
٢٧١. مجتبی رستمی - فعال دانشجويی دانشگاه رازی کرمانشاه
٢٧٢. احمد رسولی - فعال سياسی
٢٧٣. جعفر رسولی - فعال دانشجويی دانشکده اقتصاد
٢٧٤. منصور رسولی - حقوقدان ، فعال سياسی
٢٧٥. شاهپور رشنو - دانشجو
٢٧٦. يونس رشيدپور - فعال دانشجويی دانشگاه شهيد بهشتی
٢٧٧. دکتر علی رشيدی - استاد دانشگاه و فعال سياسی
٢٧٨. جواد رضايی - کرج، فعال سياسی
٢٧٩. بهمن رضائی - فعال سياسی
٢٨٠. حسين رضائی - فعال سياسی
٢٨١. مهندس اشکان رضوی - فعال سياسی استان قزوين
٢٨٢. جهانگير رضوی - فعال سياسی
٢٨٣. شريف رضويان - فعال دانشجويی دانشگاه مشهد
٢٨٤. علی رفيعی - فعال سياسی
٢٨٥. علی رنجی پور - فعال دانشجويی دانشگاه زنجان
٢٨٦. مصطفی روحانی - دبير، فعال سياسی
٢٨٧. حسين رياحی - فعال سياسی
٢٨٨. روزبه رياضی - فعال سياسی دانشجويی
٢٨٩. دکتر فريبرز رييس دانا - اقتصاددان، عضو کانون نويسندگان، فعال سياسی
٢٩٠. محمد رييسی - فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم
٢٩١. حامد زارع - فعال دانشجويی دانشکده اقتصاد
٢٩٢. نفيسه زارع کهن - فعال سياسی دانشجويی
٢٩٣. زارعی - فعال سياسی
٢٩٤. دکتر ناصر زرافشان - وکيل دادگستری
٢٩٥. منوچهر زركشوری - فعال سياسی
٢٩٦. مهندس کورش زعيم - نويسنده و فعال سياسی
٢٩٧. شاهرخ زمانی - فعال كارگری
٢٩٨. مسلم زمانی - فعال دانشجويی دانشگاه لرستان
٢٩٩. سجاد زند - فعال دانشجوئی دانشگاه علامه طباطبائی
٣٠٠. مرتضی زندی - فعال سياسی ٣٠١. مهندس محمود زنديان - فعال سياسی

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

٣٠٢. ادريس سالاری - فعال سياسی
٣٠٣.‌هادی سالاری - فعال دانشجويی دانشگاه شهيد رجائی
٣٠٤. مهندس اسماعيل سبزواری - فعال سياسی
٣٠٥. دکتر شاهين سپنتا - دامپزشك، فعال سياسی
٣٠٦. عليرضا سپهسالاری - فعال دانشجويی دانشگاه علم و صنعت
٣٠٧. آزاد ستار - فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار
٣٠٨. سحر سخائی - فعال دانشجويی دانشگاه علم و صنعت
٣٠٩. روزبه سردارنژاد - فعال دانشجويی دانشکده اقتصاد
٣١٠. محمدامين سرداری - فعال سياسی
٣١١. مهين سروری - مترجم و فعال سياسی
٣١٢. منصور سروش - فعال سياسی
٣١٣. مهندس ولی سروش - فعال سياسی
٣١٤. دكتر احمد سعيد - اقتصاددان استاد دانشگاه
٣١٥. مهدی سعيدپور - فعال دانشجويی دانشگاه مشهد
٣١٦. محمود سعيدزاده - فعال سياسی دانشجويي
٣١٧. بدری سعيدی - فعال سياسی
٣١٨. حسين سکاکی - فعال سياسی
٣١٩. کاظم سکاکی - فعال سياسی
٣٢٠. حسام سلامت - فعال دانشجويی دانشگاه مازندران
٣٢١. علی سلطانی - فعال دانشجويی دانشگاه علم و صنعت
٣٢٢. حجت اله سلطانی - فعال دانشجويی دانشگاه لرستان
٣٢٣. رضا سلطانی - فعال دانشجويی دانشگاه اصفهان
٣٢٤. عبدالفتاح سلطانی - وکيل دادگستری
٣٢٥. فاطمه سلمانی - فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم
٣٢٦. عبدالعظيم سلوکی - فعال سياسی
٣٢٧. فرزانه سليمانی - فعال عرصه زنان
٣٢٨. فريبا سليمانی - فعال دانشجويی
٣٢٩. دکتر منوچهر سماک - پزشك، فعال سياسی
٣٣٠. مرتضی سميعی - فعال سياسی
٣٣١. مازيار سميعی - فعال دانشجويی دانشگاه علم و صنعت
٣٣٢. حاج محمد سوزنی - بازرگان، فعال سياسی
٣٣٣. محمد سياسی - فعال سياسی
٣٣٤. سيدمحمد علی سيدنژاد - فعال سياسی
٣٣٥. محسن سيدين - فعال دانشجويی دانشگاه اميرکبير
٣٣٦. خسرو سيف - دبير حزب ملت ايران
٣٣٧. سيدمحمد سيف زاده - وكيل دادگستری
٣٣٨.‌هاله سينکی - فعال دانشجويی دانشگاه الزهرا
٣٣٩. جمشيد شادپور - فعال سياسی
٣٤٠. مائده شاطرزاده - فعال دانشجويی دانشگاه الزهرا
٣٤١. محمد شانه چی - بازرگان
٣٤٢. مهندس حسين شاه اويسی - استاندار کردستان در دولت موقت، فعال سياسی
٣٤٣. داود شاهچراغی - فعال دانشجويی دانشگاه خواجه نصيرطوسی
٣٤٤. حسين شاه حسينی - معاون نخست وزيرورييس سازمان تربيت بدنی در دولت موقت
٣٤٥. مهدی شاه محمدی - فعال دانشجويی دانشگاه شهيد عباسپور
٣٤٦. علی شجاع - بازرگان، فعال سياسی
٣٤٧. عليرضا شجاع - فعال دانشجويی دانشگاه علم و صنعت
٣٤٨. صولت شجاعيان - فعال دانشجويی دانشگاه اصفهان
٣٤٩. دکتر عبدالرضا شجيعی - پزشك و فعال سياسی
٣٥٠. جعفر شرفخانی - فعال سياسی دانشجويی
٣٥١. مهندس حجت اله شريف - فعال سياسی دانشجويی
٣٥٢. محمد شريفی - فعال سياسی
٣٥٣. مريم شعبانی - فعال سياسی دانشجويی
٣٥٤. پژمان شقايقی - روزنامه نگار
٣٥٥. آرش شكری - فعال دانشجويی دانشگاه علم و صنعت
٣٥٦. فرزانه شکورزاده - فعال دانشجويی دانشکده اقتصاد
٣٥٧. عباس شكوهمند - فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم
٣٥٨. فؤاد شمس - فعال دانشجويی دانشگاه علم و صنعت
٣٥٩. فرهاد شمسيان - فعال دانشجوئی دانشگاه تهران
٣٦٠. احمد شهناصری - فرماندار سابق
٣٦١. حسن شهيدی - حقوقدان
٣٦٢. حسين شهيدی زاده - مديرکل سابق کشاورزی
٣٦٣. دکتر عبدالحسين شيخ - پزشك
٣٦٤. صابر شيخ لو - فعال دانشجويی دانشگاه همدان
٣٦٥. مريم شيخی - فعال دانشجويی دانشگاه رازی کرمانشاه
٣٦٦. مهندس محمد شيرازی - فعال سياسی
٣٦٧. طاهر صادقی - فعال سياسی دانشجويی
٣٦٨. فاطمه صادقی - فعال عرصه زنان
٣٦٩. مهوش صالحی - فعال سياسی
٣٧٠. سهراب صباغپور - اسفراين، فعال سياسی
٣٧١. صالح صبوريان - فعال دانشجويی دانشگاه کرمان
٣٧٢. دکتر عباسعلی صحاقيان - استاد دانشگاه، فعال سياسی
٣٧٣. يوسف صحفی - حسابرس، فعال سياسی
٣٧٤. مصطفی صداقت جو - فعال سياسی دانشجويی
٣٧٥. سميرا صدری - فعال سياسی دانشجويی
٣٧٦. مسعود صفاريان - فعال سياسی
٣٧٧. دكتر لطيف صفری - استاد دانشگاه و فعال سياسی
٣٧٨. اکبر صفويه - فعال سياسی
٣٧٩. يحيی صفی آريان - فعال دانشجويی دانشگاه همدان
٣٨٠. شاهين صفی ياری - فعال دانشجويی دانشگاه شهيد رجائی
٣٨١. جهانگير صمدزاده - فعال اجتماعی
٣٨٢. محمد صمدزاده - فعال اجتماعی
٣٨٣. محمود صوراسرافيل - فعال سياسی
٣٨٤. مهندس مجيد ضيايی - فعال سياسی
٣٨٥. بهزاد طاحونی - فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار
٣٨٦. دکتر حسين طالب زاده - استاد دانشگاه تبريز
٣٨٧. حسن طالبی - فعال دانشجويی دانشگاه اصفهان
٣٨٨. ابوالقاسم طاهری - فعال سياسی
٣٨٩. بهروز طاهری - فعال سياسی دانشجويي
٣٩٠. حسين طاهری - فعال دانشجويی دانشگاه علامه طباطبايی
٣٩١. سعيد طاهری - دبير، فعال سياسی
٣٩٢. علی طاهری - فعال دانشجويی دانشگاه خواجه نصير طوسی
٣٩٣. مهشيد طاهری - فعال دانشجويی دانشگاه شهركرد
٣٩٤. حميد طباطبايی - فعال دانشجويی دانشگاه اميرکبير
٣٩٥. سعيد طبرسی - فعال دانشجويی دانشگاه علم و صنعت
٣٩٦. سجاد طبسی - فعال دانشجويی دانشگاه کرمان
٣٩٧. رضا طرازی - فعال كارگری
٣٩٨. مصطفی طلوعی - فعال دانشجويی دانشگاه صنعتی اصفهان
٣٩٩. عباس ظاهری - فعال دانشجويی دانشگاه علم و صنعت
٤٠٠. آرزو عابدينی - فعال سياسی دانشجويي
٤٠١. حسين عابدينی - فعال سياسی
٤٠٢. مهدی عاقلتر - فعال دانشجويی دانشگاه مشهد
٤٠٣. محمد عاملی - فعال دانشجويی دانشگاه علامه طباطبايی
٤٠٤. محمدعلی عبادی - فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم
٤٠٥. دكتر محمود عباديان - فعال سياسی
٤٠٦. رضا عباسپور - فعال سياسی دانشجويی
٤٠٧. رضا عباسی - فعال سياسی
٤٠٨. قدرت عباسی - فعال سياسی
٤٠٩. عباس عبدالرحيمی - فعال سياسی
٤١٠. پيمان عبدالملکی - فعال دانشجويی دانشگاه رازی کرمانشاه
٤١١. ابراهيم عبداله زاده - فعال دانشجويی دانشگاه علامه طباطبايی
٤١٢. امين عبداللهی - فعال سياسی دانشجويی
٤١٣. عرفان عبدی - فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار
٤١٤. مهدی عربشاهی - فعال سياسی دانشجويی
٤١٥. تقی عرفاتی - فعال سياسی
٤١٦. مهندس حسين عزت زاده - فعال سياسی
٤١٧. صمد عزيزی - فعال دانشجويی دانشگاه همدان
٤١٨. علی عزيزی - فعال دانشجويی دانشگاه اميرکبير
٤١٩. قاسم عطايی عظيمی - فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار
٤٢٠. اکبر عطری - فعال سياسی دانشجويی
٤٢١. اسد عظيم زاده - نويسنده و فعال سياسی دانشجويی
٤٢٢. عسگر عظيم زاده - استاد دانشگاه و محقق
٤٢٣. روح اله عظيمی - فعال دانشجويی دانشگاه سيستان
٤٢٤. مهندس جواد علايی - فعال سياسی دانشجويی
٤٢٥. مهندس محمدباقر علايي- فعال سياسی
٤٢٦. عقاب علی احمدی - نويسنده، فعال سياسی
٤٢٧. احمد عليپور - فعال سياسی دانشجويی
٤٢٨. سيامک عميد - حقوقدان
٤٢٩. دكتر محمود غالی - استاد دانشگاه
٤٣٠. دكتر عليرضا غفاری - فعال سياسی
٤٣١. ساسان غفاری - فعال سياسی دانشجويی
٤٣٢. علی فائز پور - فعال سياسی
٤٣٣. نيما فاضلی - فعال دانشجويی دانشگاه علامه طباطبايی
٤٣٤. اسماعيل فاضل پور - معاون سابق وزارت كار در دولت موقت فعال سياسی
٤٣٥. رضا فاطمی - فعال دانشجويی دانشگاه اميرکبير
٤٣٦. ناصر فخر سلطانی - فعال سياسی
٤٣٧. سميه فخيم زاده - فعال دانشجوئی دانشگاه علامه طباطبائی
٤٣٨. بابک فدوی - فعال دانشجويی دانشگاه زابل
٤٣٩. اسماعيل فراهانی - فعال سياسی
٤٤٠. ناصر فربد - رييس ستاد ارتش دولت موقت و فعال سياسی
٤٤١. علی فرخی - فعال سياسی دانشجويی
٤٤٢. خليل فردوسی - فعال سياسی
٤٤٣. دکتر محسن فرشاد - وکيل دادگستری، فعال سياسی
٤٤٤. مهرداد فروتن - فعال دانشجويی دانشگاه مشهد
٤٤٥. دکتر ابوالقاسم فروزان - پزشك، فعال سياسی
٤٤٦. پرستو فروهر - هنرمند، فعال سياسی اجتماعی
٤٤٧. پرويز فروهر - دبير، فعال سياسی
٤٤٨. سيمين فروهر - فعال دانشجويی دانشگاه گندی شاپور
٤٤٩. پيام فضلی - فعال دانشجويی دانشگاه رازی کرمانشاه
٤٥٠. علی فعال - فعال سياسی
٤٥١. احمد فلاح - فعال دانشجويی دانشگاه زاهدان
٤٥٢. قدرت فلاح - فرهنگی، فعال سياسی
٤٥٣. دكتر فريدون فلاح - پزشك، فعال سياسی
٤٥٤. يوسف فلاح - فعال سياسی
٤٥٥. اصغر فنی پور - فعال سياسی
٤٥٦. بهرام فياضی - فعال دانشجويی دانشگاه شيراز
٤٥٧. دكتر مرتضی فيروزی - روزنامه نگار
٤٥٨. محمود فيض پور - فعال سياسی
٤٥٩. ياشار قاجار - فعال دانشجويی دانشگاه اميرکبير
٤٦٠. امير قاضی پور - فعال سياسی
٤٦١. محمدرضا قائمی - فعال سياسی
٤٦٢. حسن قديانی - روزنامه نگار، فعال سياسی
٤٦٣. كريم قربان زاده - فعال اجتماعی
٤٦٤. دکتر باقر قديری اصلی - رئيس پيشين دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران
٤٦٥. نصرالله قريشی - فعال دانشجويی دانشگاه شيراز
٤٦٦. امير قلعه‌ای - فعال دانشجويی دانشگاه اصفهان
٤٦٧. مهدی قلی زاده - فعال سياسي
٤٦٨. مهندس حسن قوام شهيدی - فعال سياسی
٤٦٩. ناصر قوامی - فعال سياسی
٤٧٠. سعيد قهرمانی - فعال دانشجويی دانشگاه شيراز
٤٧١. رضا قهرمانی - فعال دانشجوئی دانشگاه علم و صنعت
٤٧٢. ميثم قهوه چيان - فعال دانشجويی دانشگاه علامه طباطبايی
٤٧٣. اشکان قيسوندی - فعال دانشجويی دانشگاه زنجان
٤٧٤. سيدمحمد كاسی پور - فعال سياسی
٤٧٥. علی اكبر كاشانی - فعال سياسی
٤٧٦. دکتر رضا کاشفی - حقوقدان
٤٧٧. حميد كاظم زاده - فعال سياسی
٤٧٨. غلامرضا كاظم زاده - فعال دانشجوئی دانشگاه مشهد
٤٧٩. علی کاکاوند - فعال دانشجويی دانشگاه خواجه نصير طوسی
٤٨٠. امير کاويان - روزنامه نگار
٤٨١. حسين کتابنويس - فعال سياسی
٤٨٢.‌هادی كحال زاده - فعال سياسی دانشجويی
٤٨٣.‌هادی كدخدا - فعال دانشجوئی دانشگاه علم و صنعت
٤٨٤. حنيف كراگری - فعال دانشجويی دانشگاه مازندران
٤٨٥. شرمين كردستانی - فعال سياسی
٤٨٦. مهندس ژرژ کريم - فعال سياسی
٤٨٧. حبيب كريمی - فعال سياسی
٤٨٨. کامبيز کريمی - فعال دانشجويی دانشگاه زابل
٤٨٩. مصطفی کريمی - فعال دانشجويی دانشگاه شيراز
٤٩٠. محمدرضا كسرايی - فعال سياسی
٤٩١. پيام کشاورز - فعال دانشجويی دانشگاه علوم پزشكی ايران
٤٩٢. محمدامين كشاورز - فعال سياسی
٤٩٣. نصراله کشاورز - فعال دانشجويی دانشگاه اميرکبير
٤٩٤. امين كفعمی - فعال دانشجويی دانشگاه علم و صنعت
٤٩٥. مهديه کلاهدوز - فعال دانشجويی دانشگاه الزهرا
٤٩٦. يعقوب کلته - فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار
٤٩٧. اميد كمالی - فعال دانشجويی دانشگاه شهيد رجائی
٤٩٨. علی کميجانی - فعال دانشجويی دانشگاه اميرکبير
٤٩٩. ناصر کميليان - بازرگان و فعال سياسی
٥٠٠. محمد كنگرلو - فعال اجتماعی
٥٠١. مازيار كوچ نژاد - حقوقدان
٥٠٢. مهين کوخازاده - فعال سياسی دانشجويی
٥٠٣. مهران کوشا - فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار
٥٠٤. آرين کيا - فعال سياسی اصفهان
٥٠٥. احسان كياسروش - فعال دانشجويی دانشگاه علم و صنعت
٥٠٦. علی کيوانلو - فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم
٥٠٧. حبيب الله گرامی - فعال اجتماعی
٥٠٨. محمود گرگين - فعال سياسی
٥٠٩. مهندس علی اصغر گلسرخی - فعال سياسی
٥١٠. اسماعيل گلشنی - فعال سياسی
٥١١. علی گلگزی - فعال اجتماعی
٥١٢. فريدون گلگزی - متخصص ساختمان
٥١٣. مجيد گل محمدی - فعال دانشجوئی دانشگاه زاهدان
٥١٤. دکتر رضا گلنراقی - استاد دانشگاه، فعال سياسی
٥١٥. مجتبی گلی - فعال دانشجويی دانشگاه رازی کرمانشاه
٥١٦. اميربهادر گودرزی - فعال دانشجويی دانشگاه شهيد رجائی
٥١٧. دامون گيلانی - فعال سياسی
٥١٨. مسعود لطفی - فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار
٥١٩.‌هادی لطفی - فعال سياسی دانشجويي
٥٢٠. نويد لطيفی - فعال دانشجويی دانشگاه همدان
٥٢١. حاج اسماعيل لعل محمدی - فعال سياسی
٥٢٢. معصومه لقمانی - فعال دانشجوئی دانشگاه الزهرا
٥٢٣. سيدجواد سادات مادرشاهی - فعال سياسی
٥٢٤. نادر مبارك - فعال سياسی
٥٢٥. پريوش مبشری - فعال سياسی
٥٢٦. محمدحسن مجاهد - دبيرکل حزب جامعه مدنی همدان
٥٢٧. کريم مجرب - فعال سياسی دانشجويی
٥٢٨. محسن مجيدی - فعال اجتماعی
٥٢٩. محسن مجيدی فر - فعال دانشجويی دانشگاه مشهد
٥٣٠. مهدی محجوری - فعال دانشجويی دانشگاه سيستان و بلوچستان
٥٣١. رضا محسنی - فعال دانشجويی دانشگاه شهيد چمران اهواز
٥٣٢. اصغر محمدراده - فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار
٥٣٣. محمد محمدپور - فعال كارگری
٥٣٤. عادل محمدپور - فعال اجتماعی
٥٣٥. حسين محمدی - فعال سياسی
٥٣٦. ميرصادق محمدی - فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار
٥٣٧. مهدی محمدی - فعال دانشجويی دانشگاه علم و صنعت
٥٣٨. مريم محمديان - فعال دانشجويی دانشگاه الزهرا
٥٣٩. نقی محمودی - وكيل دادگستری، فعال سياسی
٥٤٠. محمد محمودی - فعال سياسی
٥٤١. تقی محمودی اسکويی - فعال سياسی
٥٤٢. پويا محموديان - فعال دانشجويی دانشگاه اميرکبير
٥٤٣. سيمين مخبر - حقوقدان و فعال سياسی
٥٤٤. فرزين مخبر - فعال سياسی
٥٤٥. سعيد مرادی - فعال دانشجويی دانشگاه علوم پزشكی ايران
٥٤٦. حميد مردانی - فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم
٥٤٧. مهندس محمود مريم کيش - فعال سياسی
٥٤٨. محمود مژدهی - فعال سياسی
٥٤٩. مهندس رضا مستان - فعال سياسی
٥٥٠. دکتر عبدالحسين مستوفی - رييس انستيتوتحقيقات علمی بيولوژی مولكولی و بيوفيزيك ايران - فعال سياسی
٥٥١. پروفسور صادق مسرت - استاد دانشگاه
٥٥٢. زهرا مسعوديان - فعال دانشجويی دانشگاه اميرکبير
٥٥٣. مهدی مسلمی - فعال دانشجويی دانشگاه سيستان
٥٥٤. فضل اله مشايخ - فعال سياسی
٥٥٥. مهدی مشايخی - فعال دانشجويی دانشگاه اميرکبير
٥٥٦. متين مشگين - فعال دانشجويی دانشگاه اميرکبير
٥٥٧. مهدی مصدق - فعال دانشجويی دانشگاه مشهد
٥٥٨. حسن مصطفی زاده - فعال اجتماعی
٥٥٩. حسين مصطفی زاده - فعال اجتماعی
٥٦٠. رضا مصطفی زاده - فعال اجتماعی
٥٦١. مصيب مصفا - فعال دانشجويی دانشگاه هرمزگان
٥٦٢. رضا مصيبی - فعال دانشجويی دانشگاه اميرکبير
٥٦٣. حسين مطلوبی - فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار
٥٦٤. علی مظاهری - فعال دانشجويی دانشگاه اميرکبير
٥٦٥. كاوه مظفری - فعال دانشجويی دانشگاه علامه طباطبائی
٥٦٦. رشيد مظفری سردشتی - بازرگان و فعال سياسی
٥٦٧. دكتر رضا مظهری - دكتری اقتصاد و فعال سياسی
٥٦٨. محمود معتقد - فعال سياسی دانشجويی
٥٦٩. دکتر عبدالحسين معظمی - پزشك، استاد دانشگاه، فعال سياسی
٥٧٠. مهندس علی اکبر معين فر - وزير نفت دولت موقت
٥٧١. مهندس محسن مقدس زاده - فعال سياسی
٥٧٢. ايمان مقدسيان - فعال دانشجويی دانشگاه علامه طباطبايی
٥٧٣. مهندس مرتضی مقدم - فعال اجتماعی
٥٧٤. سياوش مقدم - فعال سياسی
٥٧٥. علی مقيمی اصل - فعال سياسی
٥٧٦. علی مكارمی - فعال دانشجويی دانشگاه يزد
٥٧٧. مهدی مکارمی - فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار
٥٧٨. ابوذر ملك زاده - فعال سياسی
٥٧٩. دكتر فريدون ملك فرنود - رشت، فعال سياسی
٥٨٠. منوچهر ملک قاسمی - وکيل دادگستری، فعال سياسی
٥٨١. ابوذر ملکی - فعال سياسی
٥٨٢. صمد ملکی - فعال سياسی
٥٨٣. عمار ملکی - فعال سياسی
٥٨٤. دکتر محمد ملکی - استاد دانشگاه (اولين رييس دانشگاه تهران پس از انقلاب)
٥٨٥. اصغر ممبينی - فعال سياسی
٥٨٦. منظر مميزی - فعال سياسی
٥٨٧. هرمز مميزی - معاون سابق استانداری در دولت موقت، فعال سياسی
٥٨٨. مهندس محمد ابراهيم منتصری - فعال سياسی
٥٨٩. حامد منزه - فعال دانشجويی دانشگاه سيستان و بلوچستان
٥٩٠. مهندس حميد منزه - فعال سياسی
٥٩١. مسعود منصوری - فعال دانشجويی دانشگاه شهيد رجائی
٥٩٢. حسام منصوری - فعال سياسی
٥٩٣. فاطمه موسوی حكيمی - فعال سياسی
٥٩٤. مهندس سيدعلی اکبر موسوی خوئينی - نماينده دوره ششم مجلس و دبيركل سازمان ادوار دفتر تحكيم وحدت
٥٩٥. دكتر يوسف مولايی - استاد دانشگاه و وکيل دادگستری
٥٩٦. عبداله مومنی - فعال سياسی دانشجويی
٥٩٧. شهاب مومنی - فعال دانشجويی دانشگاه شهيد چمران اهواز
٥٩٨. مهندس نظام الدين موحد - معاون پيشين وزارت راه و سازمان برنامه در دولت موقت و فعال سياسی
٥٩٩. حافظ موسوی - شاعر
٦٠٠. مهندس علی موسوی - فعال سياسی
٦٠١. دکتر سيد حسين موسويان - پزشك، فعال سياسی
٦٠٢. امير مسعود موگويی - هنرمند
٦٠٣. دکتر مهدی مويدزاده - استاد دانشگاه، فعال سياسی
٦٠٤. امير مهجوريان - فعال دانشجويی دانشگاه شهيد بهشتی
٦٠٥. دكتر عبدالرضا هوشنگ مهدوی - استاد دانشگاه و مترجم
٦٠٦. استاد محمد مهريار - استاد دانشگاه
٦٠٧. حميد مهستانی - فعال دانشجويی دانشگاه سيستان
٦٠٨. علی مهری - فعال سياسی
٦٠٩. حميد ميبيان - فعال دانشجويی دانشگاه رازی کرمانشاه
٦١٠. سيدسراج الدين ميردامادی - فعال سياسی دانشجويی
٦١١. نعمت الله ميرعظيمی - دبير بازنشسته
٦١٢. پويا ميرمحبوب - فعال دانشجويی دانشگاه مشهد
٦١٣. ابوالفضل ميرشمس شهشهانی - حقوقدان، فعال سياسی
٦١٤. حسن ميرمحمد صادقی - فعال سياسی
٦١٥. قدسی ميرمعز - فعال سياسی
٦١٦. احمد ميرزايی - فعال دانشجويی دانشگاه اصفهان
٦١٧. نويد ميكائليان - فعال دانشجوئی دانشگاه علم و صنعت
٦١٨. آکام مينايی - فعال دانشجويی دانشکده اقتصاد
٦١٩. پروانه ميلانی - فعال سياسی
٦٢٠. علی مينايی بهزاد - فعال سياسی
٦٢١. دکتر علی اصغر مينو - استاد دانشگاه، فعال سياسی
٦٢٢. افشار نادری - فعال سياسی
٦٢٣. سيامک نادعلی - فعال دانشجويی دانشگاه لرستان
٦٢٤. شهامت نارکی - فعال دانشجويی دانشگاه هرمزگان
٦٢٥. سيد غياث الدين ناصرالسعادتی - فعال سياسی
٦٢٦. دکتر علی ناظری - فعال سياسی
٦٢٧. مجتبی نجفی - فعال سياسی دانشجويی
٦٢٨. سارا ندامت خوان - فعال دانشجويی دانشگاه رازی کرمانشاه
٦٢٩. نيما نديم - فعال دانشجويی دانشگاه علوم پزشكی اهواز
٦٣٠. علی اصغر نديمی - فعال سياسی
٦٣١. مهندس محسن نراقی - فعال سياسی
٦٣٢. علی نريمانی - فعال دانشجويی دانشگاه اميرکبير
٦٣٣. زهره نصراله زاده - فعال سياسی دانشجويی
٦٣٤. محمدحسن نصيری - فعال سياسی دانشجويی
٦٣٥. وحيد نعمتيان - فعال دانشجويی دانشگاه مشهد
٦٣٦. دکتر علی اکبر نقی پور - پزشك، نويسنده، فعال سياسی
٦٣٧. مهندس بهرام نمازی - فعال سياسی
٦٣٨. محمد نوربخش - فعال سياسی
٦٣٩. مسعود نوربخش - فعال دانشجويی دانشگاه صنعتی اصفهان
٦٤٠. محمدرضا نوربخش - فعال دانشجويی دانشگاه علم و صنعت
٦٤١. مريم نوربخش ماسوله - روزنامه نگار
٦٤٢. احمد نورحسينی - فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار
٦٤٣. جواد نوروزی - فعال دانشجويی دانشگاه سيستان
٦٤٤. مهندس عليمحمد نوروزی - فعال سياسی
٦٤٥. نوشين نوع پرست - فعال سياسی دانشجويي
٦٤٦. دکتر مجتبی نيک نژاد - پزشك، فعال سياسی
٦٤٧. مهندس اصغر نيک نفس - فعال سياسی
٦٤٨. ابوالفضل نيماوری - فعال سياسی
٦٤٩. داريوش نيماوری - فعال سياسی
٦٥٠. دكتر سهيلا وحدتی - فعال عرصه زنان
٦٥١. دکتر پرويز ورجاوند - وزير فرهنگ و هنر در دولت موقت، فعال سياسی
٦٥٢. وحيد وفادار - فعال دانشجويی دانشگاه مشهد
٦٥٣. مصطفی وفايی - فعال دانشجويی دانشگاه علوم پزشكی ايران
٦٥٤. فاطمه وکيليان - فعال دانشجويی دانشگاه الزهرا
٦٥٥. سروش‌هاشم پور - فعال دانشجويی دانشگاه شهيد چمران اهواز
٦٥٦. آرش‌هاشمی - فعال سياسی دانشجويي
٦٥٧. احسان‌هاشمی - فعال دانشجويی دانشگاه زابل
٦٥٨. حميد‌هاشمی - فعال دانشجويی دانشگاه صنعتی شريف
٦٥٩. محمد‌هاشمی - فعال دانشجويی دانشکده اقتصاد
٦٦٠. دكتر نورالدين‌هاشمی - رشت، پزشك، فعال سياسی
٦٦١. بهاره هدايت - فعال دانشجويی دانشکده اقتصاد
٦٦٢. محمد هدی - رشت، قاضی، فعال سياسی
٦٦٣. پرويز همايونی - حقوقدان، فعال سياسی
٦٦٤. عباس همايونی - فعال سياسی
٦٦٥.‌هادی هوشنگی - فعال دانشجويی دانشگاه خواجه نصيرطوسی
٦٦٦. داود يازی - فعال دانشجويی دانشگاه شهرکرد
٦٦٧. حنيف يزدانی پور - فعال دانشجويی دانشگاه شهرکرد
٦٦٨. فرزين يزدانی - فعال سياسی
٦٦٩. مهندس حبيب يکتا - فعال سياسی
٦٧٠. لطف اله يوسف قهاری - فعال سياسی
٦٧١. سيروان يوسفی - فعال دانشجويی دانشگاه زابل
٦٧٢. دکتر شکراله يوسفی - استاد دانشگاه، فعال سياسی
٦٧٣. مجيد يوسفی - فعال سياسی
٦٧٤. مهران يوسفی - فعال دانشجويی دانشگاه تربت معلم سبزوار

Copyright: gooya.com 2016