سه شنبه 8 آذر 1384

انتخابات شوراي مركزي تحكيم در گفت و گوی "روز" با سعيد حبيبي: نهادهايي خارج از دانشگاه

محمد رضا خسروی

نشست تكميلي دفتر تحكيم وحدت با حضور ۴۶حق رأي از نمايندگان دانشگاه هاي كشور برگزار شد. اولين موضوع نشست هم برگزاري انتخابات تكميلي شوراي مركزي بود. درباره نحوه برگزاري اين انتخابات و حضور تفکرات مختلف دانشجويي در آن، با سعيد حبيبي سخن گفته ايم.

انتخابات چگونه برگزار شد؟
بر اساس توافق 7 مهر، همزمان با نشست انتخاباتي دفتر تحكيم، با فراكسيون دموكراسي خواه ملي، قرار بود شوراي مركزي به جاي اينكه ۱۰ نفره باشد [۷ عضو اصلي و ۳عضو علي البدل] با تركيب ۵به ۴[۵عضو از فراكسيون مدرن و ۴ عضو از فراكسيون دموكراسي خواه ملي] تشكيل شود. در همان نشست هم اين مساله تصويب شد كه دبير تشكيلات انتخاب و معرفي شود و وي مسوول برگزاري نشست تكميلي ظرف۲هفته باشد.

مذاكرات بعد از نشست انتخاباتي هم ادامه داشت؟
ما از همان روزهاي بعد از انتخابات با فراكسيون دموكراسي خواه ملي وارد مذاكره شديم. مذاكرات هم در مورد بندهايي بود كه آنها اسم آن را "پروتكل" مي گذاشتند ولي در واقع محتواي آن سياستهاي كلي مجموعه، در آينده بود. بر روي تمامي اين مسايل توافق صورت پذيرفت، به جز يك مورد كه قرار شد آن را هم به حكميت بگذاريم، چون موضوع حادي نبود و صرفاً اختلاف سليقه بود. ما هم عنوان كرديم كه هر چه حَکم نظر بدهد مي پذيريم.

از ۲ هفته پيش هم به آقاي جعفري از فراكسيون دموكراسي خواه ملي اعلام كرديم كه در سوم آذر قصد برگزاري نشست انتخاباتي را داريم و هر چه سريعتر كانديداي خود را به ما معرفي كنند. به هر حال وقتي نگاه تشكيلاتي داشته باشيم اصل بر حفظ تشكيلات است، اما در اين مدت به دليل عدم تكميل شوراي مركزي تحكيم، موضع گيري چنداني نكرديم، هر چند كه با حضور 5 نفر، شوراي مركزي رسمي بود و ما مي توانستيم مصوبه داشته باشيم. نهايتاً 2 هفته پيش سقف زماني معيني براي فراكسيون دموكراسي خواه ملي تعيين كرديم تا كانديداهاي خود را معرفي كنند. اما متاسفانه اين دوستان به دليل نوع نگاه شان، عقيده داشتند که شوراي مركزي تشكيل نشود. اما ما بر توافق خودمان پايبند بوديم و جلسه را برگزار کرديم، در اين جلسه هم اكثريت اعضاي فراكسيون دموكراسي خواه ملي حضور پيدا كردند ولي به دليل اينكه همه آنها حضور نداشتند و اجماع كلي بر سر اعضا حاصل نشده بود، ما هم توافق كرديم كه 3 نفر از فراكسيون دموكراسي خواه و ۲نفر هم از فراكسيون مدرن انتخاب شوند.

فراكسيون دموكراسي خواه ملي چند حق رأي دارد؟*
اين فراكسيون در ابتداي تشكيل در هفته اول مهر، داراي ۱۴حق راي بودند. دانشگاه هاي اراك، علوم پزشكي اراك، لرستان،‌ علوم پزشكي لرستان، اصفهان، صنعتي اصفهان،‌ اردبيل، شهيد بهشتي، چمران اهواز و رازي كرمانشاه. در نشست تكميلي انتخابات [نشست اخير] دانشگاه هاي اصفهان، اراك، علوم پزشكي اراك، لرستان،‌ علوم پزشكي لرستان و اردبيل حضور داشتند. البته بايد اضافه كنم كه اكثريت دانشگاه هايي كه نام بردم قبلاً عضو فراكسيون مدرن دفتر تحكيم وحدت بودند.
يعني چند حق راي از فراكسيون دموكراسي خواه ملي در اين نشست شركت كردند؟
در اين نشست دانشگاه هاي اراك و علوم پزشكي اعمال رأي نكردند. از دانشگاه رازي كرمانشاه هم اعضاي شوراي مركزي اين انجمن حضور داشتند، ولي به دليل اختلافات به وجود آمده در تركيب شوراي مركزي انجمن رازي كرمانشاه، آنها هم حق راي خود را اعمال نكردند. با اين وجود ۷حق راي از مجموع ۱۴حق راي فراكسيون دموكراسي خواه ملي در اين نشست حضور داشتند و حق رأي خود را هم اعمال كردند.

دليل عدم حضور ساير دانشگاه هاي عضو فراكسيون دموكراسي خواه ملي در نشست چه بود؟
در بحث هايي كه مطرح شد و گفت و گوهايي كه انجام گرفت هيچ دليل قانع كننده اي براي عدم حضور در نشست تكميلي ازسوي اين دوستان اعلام نشد. البته آقاي جعفري، دبير فراكسيون دموكراسي خواه در مصاحبه اي اعلام كرد چون زمان برگزاري نشست با هماهنگي ما تنظيم نشده، در نشست حضور پيدا نمي كنيم. در حاليکه ما در مورد پروتكل توافق كرده و در خصوص واحد سياسي هم پذيرفته بوديم كه دبير اين واحد، از فراكسيون دموكراسي خواه با انتخاب شوراي مركزي تعيين شود. اما عليرغم همه اين مسايل باز هم اين دوستان حضور پيدا نكردند. البته برداشت من اين است كه اصلاً نمي خواستند در نشست شركت كنند.

فكر مي كنيد انگيزه آنها از عدم حضور در نشست و علاقه نداشتن به تشكيل شوراي مركزي چه بود؟
من چون فكر نمي كنم انتخاب ۴ نفر از اعضاي فراكسيون دموكراسي خواه بيش از يك هفته زمان ببرد، به همين دليل مي گويم اينها اصلاً نمي خواستند در نشست شركت كنند. من نمي خواهم خيلي وارد انگيزه ها شوم ولي فكر مي كنم كه اين مسايل قبل از اينكه دليل داشته باشد،‌ علت دارد. علت هايي غير دانشجويي و خارج از دانشگاه.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

به هر حال انتخابات برگزار شد و تعدادي صاحبان حق راي از فراكسيون دموكراسي خواه، در اين نشست حضور پيدا نكردند. فكر مي كنيد موضع بعدي اين دانشگاه ها چه خواهد بود؟ يعني اين ها مي توانند با ائتلاف با سنتي ها يا طيف شيراز بحث تحكيم واحد را پيگيري نمايند؟
ببينيد ما كماكان آغوشمان بر روي همه دانشگاه هايي كه عضو دفتر تحكيم هستند، باز است و تصور مي كنم با توجه به انتخاباتي كه در چند دانشگاه برگزار شده، از جمله چمران اهواز و رازي كرمانشاه، اين دانشگاه ها هم مي توانند در قالب فراكسيون دموكراسي خواه به مجموعه طيف علامه تحكيم ملحق شوند.اينها ديگر، مطالباتي را كه مشخصاً از سوي دانشگاه شهيد بهشتي مطرح مي شود،نخواهند داشت و منطقي تر و شفاف تر عمل مي كنند. دوست ندارم تصور كنم اين دوستاني كه در نشست حضور نيافتند، هماهنگ با سنتي ها و طيف شيراز ائتلاف مي كنند. زيرا اساساً من طيف شيراز را داراي پايگاه دانشجويي نمي دانم. تجربيات ما و نحوه موضع گيري و عملكرد آنها اين مساله را اثبات مي كند كه آنها يك نهاد صرفاً دانشجويي نيستند، بلكه سياستهاي كلي شان را از خارج دانشگاه دريافت مي كنند.

بحث هاي ديگري كه در نشست انتخاباتي مطرح شد چه بود؟
بحث هايي داشتيم در مورد مسايل داخلي انجمن ها از جمله حادثه تاسف بار دانشگاه كردستان كه طي آن دانشجوي اين دانشگاه توسط نگهبان دانشگاه مضروب شده و در حالت كما قرار گرفته است و در حال حاضر قدرت تكلم ندارد. قرار شد در اين مورد مجموعه، موضع گيري هايي داشته باشد. بحث هايي هم در مورد قطعنامه پاياني نشست و نحوه برگزاري مراسم ۱۶ آذر در دانشگاه ها صورت گرفت.

Copyright: gooya.com 2016