چهارشنبه 9 آذر 1384

"بازگشت سلطنت: راهکار آینده یا سقوط به گذشته"، پالتاک اتحاد جمهوريخواهان با جمشید طاهری پور و مهدی فتاپور، ۱۲ آذر - ۳ دسامبر

پالتاک عمومی
موضوع: "بازگشت سلطنت: راهکار آینده یا سقوط به گذشته"
ميهمانان: جمشید طاهری پور و مهدی فتاپور

تاريخ: شنبه 12 آذر 1384 - 03 دسامبر 2005
ساعت: 20:30 (تهران)، 18:00 (اروپاي مرکزي)، 9:00 (غرب آمريکا)
مکان: پالتاک، اتاق جمهوری
Paltalk | Rooms | By Language/ Nationality/ Other | Etehad Jomhourikhahn iran

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016