جمعه 27 آبان 1384

اطلاعيه اتحاد جمهوریخواهان ايران در همگامی با خواست های بیانیه ۶۷۴ نفر،

در همگامی با خواست های بیانیه ۶۷۴ نفر از فعالین سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و دانشجوئی

اتحاد جمهوریخواهان ایران با همه مدافعان اصلاحات ساختاری و تامین حق حاکمیت جمهور مردم همگام است


بیانیه ۶۷۴ نفر از فعالین سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و دانشجوئی، تحت عنوان «سخنی با ملت و هشداری به حکومت» با انگشت گذاشتن بر این واقعیت که: « ايران امروز در گرانيگاه سياسی - اجتماعی بس خطيری با ترديدها، دغدغه‌ها و نگرانی‌های ويژه و پريشاني های اجتماعی و آشفتگی‌های اقتصادی بنيادينی روبرو است» تلاش نموده است توجه عمومی را به وضعیت حساس و شرائط بحرانی در عرصه ملی و نیز درصحنه نامساعد بین المللی جلب نماید و بر حکومتگران جمهوری اسلامی نسبت به ادامه این وضعیت هشدار دهد. بیانیه با اشاره بر نابسامانی های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از یک سو و محو هر چه بیشتر حق انتخاب آزادانه مردم از سوی دیگر، «خواستار اعمال اصلاحات راستين ساختاری برمبنای اعلاميه‌های جهانی حقوق بشر و الحاقيه‌های آن و تأمين آزادی‌های اساسی، عدالت و حكومت قانون با همكاری و حضور دلسوزان ملت كه خارج از هرم قدرت حاكميت هستند» شده است. بیانیه هم چنین تاکید نموده است که راه پایان دادن بر بی اعتمادی جامعه بین المللی نسبت به اهداف برنامه اتمی، دمکراتیزاسیون جامعه ایران و تامین حق حاکمیت کامل مردم است و این که « با استقرار حكومت ملی منبعث از مردم» نگرانی‌های قدرتمندان جهانی موردی نخواهد داشت.

اتحاد جمهوریخواهان ایران که برای دموکراتیک سازی جامعه ایران بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعمال حق حاکمیت جمهور مردم مبارزه می کند، در این راه دست همه آزادیخواهان ایران را می فشارد. امروز بیش از هر زمان دیگری هماهنگی و همراهی نیروهائی که به اصل اصلاحات ساختاری برای دموکراتیک سازی جامعه ایران بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعمال حق حاکمیت مردم معتقدند، ضروری شده است. برای استقرار حکومت دموکراتیک در ایران باید اصل جدائی دین از حکومت، انتخابی بودن مقامات حکومتی، مسئولیت پاسخگوئی تمامی منتخبین به مردم، اصل تفکیک قوا، اتکا به رای جمهور مردم به رسمیت شناخته شود و نظام های مسلکی و موروثی مردود شناخته شود.

اتحاد جمهوریخواهان ایران با تاکید بر این واقعیت که حلقه اصلی استقرار دمکراسی، تقویت جنبش دمکراسی در درون کشور است، معتقد است که روند دمکراتیک سازی جامعه یک شبه طی نخواهد شد، پیش شرط آن تامین حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی مردم و قبل از همه تحمیل آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی احزاب به حاکمان جمهوری اسلامی است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


اتحاد جمهوریخواهان ایران رشد تشکل های سیاسی و صنفی و گسترش نهاد های مدنی را برای گشایش فضای کشور حیاتی می داند. دمکراتیزه کردن جامعه بدون شرکت و دخالت وسیع نیروهای جامعه مدنی هم چون تشکل های زنان، جوانان، دانشجویان، معلمان، کارمندان و اقلیت های قومی و مذهبی ممکن و میسر نیست. همراهی و همگامی نیروهای آزادیخواه برای به کرسی نشاندن مطالبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه، می تواند حاکمان جمهوری اسلامی را با محاصره مدنی، در برابر اراده مردم وادار به تمکین سازد.

اتحاد جمهوریخواهان ایران، در اتخاذ تدابیر برای گذار از شرائط دشوار کنونی و گشایش چشم انداز های امید بخش در برابر جنبش دمکراسی کشورمان، همگام و همراه همه آزادیخواهان است.

هیات سیاسی – اجرائی
اتحاد جمهوریخواهان ایران
۲۶ ابان ماه ۱۳۸۴
۱۷ نوامبر ۲۰۰۵

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اطلاعيه اتحاد جمهوریخواهان ايران در همگامی با خواست های بیانیه ۶۷۴ نفر،' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016