شنبه 12 آذر 1384

اعلام روزه سیاسی در دانشگاه سیستان و بلوچستان و مخالفت اين دانشگاه با برگزاری مراسم ۱۶ آذر

چندي است که وضعيت سياسي- فرهنگي کنوني دانشگاه هاي کشور رو به انسداد گذارده، فشار بر زندانيان سياسي (اکبرگنجي، عبدالفتاح سلطاني، ناصرزرافشان،دانشجويان دربند و …) افزايش يافته و جو امنيتي بر فضاي کشور سايه افکنده لذا انجمن اسلامی دانشجویان به همراه اساتید و دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان 3 روز روزه سیاسی برگزار خواهند کرد.
برنامه روزه سیاسی به شرح ذیل می باشد :

روز اول-آزادي زندانيان سياسي .
روز دوم-اعتراض به نقض حقوق بشر.
روز سوم-هجمه به حرمت و هويت دانشجو و دانشگاه.
------------------------------

دانشگاه سيستان و بلوچستان با برگزاري مراسم 16 آذر مخالفت کرد.
در پي درخواست انجمن اسلامي مهندسي و علوم؛ دانشگاه سيستان و بلوچستان براي برگزاري مراسم 16 آذر با حضور لطف ا... ميثمي، صدر جوادي و حاتم قادري مخالفت کرد و با درخواست جامعه اسلامی و بسیج دانشجویی موافقت شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در حالی که درخواست انجمن اسلامی يک ماه پیش به شورای نظارت داده شده است و جامعه اسلامی و بسیج در طی چند روز گذشته درخواست داده اند، لیکن بدلیل ماهیت هیات نظارت با درخواست انجمن اسلامی مخالفت شد.
شايان ذکر است که پس از تعليق سه ماهه اين تشکل و نيز محکوم شدن 4 نفر از انجمن اسلامي دانشجويان به 16 سال حبس تعليقي، تمامي درخواست هاي انجمن اسلامي دانشجويان با مخالفت هيات نظارت دانشگاه روبرو شده است.

Copyright: gooya.com 2016