چهارشنبه 16 آذر 1384

فراخوان کمیسیون جوانان اتحاد جمهوری خواهان ایران به مناسبت سالروز فرارسیدن ۱۶ آذز ماه


فریــــادشان تــموّج شـطّ حـــیات بــــــود چون آذرخش در سخن خویش زیستـند
مرغان پرگشوده ی توفان که روز مرگ دریا و موج و صخره بر ایشان گریستند

سال پیش ، هنگامی که سایه ی اختناق به یاری سر نیزه ها ی استبداد داخلی و استعمار خارجی بر فضای سیاسی ـ اجتماعی
ایران حاکم گردیده بود و حاکمیت خودکامه ی سلطنتی که ا ستقرارحاکمیت ملّت بر سرنوشت سیاسی خود را بر نمی تابید و به یاری ارتجاع داخلی ، چراغ سبز همسایه ی شمالی و حمایت بازندگان سیاست ملّی شدن نفت ، حکومت پادگانی خود را بنا نهاده با استظهار لمپونیسم سازمان یافته ، سرکوب نیروهای آزادی خواه و روشنفکر را سرلوحه ی برنامه هایش قرار داده بود ، سکوتی مرگبار عرصه ی اجتماعی را به سوی نا امیدی و خاموشی سوق می داد.
در چنین شرایطی بار دیگر مهد دانش و خردورزی و عرصه ی تحوّل خواهی دمکراتیک ، دانشگاه فضای یاس و نا امیدی را در هم شکست .
زمزمه ها فریاد شد و فریادها ، آذرخش وار ، در شبان دیجور حکومت پادگانی نوید امید و روشنایی بخشید. دانشجویان بیدار دانشگاه تهران که فارغ از بازیهای سیاسی و محافظه کاری ها مرسوم بوداند ، با اراده ای از جنس اندیشه و ایمان در برابر سلاح گرم حکومت دست نشانده ی بیگانه و نیروهای ارتجاع سینه سپر کردند و سه تن ازنخبگان و پاکان نیاخاک ایران را که از وارسته ترین فرزندان این مرز و بوم بودند از دست دادند. باشد که پیام این شاهدان شهید ، ودیعه ی آگاهی و آزادی خواهی را نگاهبان باشد. شریعت رضوی ، قند چی و بزرگ نیا، نامهایی نیستند که مرور زمان از طراوت آنها بکاهد .
این نام ها غریب پنج دهه را طی کرداند تا به نام عزّت ابراهیم نژاد گره خورند که آرمانهای گرانسنگ ملت ایران را نگاهبان باشند. جنبش دانشجویی فراتر از زمان و مکان است . یاران ناشناخته این جنبش زمانی در برابر فاشیسم هیتلری در دانشگاه های آلمان با نام (( رزسفید)) متجلی میگردد، گاه در چکسلواکی در برابر استبداد استا لینیستی قد علم میکند ، زمانی در یونان حکومت سرهنگها را رسوا می سا زد، گاه در میدان (( تیان آن من)) چین ( پکن) تیراتی مائوییتی را هدف قرار میدهد و همین طور زمان و مکا ن را در مینوردد. دریغا که در این راه :

چه فرهاد ها مرده در کوه ها چه حلاّج ها رفته بر دارها

باری امروز ، در حالی به بزرگداشت این روز پرداخته می شود که دیگر بار ارتجاع نظامی ـ مذهبی به نونهال آزادی در این دیارکمر بسته است و فرا تر از آن بی خردی حاکمان امنیتی که سالها جزسرکوب خونبار دگراندیشان مشغولیت و هنری نداشته اند، امنیت ملی ایران را مورد تهدید جدّی قرار داده است . از سوی دیگر خیزش دوباره ی جنبش دانشجویی در دانشگاه های مختلف از تهران و امیر کبیر تا بابل و سیستان و بلوچستان ، انسجام دوباره ی نیرو های مترقّی و خوش فکر این جنبش طلیعه ی فصلی نو در این (( قحط سال دمشقی )) است.

کمیسـیـون جوانان اتحاد جمهوری خواهان ایران با درود به روان شهیدان جنبش دانشجویی از سه قطره ی خون اهورایی تا عزّت ابراهیم نژاد ، در استانه ی این روز ، تمام نیروهای ایران زمین را به همسویی حول شش محور فرا می خواند:

1) تلاش برای رسوایی حاکمیت امنیتی ـ نظامی .
2) کوشش برای تحکیم همبستگی ملی در سراسر ایران از طریق نیروها ی دانشجویی .
3) پیگیری آزادی دانشجویان زندانی به ویژه احمد باطبی که مردانه خود و خوانواده هایشان ایستادگی در برابر استبدادی را تا به امروز تاب آورده اند .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

4) پیگیری آزادی زندانیان سیاسی به ویژه روزنامه نگار شجاع اکبر گنجی و حقوق دانان عدالت خواه و آزاده ، ناصر زرافشان و عبد الفتاح سلطانی .
5) مقابله با تعطیلی نشریات دانشجویی، نظامی شدن فضای دانشگاه و صدور احکام قضایی که چون شمشیر دموکلیوس بر سر پیش روان این جنبش است .
6) مقابله با تحدیدات امنیتی ـ قضایی که نسبت به دانشجویان صورت میگیرد. به ویژه پس از مقاله ی روزنامه ی کیهان که بازمانده و ادامه دهنده ی راه تیم قتلهای زنجیره ای است و پیش از هر سرکوبی ، سناریو نویسی سراسر دروغ و مقدمه چینی مطبوعاتی را بر عهده دارد ، به این مساله باید جدّی تر پرداخت .
به یاد داشته باشیم با آگاهی بخشی و مقابله ی مدنی ، گامهایی بزرگ می توان بر داشت .

کمیسیـون جوانان اتحاد جمهوری خواهان ایران

Copyright: gooya.com 2016