جمعه 2 دی 1384

پايان شب سيه اميد است، بيانيه شوراي مرکزي دفتر تحکيم پيرامون صدور احکام سنگين قضائي براي فعالين دانشجوئي

بيش از 20 سال حبس براي فعالين جنبش دانشجوئي . علي افشاري 6 سال ، عبدالله مومني 5 سال ، اکبر عطري 5 سال ، احمد فرجي 3 سال ، امير بلالي 1 سال و فريد مدرسي 8 ماه . اينجا ايران است و دانشگاه سياسي مي خواهند اما سياست را براي دانشجو همراهي با دستگاه سياسي حاکم به مثابه بادمجاني دور قاب معنا ميکنند. اگر اعتراض کني ، اگر نقد کني و اگر همسو نباشي به زندانت مي افکنند ، از حقوق اجتماعي محرومت ميکنند و ميگويند اينهمه براي صيانت از امنيت ملي است ! با تيغ امنيت سرت را ميبرند و از حقوق اجتماعي محرومت ميکنند.
در چند ماه اخير موج سرکوب فعالين جنبش دانشجوئي قوت گرفته است . تهديد از سوي دستگاههاي امنيتي و اطلاعاتي ، محاکمه و صدور احکام سنگين قضائي از سوي دستگاه قضائي ايران به منظور بالابردن هزينه فعاليت در جنبش دانشجوئي نقاد مستقل اوج گرفته است . از سوئي اعلام ميشود که دانشجويان زنداني آزاد خواهند شد و از سوئي ديگر آناني را که ساليان دانشجوئي خويش را صرف نقادي بي پروايانه قدرت نامشروع قدرتمندان کرده اند به پاي ميز بيدادگاه ميکشانند و آنان را به جرم نمايندگي جنبش دانشجوئي بيدار ايران محاکمه و محکوم به حبس و محروميت از حقوق اجتماعي ميکنند، قسم حضرت عباس مستبدان را بايد باور کرد يا دم روباهشان را بايد ديد ؟
پرده نشينان دستگاههاي امنيتي ، اطلاعاتي و مسند نشينان ويرانه قضائي در اين تصور خامند که دانشجويان راه سکوت و چشم بستن بر اعمال آنان را پيش خواهند گرفت اما بي خبرند که هويت نقاد دانشجوي ايراني ، ققنوس وار ميسوزد اما از خاکسترش ققنوس هايي ديگر بر خواهند خاست . هر نسلي که ميرود ، نسلي نقادتر پا به عرصه ميگذارد و رسالت خويش را در مبارزه براي دستيابي به آزادي ، دموکراسي ، حقوق بشر و عدالت اجتماعي ، بي پرواتر از پيش ايفا ميکند .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

عبدالله مومني ، مهدي اميني زاده ، علي افشاري ، اکبر عطري و ديگران تاوان دفاع از حقوق بنيادين مردم ايران را ميپردازند. ياران ما در شرايطي با محاکمه ، حبسهاي طويل المدت و محروميت از حقوق اجتماعي مواجه شده اند که چند صباحي است از مسئوليت حقوقي خويش در شوراي مرکزي تحکيم فارغ شده و راه زندگي خويش در پيش گرفته اند. دفتر تحکيم وحدت به کليه فعالين جنبش دانشجوئي اطمينان ميدهد که قدمي از آرمان هاي مشترکمان پس نخواهد گذاشت و همراه آنان تا حصول آزادي و عدالت خواهد ماند.پس در اين راه با دفاع از حقوق گذشتگان ، خود و همراهانش آغاز ميکند و در پس آن پايه هاي استبداد را سست تر از پيش ميسازد.
دفتر تحکيم وحدت ضمن اعتراض شديد به محاکمه و صدور احکام سنگين براي اعضاي پيشين و فعلي شوراي مرکزي و شوراي عمومي خويش به کبکان سر در برف هشدار ميدهد تا بدانندکه آغاز دور جديد برخورد با دانشجويان ، آغاز بيداري و حرکت جنبش دانشجوئي است . دفتر تحکيم وحدت استوارتر از پيش در مسير رسواسازي مستبدان و غلامان حلقه بگوششان قدم گذاشته و در راه دفاع از استقرار آزادي ، دموکراسي ، حقوق بشر و عدالت اجتماعي گام بر خواهد داشت و در اين ظلمت ظلم فرياد بر ميدارد که :
پايان شب سيه اميد است.

شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت

Copyright: gooya.com 2016