سه شنبه 6 دی 1384

اعتراض شوراي تهران دفتر تحكيم وحدت نسبت به بازداشت اعضاي سنديكاي شركت واحد، ادوار نيوز

ادوار نيوز : شوراي تهران دفتر تحكيم وحدت با انتشار بيانيه اي نسبت به بازداشت اعضاي سنديكاي شركت واحد تهران اعتراض كرده است ،‌ متن اين بيانيه را در ادامه مي خوانيد :

در انتخابات رياست جمهوري سال 84 كه محمود احمدي نژاد با شعار مبارزه با فقر و فساد و تبعيض بر سرير قدرت نشست و وعده داد كه از اين پس پول نفت را در سفره مردم مي آورد هفت ماه مي گذرد اما در طول اين مدت نه تنها هيچ تغييري در وضع معيشتي مردم ايجاد نشده است و هيچ مبارزه اي با فساد نگرديده است و هيچ راهكاري براي از ميان برداشتن تبعيض ارائه نشده است بلكه هيچ نشانه اي هم از عزم دولت براي تحقق اين وعده ها ديده نمي شود. اكنون تمام توان دولت صرف سفر به استانهاي مختلف و تصويب مصوبه هاي بيشمار و امر به خروج پول از صندوق ذخيره ارزي شده است كه صاحب نظران اقتصادي مي دانند اينگونه حركات نه تنها كمكي بر پيكر بي جان اقتصاد ايران نيست بلكه صرفا حركاتي نمايشي جهت تبليغات به قصد عوامفريبي است.

احمدي نژاد با آگاهي از اين مسئله كه در حال حاضر دغدغه اصلي مردم ايران مسئله معيشت است، خود را حامي اقشار ضعيف و فرودست جامعه نشان داد تا بدينوسيله بتواند بر ميزان آراء خود بيافزايد كه البته با كمك نهادهاي تبليغاتي كشور و نيز نيروهاي شبه نظامي سازمان يافته موفق به اين امر گرديد و اكنون كه پاي عمل به ميان آمد نشان داد كه كميتش لنگ است.

كارگران همواره به علت شرايط ناعادلانه كار، ميان كارگر و كارفرما جزء اقشار كم درآمد و فرودست جامعه به شمار مي روند و البته درجوامعي مانند ايران كه از اوضاع اقتصادي بساماني برخوردار نيستند اين وضع تشديد مي شود. يكي از مواردي كه مي تواند در اين شرايط زندگي و كار را براي كارگران قابل تحمل كند تشكيل سنديكاهاي كارگري است كه اعضا آن با آراء كارگران انتخاب شده باشند تا به هنگام درگيري ميان كارگر وكارفرما بتوانند از حقوق كارگران دفاع كنند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

سنديكاي كارگران شركت واحد يكي از معدود تشكلهاي كارگري است كه اعضا آن واقعا با آراي كارگران انتخاب مي شوند و بر خلاف ساير تشكلهاي دولتي مثلا كارگري كه در حقيقت جانب كارفرما را مي گيرند تا كارگر را ، تمام تلاش خود را كرده است تا حقوق كارگران اين صنف را احقاق كند و عليرغم محدوديت ها و اعمال فشارهاي فراوان به موفقيتهائي هم دست يافته است. اين تشكل كارگري كه در ميان كارگران شركت واحد محبوبيت فراواني دارد كاملا قانوني و داراي شماره ثبت است كه توسط هيئت مديره فعلي پس از مدتي تعطيلي مجددا بازگشائي شد اما در طول مدت فعاليت خود ، اعضايش تحت فشارهاي فراواني قرار گرفتند به گونه اي كه اعضا هيئت رئيسه اين سنديكا چند بار بازداشت شدند و بارها مورد بازجوئي قرار گرفتند و چندي پيش نيز عده اي با حمله به دفتر اين سنديكا اعضا حاضر در محل را به طرز وحشيانه اي مورد ضرب و شتم قرار دادند.

در آخرين مورد نيز هشت نفر از اعضاي سنديكا از جمله منصور اوسانلو رئيس سنديكا در روز پنج شنبه 1/10/84 بازداشت شدند و دفتر اين سنديكا نيز پلمب گرديد.

شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت ضمن اعتراض به اين مسئله خواستار آزادي فوري و بي قيد و شرط اعضاي اين سنديكا و ساير فعالين كارگري و نيز بازگشائي دفتر اين سنديكا مي باشد.

به اميد جامعه اي آزاد و برابر

شوراي تهران دفتر تحكيم وحدت

Copyright: gooya.com 2016