سه شنبه 6 دی 1384

تعليق ۸ دانشجو از تحصيل در ۲ روز گذشته، ادوار نيوز

ادوارنيوز: در ادامه برخوردهاي آغاز شده با جنبش دانشجويي و صدور احكام زندان و محروميت براي فعالين جنبش دانشجويي مانند اكبر عطري عبدالله مومني احمد فرجي و موج جديد احضار فعالان دفتر تحكيم وحدت به دادگاه. برخوردهاي شديد كميته هاي انضباطي با دانشجويان دانشگاههاي مختلف شدت گرفته است به گونه اي كه در دو روز اخير 7 دانشجوي دانشگاههاي اميركبير، اصفهان و لرستان به تعليق از تحصيل محكوم شده اند. عابد توانچه از فعالين دانشگاه اميركبير و عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشگاه اميركبير به 1 ترم تعليق محكوم شد. اين در حالي است كه مسئولين دانشگاه از موارد اتهامي اين دانشجو كه به دليل آن به تعليق از تحصيل محكوم شده است ابراز بي اطلاعي مي كنند.

عباس حكيم زاده يكى از اعضاى شوراى عمومى انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه امير كبير از دريافت حكم يك ترم تعليق از تحصيل خود از سوى كميته انضباطى دانشگاه خبر داد. همچنين احمد ميرزايى و امين قلعه اى از اعضاى انجمن اسلامى دانشگاه اصفهان نيز به يك ترم تعليق از تحصيل محكوم شدند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

سه تن از اعضاي شوراي موقت انجمن اسلامي دانشگاه لرستان از سوي كميته انضباطي اين دانشگاه به تعليق از تحصيل محكوم شدند. آرش خاندل عضو شوراي موقت انجمن لرستان با اعلام اين خبر گفت: اينجانب به همراه محمد جواد درودكشان و سيامك نادعلي كه هر سه از اعضاي شوراي موقت انجمن لرستان هستيم از سوي كميته انضباطي دانشگاه به دو ترم تعليق از تحصيل محكوم شديم.

همچنين امير رضا اردلان دانشجوي دانشگاه آزاد واحد شهر رضا به توصيه اداره اطلاعات اين شهر و به اتهام اقدام عليه امنيت ملي از اين دانشگاه اخراج شده است.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تعليق ۸ دانشجو از تحصيل در ۲ روز گذشته، ادوار نيوز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016