یکشنبه 11 دی 1384

بيانيه ٣٣۴ نفر از فعالان سياسي، فرهنگي و دانشجويي در اعتراض به برخوردهاي غيرقانوني با كارگران

طی ماه های اخير با تلاش گسترده کارکنان و رانندگان سخت کوش شرکت واحد اتوبوس راني تهران، سنديکاي اين صنف پس از سال ها رکود، با حمايت گسترده اعضا در جهت دستیابی به حقوق حقه کارگران رخصت حضور يافت و به طرح شفاف و قانونمند مطالبات و حوائج يکی از آسيب پذيرترين اقشار جامعه ايران پرداخت. اما متاسفانه دادخواهی و مطالبه حقوق و نیازهای بنیانی رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با ارعاب و تهديد و دستگيری اعضاء و بستن دفتر آنان پاسخ داده شد و اعتصاب به عنوان یک حق پذیرفته شده قانونی درجهان، با فشار و دستگیری برخی از رهبران و اعضای سندیکا همراه شد. به گونه ای که متولیان امر به جای حل مشکلات و معضلات و التيام بخشی درخواست هاي بر حق کارگران، درجهت انحراف اذهان عمومی و فرار از بار مسئوليت و شانه خالی نمودن از پاسخگويی، به فرافکنی و زدن برچسب و اتهام های واهی و تکراری پرداختند. آنها از این نکته بدیهی غافل هستند که ارعاب، تهديد و دستگيری ،نه تنها انصراف از مطالبه حقوق قانونی اصناف را در پی نخواهد داشت بلکه به ياس و ناميدی و رکود در تولید و بحران در اقتصاد ایران دامن خواهد زد و به انباشت مطالبات برآورده نشده بدل می گردد که غايتی بس خطرناک و غيرقابل پيش بينی دارد.

ما، فعالان سیاسی،فرهنگي،دانشجویی وحامیان ومدافعان حقوق صنفی و شهروندی تاکید می کنیم که ایران تعهدهای حقوقی وپیمان ها و مقاوله نامه های جهانی از جمله سازمان بین المللی کار را پذیرفته است که اصناف و کارگران حق تشکل یابی وفعالیت های سندیکایی داشته و براین پایه بايستي قوانین موجود داخلی بر اساس اصل 26 قانون اساسي كه تشكيل و فعاليت انجمن هاي صنفي را آزاد دانسته ، قانون کار در جهت دفاع از تشکیلات صنفي( سندیکایی ) و فعالیت های آزاد کارگری اصلاح شود.

ما امضاء کنندگان این بیانیه ضمن محکوم کردن برخورد ها و بي توجهی های اخير و نقض بارز حقوق مدنی ايرانيان و به طور خاص اعضای سنديکای شرکت واحد اتوبوسراني، خواستار آزادی فوری و بی قيد و شرط نمايندگان و برآوردن مطالبات مشروع و به حق آنان بر اساس ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران متعهد به اجرای آن است بوده و از تاسيس و تقويت نهادهای مدنی به ویژه اتحاديه های صنفی و کارگری دفاع می نماييم

ما در پايان خواستار اداي به تکليف و عمل به شعارهای دولتي هستيم که مدعی رفع محروميت و تبعيض و اجرای عدالت و ستيز با ظلم است و توجه و برآوردن خواسته ها و مطالبات رانندگان اتوبوسرانی تهران را محک مناسبي برای صدق و کذب اين ادعاها مي دانيم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

زهره آغاجری – هاشم آغاجری –فاطمه آرام نژاد _محمد آزادی – حميد آصفی – مسعود آقايی – سامر آقايی _فرزانه آقايی پور – ناصر آملي– رضا آل محمد – محسن ابراهيمی – سحر ابونصر - هادی احتظاظی _ حمید احراری _رضا احمدی – نعمت احمدي– بختيار احمدي– امين احمديان – قاسم اخلاقي– مصطفی اخلاقی – احمد آدينه وند– بهروز اسد نژاد – مهدی اسماعيلي– ناصر اشجاری – مرتضی اصلاحچی _ اميرهوشنگ افتخاری راد– حسن افتخار اردبيلی –علی افشاري_ حسين اكبری – علی اكرمي– احمد الهی نيا – عبدالمجيد الهامی – حبيب الله اميری _مهدی امينی زاده – حسين انصاری راد – مصطفی ايزدی –حامد ايران شاهي– كيوان انصاری – الناز انصاری – سيف الله اكبری – ستار امينی – شهلا انتصاري_ احمد بابايی – محمد نويد بازرگان – ابوالفضل بازرگان – مختار باطوطی – ايرج باقر زاده – روح الله باقر آبادی – صفر علی باقری _ مهدی باقری _ پروين بختيار نژاد – سيد محمدرضا برقعی – رحمت الله برهانی – محمد بسته نگار _ علی بنی رضی _منوچهر بصير _مجيد بك نظری _محمد حسين بنی اسدی _محمد بهفروزي_ عماد بهاور – فرهاد بهبهاني– سيمين بهبهاني– محمد بهزادی – مجتبی بيات – حميد بی آزار– علی بيكس _ صديقه بيگلری – زهرا بيگلري– صفا بيطرف –مسعود پدرام – هژير پلاس چی – سلمان پناهی _مجيد پورقاسمی – محمود پيش بين _ حبیب الله پیمان _ مجید پیمان _ عباس پوراظهری – عباس تاج الدينی – علی تاجرنيا -سيد مصطفی تاج زاده – رضا تهرانی – غلامعباس توسلي- محمد توسلی – مصطفی تنها – مجيد تولايی _جلال توكليان – عليرضا ثقفي– مجيد جابری – حميدرضا جلائی پور – جلال جلالی زاده – اسماعيل جعفرزاده - رضا جعفري– عليرضا جباری – رضا جعفرزاده – فريده جمشيدی – علی جمالي– مجتبی جهانی – مجيد حاجی بابايی – پروانه حاجيلو – سعيد حبيبي_ مهدی حبيبي– طه حجازی – حميد حديثی – علی حديثی – بهزاد حق پناه – فاطمه حقيقت جو – علی حكمت – ابوالفضل حكيمی – حميد حسامی – محمد حيدري– پروين جلائی – ابراهيم خوش سيرت – اعظم خاتم – رضا خجسته رحيمی _بهناز خسروي– خليل خليلی پور– امير خرم – محسن چناني– پژمان خرسند– سيد محمد علی دادخواه – محمد دادفر – رسول دادمهر – محمود دردكشان – سعيد درودی – فريبا داودی مهاجر – پروين دخت دفتری – محمود دل آسايی – حسن دهنوی – بنام دارائی زاده– مصيب دوانی – ابراهيم دينوی – مزدك دانشور– رضا دهقان– علی ديني– علی اشرف درويشيان– رضا دلبری - فتح الله ربانی – رضا رئيس طوسی _محمد رضوانيان – فريبرز رئيس دانا– محمد جواد رجائيان – عليرضا رجايی – مهدی رجائي– تقی رحمانی – ابوالفضل رحيمی محلاتی – نجف رحيمي– حيدرعلی رستمی – محمدصادق رسولی – عبدالعلی رضائی _ احد رضائی – بهمن رضا خانی – حسين رفيعی – محمد رضايی – جواد رحيم پور_ روزبه رياضي– جعفر رسولي– نفيسه زارع كهن – پرويز زندی نيا – ناصر زرافشان – هما زرافشان – بهرام بهراميان– محمدرضا زهدی – احمد زيد آبادی – محمد ابراهيم زماني– احمد ساعی – عزت الله سحابی – فريدون سحابی – هاله سحابي- عيسی سحرخيز – سيدرضا سيدزاده – عبدالفتاح سلطانی –محمد سيف زاده– هاله سينكي– علی سياسی راد– محمد علی سيد نژاد - محمود شاددل بصير – ابراهيم شاكری – علی شاملو – محمد شانه چی – حسين شاه حسينی – علی شاه زيدی – محمد شريف – مريم شبانی – محمد شانه چی – مقداد شريعتی – بهرنگ شهوق – شايا شهوق – ماشاء الله شمس الواعظين – صابر شيخ لو– حجت الله شريفي– گوهر شميراني– هدی صابر – فيروزه صابر – محمد صاحب محمدی – محمود صارمی – ابوالقاسم صالحی – مصطفی صالحی – هاشم صباغيان- احمد صدر حاج سيد جوادی – مهدی صراف – حميدرضا صمدی _كيوان صميمي– سميرا صدری – جليل ضرابی – اعظم طالقانی – حسام طالقانی – طاهره طالقانی – محمد طاهري–– سجاد طبسي- رئوف طاهری _ بهزاد طاهري– سيامك طاهری – رضا ظفری – كيان ظهرابی – هما عابدی – آرزو عابدينی – جواد علايی – باقر علايی – رضا عليجانی – حسن عرب زاده – روئين عطوفت _اكبر عطري– علی علوی – عليرضا علوی تبار – محمد جعفر عمادی – محمود عمراني– محمد علی عمويي–– محمدرضا عسگری نژاد – علی اصغر غروی – مسعود غفاری – مهدی غنی – موسی غنی نژاد– عباسعلی فاتح – ناصر فخر سلطانی – غفار فرزدی – مرتضی فلاح – مجتبی فتحي– حسام فيروزي–– مهدی فخرزاده– علی فائض پور– عباس قائم الصباحی – ماهرو قشقايی – رحمانقلی قلی زاده – نظام الدين قهاری – غلامحسين قيصري_ روشنك قياسيان– اسدالله كارشناس – رحمان كارگشا- بهزاد كاظمی – مرتضی كاظميان – محسن كديور – هادی كحال زاده – محمدرضا كرياسي– عليرضا كرمانی _حسين كمالی – پروين كهزادی – يعقوب كوثری – بهناز كياني– علی كيوانلو – محترم گل بابايی – بيژن گل افزا – فاطمه گوارايی – مسعود لدنی – حسين لقمانيان –– مجيد لگزپان– معصومه لقماني– فاطمه وكيليان– محمد تقی متقي- محمود مومن – سيد احمد مجيدی – محمد محرابی – محسن محققی – نرگس محمدی – نوشين محمدی – محمد محمدی اردهالی _ حسین مدنی –سعيد مدنی –فريد مدرسی _ ماشاء الله مدیحی– مرضيه مرتاضی لنگرودی – رجبعلی مزروعی – مصطفی مسكين – رضا مسموعی – احمد معصومی – محمد جواد مظفر – بدرالسادات مفيدی – مرتضی مقدم – خسرو منصوريان – حسين مهدوی – يوسف مولايی – علی مومني_ عبدالله مومنی – وحيد ميرزاده – الله كرم ميرزايي_ حسين مجاهد – رضا مظهری – علی مكارمی – مهدی مكارمی – اصغر ممبينی –يوسف مولايی – حافظ موسوی – علی مهری – طاهره ميثمی _مجيد ملكي– محمد ملكی – عمار ملكی – ابوذر ملكی – سعيد منتظري– علی مقيمي– سيد علی اكبر موسوی خوئيني– پروانه ميلاني– داود محمدی – مسعود متولي– آكام مينائي- علی اكبر نجفی – حسن نصراللهی – محمود نكوروح – سيد حميد نوحي–– مريم نوربخش ماسوله–– علی نيكونسبتي– نوشين نوع پرست – ارشيا نوری – محمد هاشمی – حميد هداوند– احسان هوشمند – ناصر هوشمند– بهاره هدايت – علی رضا هندی _فردين يزدانی بروجني– ابراهيم يزدی –حنيف يزدانی پور – حبيب يكتا– محمود يگانلی – هايده يوسفی – حسن يوسفی اشكوري

Copyright: gooya.com 2016