شنبه 10 دی 1384

اطلاعيه كانون مدافعان حقوق بشر نسبت وضعيت گنجي، زرافشان، سلطاني و بازداشت فعالان سنديكاي كارگران شركت واحد، تبريزنيوز

پيمان پاك مهر. روزنامه نگار در تبريز
www.tabriznews.com
pakmehr88@hotmail.com
Tel:00989144157400

تبريز نيوز :‌سرويس حقوق بشر: كانون مدافعان حقوق بشر خطاب به هموطنان نسبت به تداوم زندان گنجي و زرافشان و تمديد مكرر بازداشت سلطاني و بازداشت فعالان سنديكاي كارگران شركت واحد اطلاعيه اي صادر كرده است.
متن كامل اين اطلاعيه در زير آمده است.

1- تداوم زندان آقايان اكبر گنجي و ناصر زرافشان به وي‍ژه اعمال محدوديت هاي خلاف قانون نسبت يه وضعيت نگهداري آقاي گنجي و قطع ملاقات هاي خانواده با ايشان وجبات نگراني و اعتراض كانون را فراهم نموده است ، ملاقات زنداني و خانواده و كلاي وي از حقوق مسلم فرد زنداني است كه به اين ترتيب خواهان رسيدگي فوري رياست محترم قوه قضاييه به اين مسيله نگران كننده هستيم.

2-تمديد مكرر بازداشت عبدالفتاح سلطاني بدون توجه به دلايل تمديد و اعتراضات ايشان و وكلا يكي از موارد نقض صريح قانون اساسي و اصول مطرح اعلاميه جهاني حقوق بشر مي باشد كه كانون مدافعان حقوق بشر مراتب اعتراض خود را براي چندمين بار اعلام نموده و در خواست ازادي فوري ايشان را مي نمايد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


3- ايجاد مانع جهت فعاليت سنديكاي كارگران شركت واحد منتهي به نقض مقاوله نامه سازمان بين المللي كار و حقوق مندرج در اسناد حقوق بشر راجع به تشكيل اتحاديه صنفي گرديده است.
در اين راستا كانون مدافعان حقوق بشر بازداشت فعالان سنديكاي مزبور و همچنين استمرار بازداشت آقاي "اصانلو" را ناقض اصل 26 قانون اساسي و موازين حقوق بشر راجع به حق حضور در مجامع صنفي قلمداد مي كند.

Copyright: gooya.com 2016