جمعه 16 دی 1384

مصاحبه با جك ليتون رهبر حزب سوسياليست “نيو دموكرات“ كانادا در ارتباط با ايران و ايرانيان، سعيد سلطانپور

ssultanpour@yahoo.com

از انجا كه جك ليتون بدليل فشردگي مبارزات انتخاباتي نمي توانست در جلسه انتخاباتي كه براي جامعه ايراني
د رتورنتو ي بزرگ ( جي.تي.ا) درروز 8 ژانويه شركت داشته باشد. عليرغم فشردگي وقت توانستيم در روز 3شنيه سوم ژانويه 2006 با وي كه در اشاوا توقف انتخاباتي داشت مصاحبه اي د اشته باشم.

بسياري از ايرانيان با مسئله انتخابات منفعل برخورد مي كنند . بدليل استبداد سياسي در ايران در دوران پهلوي و جمهوري اسلامي و ناديده گرفته شدن راي مردم در انتخابا ت ايرانيان. در جوامع آزاد مردم قدرت خود را در پاي صندوقها به نمايش مي گذارند وهر راي حرف خودش را ميزند. شركت اگاهانه و فعال در انتخابات پارلماني علاوه بر اداي سهم خودمان به دموكراسي كه با ان بيگانه بوده ايم،‌ در حفظ منافع شخصي و ملي به عنوان يك اقليت مهاجربي تاثير نيست.
سعيد سلطانپور : جك ، با توجه به كمي وقت اجازه بدهيد كه به مصاحبه بپردازم.
جك ليتون:‌ منم موافقم.
سعيد سلطانپور : راي دادن استزاتژيك بنظر مي ايد كه يك قاعده در انتخابات درامده است .اينكه بعضي از راي دهندگان ان. دي. پي از انجا كه فكر ميكنند كانديد شما راي كافي نخواهد اورد براي به قدرت نرسيدن مخافظه كاران به “‌ليبرال ها “ راي مي دهند شما ايا اين گونه راي دان را تائيد مي كنيد. ؟
جك ليتون :
ر اي دادن به ليبرال ها يك انتخاب هوشيارانه نيست نمونه ان هم همين منطقه انتخاباتي “‌اشاوا“ست كه بدليل استراتژيك راي دادن به ليبرالها كانديد ان.دي.پي با اختلاف راي ناچيزي باخت و البته اين محا فظه كاران بودند كه برنده شدند نه لييبرالها. در چند نقطه ديگر كانادا هم منجر به پيروزي محافظه كاران شد.
نكته ديگر اين است كه راي دادن به حزبي كه برنامه اش براي كشور بهتر است بايد دستور كارباشد . همين ليبرالها وقتي در قدرت بودند بسياري از قولهاي انتخاباتي شان را شكستند.
در انتخابات قبلي 1000000 مردم بيشتري به اندي پي راي دادند نسبت به دوره قبلي . نتيجه ان ر اي هاي اضافه كرسي هاي نمايندگي بيشتري بود كه به ان. دي .پي اين قدرت را داد تا ليبرال ها را مجبور كند كه از تخفيف مالياتي براي شركتهاي بزرك با سرمايه هاي ميلياردي كمتر كند و بجاي ان براي كمك به هزينه تحصيلي دانشجويان و احداث خانه برا ي كم در امدها وكمك به اموزش هزينه كند.

سعيد سلطانپور :
چگونه مردم مي توانند مطمئن شوند كه دولتهاي در قدرت از پولهاي انان سو استفاده نمي كنند و از ان براي منافع مردم استفاده بهينه مي شود. يعني چگونه دولتهادر قبال مردم پاسخگو باشند.

جك ليتون :
شما بايد دولت را مجبوركنيد كه پاسخگو باشد و انهم امكان پذير نيست مگر باا نتخاب نمايندگاني كه انها را مجبور به پاسخگوئي كنند و اين تنها با انتخاب نمايندكاني است كه با مردم در تماس باشند و برا ي انها كار كنند منظور من نمايندگاني است كه نماينده كارمندان و كارگران و صاجبان مشاغل كوچك باشند نه نماينده شركتهاي بزرگ قدرتمند و لابي هاي انان.
مردمي كه سخت كار ميكنند و از ان ماليات مي دهند نبايستي مالياتشان به دوستان و اشنايان برود بلكه بايد براي اموزش ،‌مسكن ارزان قيمت. بهداشت عمومي و سالمندان و‌مهد كودك خرج شود. مثلا رانندگان تاكسي كه روزي 12 ساعت كار مي كنند و ماليات و هزينه بيمه و ليسنس مي دهند .
نكته ديگر اين است كه ما بايد سيستم درصدي را تصحيح كنيم . د رحال حاضر ان. دي پي با 2.1 ميليون راي تنها 21 كرسي دارد در حاليكه بايستي 50 تا كرسي داشته باشد بالطبع نه ليبرال ها و نه محافظه كاران . مثلا پارتي كبكوا نمي تواند بيش از سي واندي كرسي داشته باشد نه 57 تا ي فعلي.

سعيد سلطانپور : انانكه در جامعه ايراني كانادائي هنوز تصميم نگرفته اند به چه كسي راي بدهند حزب شما چه چيزي به انان مي دهد كه دو تا حزب ديگر انرا به انان نمي دهد. ؟

جك ليتون : اول تنها ان.دي پي است كه از “ حقوق بشر “ در عمل دفاع ميكند. مارتين در مورد قتل زهرا كاظمي و ماهر احرار خيلي بد عمل كرد انها خيلي حرف زدند ولي عمل نكردند.
دوم خانم شيرين شقاقي از نورث ونكور كانديد ماست.
سوم : ما تنها حزبي بوديم كه عليه جورج بوش موضع گرفتيم و كفتيم نه به سياست خارجي بوش . مارتين هيچگاه در مورد اشغال عراق اظهار نظر نكرد. جديدا وي مي گويد كه با جنگ مواافق نبو ده است
چهارم :. ما عليه سيستم دفاع فضائي پر هزينه با امريكا هستيم.
5. ما در اقليت بوديم امكان تغييرات زاد را نداشتيم
ما بايد حضور قدرتمندتري داشته باشيم تا بتوانيم براي كاناداي مستقل كه از حقوق بشر و صلح دفاع ميكند بايستيم.


سعيد سلطانپور : مجله “‌اشپيگل “‌المان گزارشي منتشر كرد كه مقامات پنتاگون و سيا به تركيه و كشورهاي منطقه تردد زيادي داشته اند تا حمله هوائي به ايران داشته باشند. اكثريت ايرانيان خارج از كشور منجمله كانادا عليرغم اينكه معتقديم دولت ايران يك دولت غير دمركراتيك هست ولي خواهان حمله نظامي عليه ايران نيستيم بدليل اينكه تجربه صدام نشان داده كه اين مردم عادي هستند كه آسيب مي بينند نه حاكيمين . حزب شما چه موضعي در اين زمينه دارد؟

جك ليتون : ما بايد از سازمان ملل استفاده كنيم و هم چنين به عنوان كانادا بايد روي نقض حقوق بشر و لزوم دمكراسي در ايران بطور علني تاكيد كنيم. متاسفانه كانادا در اين مورد ضعيف عمل كرده است. هر گونه اشغال غير قانوني قابل قبول نيست. صداي قوي تري از كانادا لازم است.


سعيد سلطانپور: كانادا بطور عام و “ ان. دي پي “ بطور خاص ميتواند به ارتقا حقوق بشر و دموكراسي مردم ايران كمك كند؟

جك ليتون: ما بايد مطمئن باشيم كه صداي قوي در سياست خارجي در پارلمان داشته باشيم
2.بايد سياست هاي مرحله اي اجرا شوذد وقتي كه حقوق بشررعايت نمي شود . كي بايد سفير فرا خوانده شود . كي مجازات هاي محدود گرايانه انجام شود .
ما بايد با سازمان ملل و داخل سازمان ملل همكاري هيا بيشتري داشته باشيم تا به موفقيت بيشتري د ر مورد حقوق بشر داشته باشد دست يابيم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

سعيد سلطانپور :
چكونه مي توانيد به جبهه جهاني شدن مردمي در قبال “جبهه جهاني شدن شركتهاي بزرگ چند مليتي“ كمك كنيد ؟‌ چگونه سوسياليستها مي توانند بهتر عمل كنند.
جك ليتون :

ما در دوره كوتاه مجلس نشان داديم كه ميتوانيم در اين جبه باشيم زيرا رهبري پل مارتين به عنوان صداي شركتهاي بزرگ قصد داشت كه تخفيف بيشتري به انان بدهد ولي ما وي را مجبور كرديم كه اين مبلغ را در محلهائي كه براي عامه مردم معمولي مفيد است سرمايه گذاري كنند. اين نقشي بود كه “ ان. دي پي “ داشت و مي تواند داشته باشد.

سعيد سلطانپور :
اگر پيامي براي جامعه ايراني در كانادا داريد بفرمائيد
جك ليتون: پيام من اين است شما در اين انتخابات فرصت داريد كه براي تغيير راي بدهيد. ما براي حق
مها جران ،‌ كارگران و كارمندان و دانشجويان و حقوق بشر تلاش ميكنيم و اين را در كنار انان عملا انجام مي دهيم . بسياري از ايرانيان در كانادا سخت كار ميكنند ولي نمي توانند انچه را كه حقشان هست بدست بياورند. ليبرال ها در گذشته نشان داده اند كه اهل عمل نيستندو لي ما عمل كرده و ميكنيم.
ان. دي پي بهترين انتخاب هست

سعيد سلطانپور:
با تشكر از اينكه و قتتان را در اختيار ما گذاشتيد. اميدوارم كه“ اوليويا چا “ همسرتان هم بتواند با شما به اتاوا به عنوان نماينده مجلس انتخاب شود.
جك ليتون : منهم از شما تشكر ميكنم. ‌اميدوارم كه با كمك همگي نمايندكان واقعي مردم به اتاوا بروند

Copyright: gooya.com 2016