دوشنبه 19 دی 1384

پیام فرح پهلوی بمناسبت ۱۷ دی ماه ۱۳۱۴

روز آزادی زنان ایران
۱۷ دی ماه ۱۳۸۴
هموطنان عزیزم
زنان آزاده و عدالتخواه ایران،

در تاریخ معاصر ایران، روزها و رویداد هائی هستند که اهمیّت آنها، ساختار اجتماعی جامعه ایران را دگرگون کرده و راهگشای تحولات آینده ساز بوده اند. ۱۷ دی ماه ۱۳۱۴ یکی از همین روزها و رویدادهای تاریخی است.
۱۷ دی ماه در واقع، روز تحقق یکی از آرزوهای جنبش مشروطیت برای رهائي زنان ایران از اسارت مناسبات قرون وسطائی و دستیابی به تجدّد و توسعه ملی بود. در عصری که زنان ایران در هیج جا- حتّی در سر شماری های کشوری- به حساب نمی آمدند و جزو جمعیّت ایران محسوب نمی شدند، رضا شاه کبیر به فراست دریافت که تا وقتی نصف مردم ایران بر کنار از زندگی و سازندگی اجتماعی باشند، پیشرفت و توسعه اجتماعی ممکن نخواهد بود. بنابراین: «کشف حجاب» نه تنها دریدن حجاب اسارت و اوهام از سر و سیمای زن ایرانی بود بلکه تلاشی برای کشف حقوق و آزادی های اساسی و ارتقاء زنان ایران از «ضعیفه» به «شهروند آزاد» با حقوق اجتماعی برابر بود. نگاهی کوتاه به عکس های قبل و بعد از ۱۷ دی ماه ۱۳۱۴ تا ۱۳۵۷ دگرگونی های شگرف و پیشرفت های عظیم زنان ایران را به روشنی-نشان می دهد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در سال های اخیر رژیم جمهوری اسلامی با وضع قوانین زن ستیز و با شدیدترین و گسترده ترین تبلیغات اگر چه کوشید تا زنان میهن ما را- بار دیگر- به مناسبت قرون وسطائی باز گرداند، امّا رشد و اعتلای حقوق و آزادی های زنان ایران در زمان رضا شاه کبیر و اعلیحضرت محمد رضا شاه، چنان ریشه دار بوده که رژیم ملاّها- با وجود سرکوب های گسترده - نتوانست بر مبارزات آزادیخواهانه و عدالت طلبانه زنان، پیروز گردد، هم از این روست که بقول یک خبرنگار:
«این، مبارزات زنان ایران است که رژیم ملاّها را گیج و مفلوک کرده است!»
هفتادمین سالروز ۱۷ دی را به عموم زنان آزاده و عدالتخواه ایران، شادباش می گویم و یقین دارم که با اتحاد و همبستگی همه نیروهای آزادیخواه، رژیم منحط حاکم بر ایران نیزسرنگون خواهد شد و بار دیگر زنان میهن ما
«به آفتاب سلامی دوباره خواهند داد....»

فرح پهلوی

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پیام فرح پهلوی بمناسبت ۱۷ دی ماه ۱۳۱۴' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016