پنجشنبه 29 دی 1384

ارگان مصباح يزدی: حضرت امام ولايت خود را از سوي شارع مقدس مي‌دانند و در آن سهمي براي راي مردم قائل نيستند، ايرنا

هفته‌نامه"پرتو سخن"در مطلب نخست شماره روز چهارشنبه خود نوشت: مقصود حضرت امام از جمله "ميزان راي ملت است"، اين نبوده كه راي ملت، ميزان مشروعيت نظام است.

اين نشريه تصريح كرد: در انديشه سياسي حضرت امام ، راي مردم به شرط عدم مغايرت با احكام ديني معتبر است و هيچ سهمي در تامين مشروعيت حكومت ندارد.

پرتو سخن خاطرنشان كرد: حضرت امام ولايت خود را از سوي شارع مقدس مي‌دانند و در آن سهمي براي راي مردم قائل نيستند.

اين نشريه افزود: حضرت امام ، راي ملت را ميزان "مقبوليت" حكومت و نه "مشروعيت" آن مي‌دانستند.

پرتو سخن همچنين نوشت: امام خميني معتقد بود قيام مردم مسلمان ايران براي تشكيل "حكومت اسلامي" بوده است و هرگز اين مردم دغدغه تشكيل حكومت دموكراتيك را نداشته و ندارند.

اين نشريه خاطرنشان كرد: حضرت امام راي ملت را در مقابل روشنفكران غرب زده و نظرات آنها به عنوان "ميزان" قلمداد كردند نه در برابر احكام الهي. يعني هر گاه امر داير شود ميان راي روشنفكران ليبرال و راي ملت مسلمان، ميزان راي ملت است. اما در قياس با احكام الهي و دين خدا ، البته ميزان ، حكم خداست.

صاحب امتياز پرتو سخن ، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016