چهارشنبه 12 بهمن 1384

چهارشنبه ۱۲ بهمن ماه تجمع خانواده کارگران بازداشت شده شرکت واحد در جلوی مجلس، آشوب

آشوب: بنا به آخرین اخبار دریافتی از فعالین کارگری و خانواده های کارگران بازداشت شده شرکت واحد اتوبوس رانی، خانواده ها و جمعی از همکاران آنان فرداچهارشنبه 12 بهمن ساعت 30/8 دقیقه صبح قصد دارند که در جلوی مجلس شورای اسلامی واقع در میدان بهارستان دست به یک تجمع بزنند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

خانواده ها از تمامی افراد آزاداندیش و دیگر کارگران و دانشجویان دعوت کردند که برای همراهی آنان در این تجمع شرکت کنند. درضمن کارگران قصد دارند که صندوق مالی در حمایت از خانواده های بازداشت شدگان تاسیس کنند تا آنان را از زیر بازر فشار مالی شدید خارج سازند بدین منظور از همه تقاضای کمک کرده اند.

Copyright: gooya.com 2016