جمعه 21 بهمن 1384

بيانيه مطبوعاتي كانون بيان - تورنتو، در ارتباط با چاپ كاريكاتور حضرت محمد

دو گانگي غرب در بر خورد با آزادي بيان عليه مسلمانان ،‌ترويج كينه و نفرت و جاده صاف كن ارتجاعيون مذهبي است.

(اي محمد) تمام پيغمبران قبل از تو را مسخره كردند. سوره انبيا - 41

سلمان رشدی در کتاب خود آيات شيطانی عملکرد مسلمانها و رهبران کنونی مسلمانها و بخصوص خمينی را نقد کرده بود . و ي منظورش بيشتر عملكرد مسلمانها بود تا اسلام.
اما اين کار سلمان رشدی روحانيون واپس گرا را واداشت که بنام خدا فتوي قتل اور ا صادر كنند و چهره اي غير واقعي از اسلام محمد (ص) به دنيا نشان بدهند.
در ان زمان غرب بدرستي از آزادي بيان وي دفاع كرد.

چند سال بعد روژه گارودی ،‌مارکسيست مسلمان شده فرانسوي كتابی بنام “تاريخ استوره های يهود “ که در مورد نژادپرستی غرب عليه اقليتهاي قومی و مذهبی بود را نوشت.
کتاب وي توقيف شد . متعصبين يک کتابخانه را در پاريس که جسارت کرده بود و اين كتاب را بفروش مي رساند سوزاندند!
متاسفانه غرب در مورد دستگيري و دادگاه روژه گارودي و آزادي بيان موضعي نگرفت.

در بسياری از کشورها ودر اکثر ممالک اروپائی ، فقط اظهارعدم و شک کردن در جنايات هيتلر در کشتار يهوديان ، نه تنها آزادی بيان تلقی نميشود ، بلکه عواقب جدی و پيگردهای قانونی شديد نيز به دنبال دارد .
به عنوان نمونه ،‌در کانادا ارنست زوندل را پس از 47 سال زندگی در اين کشور ، از سن 19 سالگی يعنی از سال 1958 ، به دنبال نپذيیرفتن کشتار يهودیان ، پس از چندين بار دادگاهی كردن ، نه تنها او را از شهروندی کانادا محروم کردند ، بلکه حتی اجازه ماندن در کانادا را نيز به او نداده و او را از اين کشور اخراج نمود ند و به آلمان ، محل زادگاه اصلی وی فرستادند که در آلمان نيز مجازات های سنگين در انتظار وی بود .
يكي از رهبران سرخپوست كانادا كه به مهاجران و يهوديان در 2004 انتقاد نادرست كرده بود وي را به دادگاه كشاندند.

در اين باره هم هيچ كدام از ين اين مدافعين " آزادی بيان " دم بر نياورند و بعضي ها هم از اينمكه مورد حمله سيستماتيكي و دادگاه روبرو شوند سخني بيان نكردند.

از سوي ديگر شخصی همچون احمدی نژاد رئيس جمهوري كه در يك انتخابات غير دموكراتيك به قدرت رسيد نيز موضع مشابهی در انكار جنايات نازی ها عليه قوم يهود ميگيرد که در پی آن مخالفت و احساسات جهانيان را بر انگيخت.

حال دوباره در سال 2006 کاريکاتورهای پيامبر اسلام راتحت عنوان آزادي بيان چاپ ميکنند . دولت دانمارك به اعتراضات صلح اميز و مدني 120 هزار مسلمان دانمارك نه تنها اعتنا ئي نمي كند بلكه تقاضاي ديدار با سفيران كشورهاي مسلمان عليرغم عرف ديپلماتيك را رد ميكند . در اين راستا بسياري از مطبوعات غرب نه تنها اين عمل را تقبيح نمي كنند كه به بازچاپ انها اقدام مي كنند كه بيشك اسلام ستيزي در چاپ اين سري از عكسها ، بوضوح پيداهست.

كشتار يهوديان از انتشار كاريكاتورهاي ضد سامي در 1938 شروع شد. كاريكاتوري از ارنست هايمر بنام “‌خداي يهوديان پول است“ .

شكي نيست كه انتقاد به اسلام و يا هر مذهب و تفكر و ايدولوژي تفاوت اساسي با توهين دارد. آيا چاپ كاريكاتورحضرت محمد به عنوان يك خوك كه حتي در غرب هم حيوان كثيفي بشمار مي ايد در حال نوشتن قران آزادي بيان هست؟

(اي محمدبه مردم بگو )“خدا براي شما از دين همان چيز ي را قانونگذاري كرده است كه نوح را به ان سفارش كرده است و همان چيزي است كه بتو وحي كرديم و همان چيزي است كه ايراهيم و موسي و عيسي) را به ان سفارش كرديم،‌كه دين را بر پا داريد و در ان دچار تفرقه نشويد. اين چيزي ااست كه مشركين را به آن دعوت ميكني براي انها سخت است . خدا هركس را بخواهد انتخاب ميكند و هر كس كه به سوي ا وبر گردد را هدايت مي كند.“ سوره شورا -آيه 42

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ترويج كينه توسط متعصبين مذهبي

دوگانگی غرب نسبت به آزادی بيان وسيله ای ميشود كه ان عده از رهبران مذهبي كه ادامه قدرتشان بر نااگاهي پيروان شان نهفته است دستاويزي براي سردادن شعار “ وا اسلاما “و وا محمدا “ در جهان اسلام باشد و افراطيون يهوري و ميسحي را تحريك مي كند كه در تقابل شعار “ وا يهود“ ا و “وا مسيحا“ سر دهند . كار يكه بر نفرت و كينه توزي د رجهان مي افزايد .

گسترش كينه حتي غرب اسلام ستيز را هم از عواقب منفي ان در امان نخواهد گذاشت. فرهنگ تعامل و مدارا بين مذاهب و ملل جاي خود را به دشمني بيشتر خواهد داد. و اين مردم دنيا هستند كه بهاي انرا خواهند پرداخت.
و البته غرب مسوليت تاريخي اين اتش افروزي را هم بايد به عهده بگيرد.
براي مبارزه با جهل و تعصب روشنائي دادن لازم است ولي نه آتش بپا كردن كه اولين قرباني ان آزاد يبيان مطبوعات خواهد بود.
به اميد تحمل بيشتر و فهميدن عقايد و مذاهب و فرهنگ هاي ديگر براي داشتن يك دنياي بهتر براي همه مردم دنيا. پيامبران براي برقراري عدالت امدند .


8 فوريه 2006
كانون بيان -تورنتو (‌كانادا )

كانون غير انتفاعي فرهنگي سياسي اجتماعي ايرانيان مسلمان
وب لاگ كانون بيان www.kanoun-e-bayan.blogspot.com

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بيانيه مطبوعاتي كانون بيان - تورنتو، در ارتباط با چاپ كاريكاتور حضرت محمد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016