چهارشنبه 26 بهمن 1384

حمايت جمعی از کارگران ايران خودرو از فراخوان پانزده فوريه در دفاع از کارگران شرکت واحد

همگام با طبقه کارگر جهانی از حقوق پايمال شده خود دفاع کنيم

دوستان و همکاران گرامی

در پی اعتراضات کارگران شرکت واحد و دستگيری 1300 نفر از کارگران و فعالين سنديکای شرکت واحدl کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری و فدراسيون اتحاديه های جهانی در يک اقدام تاريخی و بی سابقه روز 26 بهمن ماه را با مطالبات زير به عنوان روز جهانی در حمايت از کارگران ايران اعلام کرده اند.

1- برسميت شناختن حق تشکل مستقل کارگران در ايران

2- آزاد کردن منصور اسالو و کليه کارگران دستگير شده سنديکای شرکت واحد

3- پذيرش حق داشتن سنديکا از طرف مديريت شرکت واحد

4- برسميت شناختن حق قرارداد دسته جمعی

5- پرداخت کليه دستمزدهای عقب افتاده کليه کارگران و اعضا سنديکا

کنفدراسيون اتحاديه های آزاد کارگری و فدراسيون اتحاديه های جهانی به همه اعضای خود در سراسر دنيا فراخوان داده اند تا در روز چهارشنبه 26/11/1384 در مقابل سفارتخانه های دولت جمهوری اسلامی در حمايت از کارگران ايران تجمعات اعتراضی برگزار نمايند.

ما جمعی از کارگران شرکت ضمن حمايت از فراخوان کنفدراسيون اتحاديه های آزاد کارگری و فدراسيون اتحاديه های جهانيlيکبار ديگر خواستار بازگشت به كار همه اخراج­شدگان و ضرورت بازگشت به كار همه دستگيرشدگانى كه از زندان آزاد مي­شوند و پرداخت غرامت به همه کارگران شرکت واحد هستيم

دوستان کارگر

خواست کارگران شرکت واحد خواست ما کارگران شرکت ايران خودرو نيز است. آزادی تشکل های کارگری \" لغو قرار دادهای موقت: انحلال شرکتهای پيمانکاری وکارهای پکيجي: پرداخت حقوق مساوی در مقابل کار مساوی با کارگران استخدامی :عدم اخراج کارگران به بهانه های واهی و افزايش دستمزدها نسبت به تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی

برای همبستگی با طبقه کارگر جهانی برای حمايت از خواستهای کارگران شرکت واحد برای بدست آوردن خواستهای خود از همه دوستان کارگرو همکاران گرامی دعوت ميکند با حمايت از اين فراخوان و به هر شکل ممکن از حقوق پايمال شده خود دفاع نمايند.

جمعی از کارگران ايران خودرو 25/11/1384

آدرس ايميل: kcokar@yahoo.com
-----------------------------------------


از: کارگران شرکت ايران خودرو
به: کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری

با درودهای فراوان

بدينوسيله مراتب تشکر خود را از اعلام روز 15 فوريه به عنوان روز جهانی در حمايت از کارگران ايران ابراز ميداريم.

داشتن تشکلهای مستقل و آزاد کارگری داشتن امنيت شغلی داشتن حق اعتصاب لغو قراردادهای موقت وداشتن زندگی بهتر يکی از اساسی ترين خواسته های ما کارگران شرکت ايرانخودرو است .ما کارگران شرکت ايرانخودرو با بيش از 35 هزار عضو از داشتن کوچکترين حق تشکل محروم بوده و هر گونه اقدام ما به ايجاد تشکل های کارگری وهرگونه اعتراض و اعتصاب ما به شکل وحشيانه ای سرکوب و اقدام کننده آن با بر چسپ اقدام عليه اميت کشور اخراج و از کار بيکار می شوند استقرار نيروهای امنيتی و حراستی در شرکت هر گونه تلاش ما را در اين راه عقيم می گذرد در حاليکه دولت ايران عضو سازمان جهانی کار است ولی به هيچکدام از قوانين سازمان جهانی کار پايبند نيست .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

جمهوری اسلامی ايران در راس آن وزارت کارو شورای عالی کاروبا کمک خانه کارگر که يک تشکل کاملا دولتی و کارفرمائی است با هرگونه تشکل يابی مستقل و آزاد کارگران مخالفت کرده است تا بتواند با تحميل قرار دادهای موقت در کارهای دائمی با امضای ورقه سفيد ويکطرفه بدون حضور نمايندگان ما کارگران و با ايجاد شرکت های پيمانکاری صوری که از طرف دولت و وزارت کار پشتيبانی می شوند و عدم توجه به تورم با دستمزدهای معادل يک سوم زيرخط فقر و استثمار هر چه بيشترما کارگرانl متضمن تامين منافع يک سويه سرمايه داران باشد. دستگيری پرويز سالار وند و اخراج هزاران نفر از کارگران شرکت ايران خودرو و اينک حمله به سنديکای قانونی کارگران شرکت واحد و دستگيری صدها نفر از کارگران و رهبران سنديکا در همين راستای بوده است.

ما کارگران شرکت ايران خودرو اعلام می کنيم خواست کارگران شرکت واحد خواست ما کارگران شرکت ايرانخودرونيز است ما ضمن همبستگی با کارگران شرکت واحداز خواستهای بر حق آنان که داشتن سنديکای مستقل از دولت و آزادی تمام کارگران زندانی به خصوص آقای منصور اسانلو است حمايت کرده و خواهان پاسخگوئی وزارت کار ايران و خانه کارگر درمقابل اين دستگيرها و زندانی کردن کارگران می باشيم کارگران شرکت ايرانخودروl همبستگی بين المللی کارگران برای تحقق خواسته هايشان را امری حياتی برای طبقه کارگر ميداند. بی شک اين اقدام تاريخی شما يک دستاورد بزرگ برای کارگران جهان است ولی به نظر ما کافی نيست ما خواهان اقدام عملی شما در اين مورد هستيم ما خواهان فرستادن هئيتی از طرف شما برای تحقيق بيشتر در اين مورد هستيم .

ما جمعی از کارگران شرکت ايران خودرو از طرف همه کارگران ايران خودرو دستهای شما را ميفشاريم و اميد آن داريم که اين همبستگی در بين کارگران سراسر جهان با وسعت هر چه بيشتری تداوم يابد.

رونوشت: سازمان جهانی کار

زنده باد اتحاد و همبستگی کارگری

جمعی از کارگران شرکت ايرانخودرو

بازتکثير از کميته اقدام کارگري

Copyright: gooya.com 2016