پنجشنبه 27 بهمن 1384

بیانیه سفارت جمهوری اسلامی در پاریس درباره مصاحبه علي لاريجاني با راديوی سراسری فرانسه

در مورخ 27/11/1384 جناب آقاي دکتر علي لاريجاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران و مسئول پرونده هسته اي طي مصاحبه اي زنده با راديوي سراسري فرانسه آخرين مواضع جمهوري اسلامي ايران را درخصوص پرونده هسته اي به شرح ذيل ابراز نموده اند :
- برخلاف آنچه که در برخي از رسانه ها تبليغ مي شود، جمهوري اسلامي ايران مي خواهد در چارچوب مقررات آژانس بين المللي انرژي اتمي و معاهده عدم اشاعه (N.P.T) تنها به انرژي هسته اي صلح آميز دسترسي داشته باشد.
- جمهوري اسلامي ايران در زمينه تعهدات بين المللي عدم اشاعه مسئوليت پذير بوده و هست.
- متأسفانه برخي از کشورهاي غربي برخلاف مواضع رسانه اي، در مذاکرات سياسي به ما مي گويند که ايران نبايد فناوري و دانش هسته اي داشته باشد و اين يک دوگانگي در نظام بين المللي مي باشد که براي ما قابل قبول نيست.
- جمهوري اسلامي ايران مي خواهد به مانند بسياري از کشورها همچون ژاپن، برزيل، و يا برخي از کشورهاي اروپايي از اين فناوري و دانش صلح آميز هسته اي برخوردار شود و در صحنه جهاني در اين طبقه از کشورهاي درحال توسعه نقش خود را ايفا کند.
- بهترين ضمانت در مورد صلح آميز بودن برنامه هسته اي جمهوري اسلامي ايران، مي تواند شامل :
1- پذيرش نظارتها و بازرسي هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي همچون وضعيت موجود باشد.
2- دريافت سانتريفوژهاي پيشرفته با درصد غني سازي محدود که از سوي برخي از دانشمندان امريکايي و انگليسي پيشنهاد شده است.
3- مشارکت کشورهاي علاقمند در قالب يک کنسرسيوم.

- بنابراين راه هاي متنوعي براي تضمين وجود دارد که مي تواند ثابت کند ايران به دنبال برنامه هسته اي نظامي نيست.
- جمهوري اسلامي ايران در صورتي که اين قبيل ضمانت ها قابل قبول باشد مي پذيرد که پروتکل الحاقي را براي تصويب به مجلس بفرستد.
- سياست هميشگي جمهوري اسلامي ايران استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي در جهت توسعه اقتصادي کشور بوده است.
- شايسته آن بود که اتحاديه اروپايي بجاي تکرار مواضع ايالات متحده خود به صورت مستقل عمل کرده و راههاي جديدي براساس حقوق مترتب در قالب معاهده عدم اشاعه ارائه کند.
- جمهوري اسلامي ايران آماده همکاري با اتحاديه اروپايي در اين خصوص بوده اما شايسته آن است که در اين همکاري از زبان تهديد استفاده نشود. از اين رو چنانچه اتحاديه اروپايي ادبيات خود را تغيير داده و حاضر شود حق ايران را در زمينه هسته اي صلح آميز در قالب معاهده عدم اشاعه به رسميت بشناسد، آمادگي همکاري به صورت کامل با اروپا وجود دارد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

- جمهوري اسلامي ايران همچنين آمادگي دارد در همين چارچوب با ديگر کشورها (بجز رژيم صهيونيستي) مذاکره و همکاري کند.
- اشکال اساسي برطرح پيشنهادي اروپا در اوت 2005 آن بود که حق فناوري هسته اي صلح آميز براي ايران برخلاف معاهده عدم اشاعه ناديده گرفته شده بود.
- ما معتقديم که مي توان از ظرفيت ها و توانايي هاي اتحاديه اروپايي براي حل موضوع استفاده کرد. و آماده هستيم به صورت درازمدت با اروپا همکاري کنيم. ما در گذشته نيز بر اين سياق و موضع بوديم ولي شاهد رفتار خوبي از ناحيه طرفهاي اروپايي نبوده ايم. به عنوان مثال لغو ساخت نيروگاه بوشهر توسط زيمنس آلمان و عدم تحويل اورانيوم توسط اوروديف فرانسه و عدم اجراي تعهد تحويل اورانيوم براي رآکتور تحقيقاتي تهران از سوي امريکا درحالي که کليه وجوه آن را دريافت نموده بود، نمونه اي از اينگونه رفتارهاي غيرقابل درک است. عواملي که موجبات بي اعتمادي مارا به غرب به وجود آورده و ما را برآن داشته تا به دنبال تکميل برنامه هسته اي صلح آميز خود برويم.
- جمهوري اسلامي ايران آمادگي دارد در صورتي که يک نظام بين المللي معتبر براي تأمين سوخت هسته اي وجود داشته باشد نسبت به خريد در قالب آن حرکت نمايد. ولي امروز در واقع چنين نظامي وجود ندارد.

Copyright: gooya.com 2016