جمعه 26 اسفند 1384

پیام رضا پهلوی به مناسبت نوروز ۱۳۸۵

هم میهنان عزیزم،

جشن های تاریخـی هر ملتی، یادآور شادی ها و شکوفایی هاست، اما برای ما ایرانیان، نوروز نه تنها یـادآور شکــوه و شکوفایـی است بلـکه این جشـن – اساساً – یادآور هویت تاریخـی و ملی ما میباشد: نوروزی که درکشاکـش هجوم های اقــوام بیگانــه و درسلطه حکومت هــای ضد ایرانی، همواره سرفراز و پیروز، خود را از گذشته های کُهن به امروز و آینـده می رساند. پـس نوروز، نشانه تداوم تاریخی ملت ما است.

نــوروز امسال در شرایطی فرامیـرسد کــه با سیاست هـای ضد ایــرانی رژیـم اسلامی، میهن مـا در هولناک تریــن پرتگاه هــا قرارگرفته است، پرتگاه هولنــاکی که درآن، جنگــی خانمانسوزتر ومهیب تر از جنگ با عراق، حیات اقتصادی و هستی ملی ما را نیست و نابود خواهد ساخت.

برای رژیمی که در راه رفـاه، آسایـش و امنیت اجتماعی مردم ایــران، فرومانده، طبیعی است که جنگی دیگــر- چون گذشتــه – می تواند « نعمت » بشمارآیــد، امــا پرسیدنـی ست: رژیمی که تا دیروز «ملت ایران» را نفی و آئین های ملی مـا را تمسخــر و تحقیر کــرده و مردم ما را تا حد « اُمت» تنزل داده است و در قانون اساسی خود، ملت ایران – خصوصاً زنان ایران را – صغیر می داند،

رژیمی که با وجـود ۵ برابرشدن درآمدهای نفتی، از پرداخت حـق و حقـوق مشروع کارگران، معلمـان و کمــک بـه کشـاورزان و دیگـرزحمتکشــان جامعــه، خــودداری می کنــد و درعوض، درآمدهـــــــــای ملــی ایـــران را صـــرف کمــک بـــه سازمــان ها و دولت هــــای تروریست و تروریست پرورمی سازد،

رژیمی که با سرکـوب و خشونت، ابتدایی تریـن حق و حقوق مردم ایران ( حتی حق شادی کردن در بــرگزاری چهارشنبــه ســوری و جشن نــوروز) را پایمـــال کــرده، و قلــم و قـدم شـاعران و نویسنـــدگـان بـزرگ مـا را در میدان هـای آزادی، شکستـه است،امـروز تنهـا هنــرش تکـــرار اینست کــه: «فن آوری هسته ای حق ملت ایران است». در حالــی که باید بــه این سئوال پـاسخ بدهــد که چرا از احقاق این حق مسلم عاجزاست.

روزی بود که آمریکا و فرانسه و آلمان با یکدیگر رقابت می کردند تا فن آوری هسته ای خود را به نازل ترین قیمت در اختیار ایران قراردهند، با ادامه آن روز، اینک ایران می توانست دارای حــدود ۳۰ نیروگــاه اتمی باشــد درحالیکــه رژیم کنــونی نتوانستـه یک نیروگــاه اتمی ( حتی با فـــن آوری عقب مانـده) را تــدارک و تکمیـل نمایــــــد. می بینیــم کـه جمهـوری اسلامی مستمراً کشور را در مواضعی قرار می دهد که مردم ایران نتوانند به خواست های ابتدایـی و حقوق حقه خود برسند.

هم میهنان عزیزم،

ایــران ما اینک در یک «چهارراه سرنوشت» قراردارد و کمترین بـی توجهی، میهن ما را دچار خسارت ها و خٌســران های جبران ناپذیــر خواهــد ساخت.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

هر گونـه اخلال یا اهمالی بــرای نجات ایران از سلطـه این جمهوری جنـون و جنایت، همه ما را دربرابر تاریخ، مسئول و مقصر خواهـد ساخت. اختلاف نظر بیـن سازمانها و رهبران سیاسی در هرجامعـه آزاد امـری طبیعـی است. ولــی پافشاری روی ایــن اختلافــات بــدون حضــور مــردم درصحنه سیاسـی و بـــدون داشتن تــوان بحث و رای آزاد، بی نتیجــه است. امیـدوارم در سـال نــو رهبران و سازمانهای سیاســی ایـران بتواننــد آزادی بیــان و تجمع و تشـکـل در داخل ایران را به اولویت خود بــدل کنند و برای حصول این شرایط از هیـچ همکاری دریغ نکنند، تا بتوانیم با خاتمــه دادن به دوران ظلمت بهــارآزادی و بـاز شدن عرصه رشـد و پیشرفت ایــران را نویـد دهیم.

به امیـد چنین روزی، ضمن آرزوی بهـروزی ملت ایـران، نـوروز همیشه پیروز را به هموطنان عزیزم شادباش می گویم.

خداوند نگهدار ایران باد
رضا پهلوی

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پیام رضا پهلوی به مناسبت نوروز ۱۳۸۵' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016